vastuullinen liiketoiminta – Turbinaattori

Turbinaattori

Liiketoiminta ja palvelut -yksikön tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta @JAMK

Avainsana-arkistot: vastuullinen liiketoiminta

Miten kestävä matkailu näkyy ”elävässä elämässä”

Kävin KESMA II -hankkeen loppuseminaarissa, jossa kerrottiin monenlaista mielenkiintoista kestävästä kehityksestä maaseutumatkailussa. Monet yrittäjien mainitsemista asiosta ovat sovitettavissa omaan elämään ja esim. kylätoimintaan, vaikkapa kylätapahtumiin. Anniina Manninen ja Sanna Vanha-Rauvola ovat tehneet opinnäytetyötä kestävästä kylätapahtumasta ja työ on valmis näillä metreillä. Siitä lisää ainakin hankekylille, kunhan työ on virallisesti valmis.

Kirjasin KESMA-seminaarin keskustelun myötä ylös asioita, joita maaseutumatkailuyrittäjät kertoivat heillä toteutuvan (lähinnä esiintulojärjestyksessä):

Lue lisää »

Kulttuurista, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä kehittämässä

Kulttuuriseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen maaseutumatkailuyrityksissä liittyy monia eri näkökulmia ja haasteita. Meneillään olevassa KESMA II -hankkeessa pyritään löytämään käytännön ratkaisuja siihen, miten maaseutumatkailuyritys voi kehittää kestävyyden ulottuvuuksia omassa toiminnassaan. Kehittämistyötä tehdään neljän maakunnan (Keski-Suomi, Päijät-Häme, Kanta-Häme ja Etelä-Savo) ja 30 maaseutumatkailuyrityksen kanssa yhteistyössä. Vuoden 2013 aikana tehdyissä alkuanalyyseissä nousi esiin selkeitä kehittämistarpeita, joihin hankkeen toimenpiteillä on pyritty löytämään vastauksia. Mm. tarinallistamiseen, asiakkaiden ohjeistamiseen ja opastamiseen sekä kestävyyden esiin tuomiseen markkinoinnissa kaivattiin tukea. Toimenpiteitä ovat olleet mm. työpajat, kehittämissuunnitelmat, benchmarking -matkat sekä opiskelijoiden tekemät projekti- ja opinnäytetyöt.

Kuvaaja: Hanna Hauvala

Kuvaaja: Hanna Hauvala

Parhaillaan kokoamme materiaalia työkirjaan, jota mukana olevat pilottiyrittäjät pääsevät testaamaan kesän 2014 aikana. Työkirjan tarkoituksena on ohjeistaa yrittäjiä arvioimaan omaa kestävyyttään sekä antaa konkreettisia käytännön vinkkejä kulttuurisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden integroimiseen  yritysten omaan liiketoimintaan.

Hankkeen toteuttajana Keski-Suomessa toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä Lahden ammattikorkeakoulu ja Etelä-Savossa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Projekti saa rahoituksensa Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahastosta.

Lue lisää hankkeen kuulumisia blogistamme:

http://www.kestavamatkailu.fi/blogi/

 

Liiketoiminta ja palvelut mukana vauhdittamassa pk-yritysten vastuullisuusviestintää

JAMK on mukana uudistuvat koneet ja laitteet-, matkailu- ja elintarvikeklustereiden  yhteisessä vastuullisuusviestinnän vauhditushankkeessa. Hanke pyörähti todenteolla käyntiin viime viikolla kick off –seminaarilla (11.10.2012 Tampereella). Hankkeessa on mukana 28 pk-yritystä sekä 2 tutkimuslaitosta, joista JAMK on toinen Turun yliopiston kanssa.

