Työnohjaus ammatillisuuden ja työhyvinvoinnin tukena

Sanalle työnohjaus löytyy erilaisia määritelmiä ja kuvauksia. Pohjimmiltaan työnohjaus on vuorovaikutuksessa tapahtuvaa työhyvinvointia ja ammatillisuutta tukevaa toimintaa. Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Konkreettisesti se on omaan työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä käsittelemistä ja jäsentämistä, joten työnohjaus on siten eri asia kuin esimerkiksi mentorointi tai konsultaatio. Työnohjausta voidaan toteuttaa joko yksilö-, ryhmä- tai koko työyhteisön työnohjauksena.

Työnohjaus on oppimisprosessi, jolle määritellään yhteisön toimintaa tukevat tavoitteet. Työnohjaus muodostuu useamman tapaamisen prosessista sekä tapaamisten välillä tapahtuvasta kokemuksellisesta oppimisesta omassa työssä. Tapaamisissa reflektoidaan työhön liittyviä kokemuksia ja niiden yhteyttä asetettuihin tavoitteisiin. Työnohjaus toteutetaan säännöllisinä tapaamiskertoina, joita on yleensä 15-20 kappaletta 2-4 viikon välein. Yhden tapaamiskerran pituus 1- 1,5 tuntia. Useimmiten työnohjauksen tavoitteina voi olla seuraavia asioita: tukea osallistujien ammatillisuutta, auttaa käsittelemään työssä ilmeneviä tunteita, auttaa käsittelemään haastavia työtilanteita, auttaa arvioimaan ja löytämään työntekijän omia voimavaroja, parantaa työsuorituksia ja asiakaspalvelua, ylläpitää työkykyä sekä lisätä työhyvinvointia ja työn iloa. Jokaisen työnohjausprosessin aluksi määritellään tavoitteet, jotka tukevat ohjattavien tarpeita ja näitä tavoitteita on hyvä arvoida myös prosessin aikana sekä prosessin tullessa päätökseen.

Työnohjaajan rooli tapaamisissa on selkeyttää työnohjaukseen osallistuvien tilannetta sekä auttaa oivaltamaan ja ratkaisemaan ammatillisia haasteita. Työnohjaaja pyrkii aina objektiivisuuteen ja tarkastelee asioita ulkopuolisen silmin. Työnohjaajan rooliin vaikuttaa luonnollisesti myös työnohjauksen tavoite; esimerkiksi ovatko ohjaukseen osallistuvat purkamassa työn kuormittavuutta vai onko päämäärä kenties määrätietoisesti kehittää organisaatiota. Työnohjaaja ei anna suoria ohjeita eikä neuvoja ohjattaville. Sen sijaan hän auttaa kysymyksillään ohjattavia oivaltamaan itse ja löytämään omia ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi sekä jäsentämään työhön liittyviä tilanteita ja oppimaan niistä. Työnohjaus on luottamuksellista.

Työskentelen lastensuojelulaitoksessa ja osallistun säännöllisesti kerran kuukaudessa työryhmäni kanssa ryhmätyönohjaukseen. Itselleni työnohjaus toimii ikään kuin keitaana välillä hyvinkin hektisen työarjen välissä. Usein henkisesti kuomittavat asiat tuntuvat vähemmän kuormittavilta, kun niistä puhuu ääneen (ja saa asiaan ulkopuolista näkemystä). Viime aikoina työnohjauksessa olemme käsitelleet mm. haastavia asiakastilanteita ja työssä tapahtuneita muutoksia. Työnohjauksessa voimme nostaa esiin asian, joka on viime aikoina työpaikalla puhuttanut. Seesteisempinä aikoina olemme yhdesä pohtineet mm. omaa ajankäyttöä työvuorossa omia vahvuuksia työssä ja omaa roolia työyhteisössä. Olen kokenut työnohjauksen hyvänä erityisesti työssä jaksamisen näkökulmasta. Työnohjauksella on ollut myös tärkeä rooli työyhteisössämme ilmapiirin ja keskinäisen luottamuksen ylläpitäjänä.

Edellä kerroin lyhyesti omia kokemuksiani työnohjauksesta ja sen vaikutuksista. Tutkimusten mukaan organisaatioissa, joissa työnohjausta on toteutettu, on todettu seuraavia vaikutuksia:

• työn laatu ja tehokkuus sekä asiakastyytyväisyys parantuvat
• työntekijän ammatti-identiteetti vahvistuu
• työssä jaksaminen paranee, koska omien kokemusten jakaminen vahvistaa sisäistä voimantunnetta
• työnohjaus mahdollistaa oppimisen muilta
• työyhteisön ilmapiiri paranee ja poissaolot vähenevät
• esimiestyö ja johtaminen kehittyvät
• perustehtävä kirkastuu
• työn laatuvaatimuksia voidaan määritellä yhdessä työnohjauksessa
• moniammatillinen toiminta jäsentyy

Se kenelle työnohjaus sopii, ei ole alasta riippuvainen. Työnohjaus on ollut pitkään käytössä sosiaali- ja terveysalalla mutta viime vuosina työnohjauksen hyötyihin on herätty myös yritysmaailmassa. Työnohjaus sopiikin kaikille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään. Aluksi kehoítan miettimään mihin tarpeeseen työnohjausta tarvitset ja sen jälkeen ottamaan asian rohkeasti puheeksi työpaikallasi. Toivotan kaikille työhyvinvointia ja aurinkoista kevättä!

Ville Westerback