LIPAn asiantuntijat fasilitoivat paikallisen yritysryhmän valmennuspäiviä. Ensimmäinen virtuaalivalmennus järjestetään 15.11. Valmennuksista vastaa Perjantai Markkinointiviestintä Oy yhdessä Gaia Groupin kanssa. Tiimiä vetää Janina Andersson. Keski-Suomen yritysryhmässä on mukana matkailualan yrityksiä Jämsän ja Himoksen seudulta. Aiheita valmennuksissa ovat mm. Käyttäjälähtöinen viestintä – kenelle pitäisi viestiä? Monikanvaisuus – missä pitäisi olla läsnä? Dialogi sidosryhmien kanssa, avainviestit kohderyhmien kannalta sekä viestinnän kärjet, sisältö ja visuaalisuus.

JAMKin tutkimusrooli hankkeessa tarkoittaa käytännössä sitä, että tuomme yritysryhmille tietoa ajankohtaisista vastuullisuustrendeistä ja uusista tutkimustuloksista sekä vinkkejä hyvin toteutetusta viestinnästä, mutta samalla kehitämme verkoston kanssa uutta.  Tutkimustiedon siirtotilaisuus järjestetään osana Ratkaisun paikka –messuja ensi toukokuussa ja loppuseminaari marraskuussa 2013.

Mikäli aihe kiinnostaa sinua tai haluat esimerkiksi hyviä caseja opintojaksoillesi – olethan yhteydessä Jaana Teriöön.

 

 

 

Esimiestaidot kaipaavat petrausta pk-yrityksissä

Nuoret työntekijät kokevat, että heidän osaamistaan ei hyödynnetä tarpeeksi pk-yrityksissä. 45-54-vuotiaat puolestaan kokevat työtyytyväisyytensä ja esimies-alaissuhteensa huonompina muihin ikäryhmiin verrattuna. Nuori IT-alalla työskentelevä on riski työnantajalle, koska hän vaihtaa työpaikkaa herkästi. Myös kokous- ja palautekäytännöt kaipaavat kohentamista.

Muun muassa tämä kävi ilmi Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketoiminta ja palvelut -yksikön ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimuksessa, johon vastasi 163 henkilöä. Tutkimus toteutettiin Uudistava johtaminen -projektissa. Projektin tavoitteena on johtamisen, työhyvinvoinnin ja työyhteisön toimivuuden kehittämisen kautta parantaa ja pidentää työuria keskisuomalaisissa pk-yrityksissä.

— Hyvät esimiestaidot tukevat työhyvinvointia. Lisäksi luottamus työtovereiden välillä lisää työnimua, projektipäällikkö Marianne Ekonen tiivistää.

— Esimiesroolin selkeyttäminen, delegointitaitojen kehittäminen ja tuki johtajuuden kehittymisessä esimerkiksi esimiesvalmennuksen, mentoroinnin, coachingin ja vertaistuen kautta ovat mahdollisuuksia, joilla esimiestyötä voidaan kehittää myös pk-yritysten yhteistyönä.

Nuorten vastaajien kohdalla osaamisen vajaakäyttöä voitaisiin ehkäistä työkiertoa lisäämällä  ja sisältöjä uudistamalla. Selkeät kehityskeskustelut, ajantasaiset työnkuvat ja osaamiskartoitukset edistävät myös asiaa.

Kokeneiden keskiuransa vaiheilla olevien työntekijöiden mukaan ottaminen työnsuunnitteluun,  omaan työhön liittyvän päätäntävallan antaminen, kehittymismahdollisuuksien lisääminen ja huomion kiinnittäminen työkykyä ylläpitäviin toimenpiteisiin voi vaikuttaa ennakoivasti erityisesti työstä luopumis- ja eläköitymisaikeisiin.

Organisaatioissa tulisi olla selkeät periaatteet ja mallit palautteen antamiseen. Sama pätee myös kokouskäytäntöihin.

Tutkimus toteutettiin kahdeksassa eri aloja edustavassa keskisuomalaisessa pk-yrityksessä. Tulosten perusteella pk-yritysten ikäjohtamisessa tulisi kiinnittää huomiota erityisesti alle 35-vuotiaiden ja 45-54-vuotiaiden ikäryhmiin.

Lisätietoja: Sirpa Koponen, koulutuspäällikkö, 040 836 8841, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Marianne Ekonen, projektipäällikkö, 050 409 8352, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, liiketoiminta ja palvelut -yksikkö Anna-Maija Lämsä, professori, 040 555 3352, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Koponen, S., Lämsä, A-M., Kärkäs, M. & Ekonen, M. 2012. Uudistava johtaminen – tukea pienten ja keskisuurten yritysten kehittämiseen työurien pidentämiseksi. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 133. Luettavissa internet-osoitteessa: http://www.jamk.fi/kirjasto/julkaisut/julkaisuja/2/0/133_2012_uudistava_johtaminen

Kärkäs, M. 2012. Organisaatioluottamus, esimies-alaissuhteet ja työn imu sekä niiden yhteydet alaisten näkökulmasta tarkasteltuna. Pro gradu tutkimus. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, johtaminen.

Uudistava johtaminen aamukahvit KariTeamilla

Ensimmäisillä UUJO – aamukahveilla KariTeamilla 17.9.2012 virisi mielenkiintoinen keskustelu aina ajankohtaisesta ja varsin haastavasta teemasta: miten henkilöstö saadaan innostettua mukaan uuteen – uusiin työtehtäviin, -tapoihin ja -prosesseihin. Kuinka helppoa onkaan aina aloittaa uusia asioita – mutta miten ne tulevat osaksi yritysten jokapäiväisiä rutiineja? Siinäpä hyvä kysymys. Keskusteluissa nousi esille yksi palveluyrityksessä testattu menetelmä: heitä itsesi esimiehenä mukaan sellaiseen työhön, mistä et itse tiedä mitään ja laita ”työhaalarit” päälle. Tällöin on mahdollista huomata epäkohtia, korjata niitä ja luoda uusia toimintamalleja yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Kannattaa kokeilla!

 

 

 

Tekes Green Growth Summit 6.6.2012

Green Growth Summit on Tekesin Tie kestävään talouteen -ohjelman pääseminaari, joka kokoaa yhteen alan huippunimet sekä kestävästä taloudesta kiinnostuneet yritykset luomaan uutta suomalaista vihreää liiketoimintaa. Tilaisuus järjestetään 6.6.2012 Helsingin Hernesaaressa.

Alan yrityksille ja asiantuntijoille tapahtuma on erinomainen mahdollisuus verkostoitua sekä ideoida uutta yli toimialarajojen. Koko päivän kestävässä tilaisuudessa kartoitetaan suomalaisten yritysten kansainvälisen kasvun mahdollistavaa vihreän talouden osaamista – avaintekijöinä resurssi- ja energiatehokkuus, uudet liiketoimintamallit sekä aineettomat ratkaisut ja palvelut.

Tapahtuman pääpuhujia ovat elinkeinoministeri Jyri Häkämies, ympäristöministeri Ville Niinistö, Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck sekä Suomen vihreän kasvun mahdollisuuksia tutkinut professori Jan Rotmans Rotterdamin yliopistosta. Lisäksi puhujina ja panelisteina on johtavia vihreän talouden asiantuntijoita suomalaisista menestysyrityksistä ja tiedeyhteisöistä.

Tapahtuman ohjelma ja ilmoittautuminen 29.5.2012 mennessä.

Uudistava johtaminen – Uudistuva osaaminen Talk Show 20.4.2012

Talk Show osa 2/3 starttaa pe 20.4.2012, klo 8:15 – 11:45 Kuokkalan Kartanossa!

Osaava, innostunut ja luova henkilöstö on yrityksen menestyksen salaisuus – näin kerrotaan. Miten johtaminen tukee työyhteisön luovuutta, kun yritys kasvaa ja kansainvälistyy? Entä mitä tarkoittaa uudistava johtaminen yrityksessä, jolle leikki on asenne, joka vie eteenpäin? Toimitusjohtaja Juha Laakkonen kertoo Lappset Groupin tarinan ja vastaa muun muassa näihin kysymyksiin. Tule mukaan uudistumaan ja nappaa makeimmat ideat käyttöösi!

Tarkempi ohjelma tästä

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: projektipäällikkö Marianne Ekonen, puh. 050 409 8352, etunimi.sukunimi@jamk.fi

css.php