Älykoti

Älykoti – Sosiaalinen, teknologinen ja virtuaalinen oppimis- ja kehittämisympäristö -hankkeen vaiheiden selvittelyä sekä varsinaisen Älykoti tilan rakentumisen seurantaa projektin eri toimijoiden silmin.

…ja lopussa kiitos seisoo

Rentouttavaa kesää!Älykoti – hankkeen kantavana ajatuksena on ollut se, että kaikilla yksilöillä tulee olla oikeus hyvään asumiseen iästä tai vammasta huolimatta. Älykoti sosiaalinen, teknologinen ja virtuaalinen oppimis- ja kehittämisympäristö hankkeen tavoitteena oli rakentaa ja pilotoida oppimis- ja kehittämisympäristö, Älykoti, joka tuottaisi hyvinvointialalle uusia, integroituja tuotteita ja palveluja niihin kohdistuvan koulutuksen ja soveltavan tutkimuksen rinnalla. Hanketta edeltävä tarvekartoitus Keski-Suomen koulutusorganisaatioita ja yritystoimijoita konsultoiden osoitti, että tarve alueelliselle kehittämis- ja oppimisympäristölle teknologiaratkaisujen kokeilemiseen todellisuutta vastaavassa toimintaympäristössä todellisilla loppukäyttäjillä oli suuri. Hankkeen tavoitteena oli myös saattaa yhteen teknologia-, rakennusalan ja hyvinvointipalvelutoimijat kehittämään yhteistyönä toteutettavia älykkäitä ratkaisuja tulevaisuuden itsenäiseen ja turvalliseen asumiseen. Älykoti tarjoaa yksilöllisesti sovellettavia ja käyttäjien kokeiltavissa olevia ratkaisuja helpottamaan päivittäistä elämää ja kotona asumista. Tarvetta oli myös vahvistaa tulevien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamista hyödyntää teknologiaa asumisen tukena. Tutkimus- ja teoreettinen tieto-osaaminen ei muutu taidoksi, mikäli ei ole mahdollisuutta perehtyä autenttisissa tilanteissa erilaisiin ratkaisuihin ja kokeilla niitä käytännössä.

Hanke muodostui Älykoti -tilan suunnittelu-, rakentamis- ja pilotointivaiheesta. Suunnitteluvaiheessa hankkeen päätoimijat ja mukana olevat yritykset, asiakasasiantuntijat ja kehittäjät työskentelivät asiantuntijaryhmänä tehden tarkennetun tila- ja hankintasuunnitelman. Rakennusvaihe toteutettiin osana laajempaa ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön peruskorjausta. Pilotointivaiheessa Älykoti tilaan rakennettiin virtuaalinen tallennus- ja seurantajärjestelmä tutkimustiedon keruuseen ja autenttisten ohjausmenetelmien soveltamisen aidoissa asiakastilanteissa sekä testattiin ja kehitettiin erilaisia palvelutuotteita.

Hallinnoijana toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina hyvinvointialan yritys Harmonia Care Oy sekä teknologiayritys Mobile Care and Safety Oy. Harmonia Care osallistui Älykotitilan rakentamisen suunnitteluun ja vastasi osaltaan yritysyhteistyöstä teknologian kehittäjien kanssa, antaen yritysten käyttöön hyvinvointialan ammattilaisen näkökulmasta loppukäyttäjäkokemusta ja tuoden projektin käyttöön asiantuntijuuttaan asukkaan toimivasta arjesta. Hankkeen aikana Harmonia Care kehitti omia, uusia ja innovatiivisia palvelutuotteita, joita pilotoitiin Älykodissa. Palvelutuotannon rinnalla yritys kehitti toimintamalliaan ja pilotoi Älykodin ratkaisuja helpottamaan työntekijöiden työtä ja asiakkaidensa arkea yhteistyössä hankkeen muiden toimijoiden kanssa. Mobile Care and Safety osallistui Älykodin rakentamisen ja varustelun suunnitteluun tuoden projektin käyttöön asiantuntijuuttaan erityisesti teknologiasta. Hankkeen aikana yritys kehitti muunneltavissa olevia sovelluksiaan läheisessä yhteistyössä hyvinvointipalveluiden toimijoiden kanssa heiltä saadun palautteen perusteella.

Invalidiliiton asumispalveluiden paikallinen toimija Jyväskylän Validia -palvelut osallistui projektiin kehittäjäpartnerina ja toi projektiin erityisosaamistaan liittyen erityisesti toimintakyvyltään erilaisten asukkaiden asumista helpottaviin ja itsenäistä suoriutumista tukeviin ratkaisuihin. Älykotitilan valmistuttua yhteistyö jatkui työelämäyhteistyönä asukkaan toimintakyvyn ja apuväline arviointien muodossa.

Älykoti sosiaalinen, teknologinen ja virtuaalinen oppimis- ja kehittämisympäristö, jossa on muunneltava, toiminnan mahdollistava tai estävä malliasunto ja esteetön piha-alue valmistuivat syksyllä 2011. Ympäristössä on mahdollisuus myös auditiiviseen ja visuaaliseen tallentamiseen sekä reaaliaikaiseen yhteydenpitoon.  Älykoti ympäristö toimii hyvinvointialan osaamiskeskuksena, jakaen tietoa älykkäistä ja esteettömistä asumisratkaisuista, lisäten yleistä tietämystä asumista helpottavista ratkaisuista ja hyvinvointiteknologiasta. Tila tarjoaa mahdollisuuden sekä loppukäyttäjille että ammattilaisille tutustua erilaisiin ratkaisuihin sekä niiden soveltamiseen. Fysio- ja toimintaterapeutit ovat hyödyntäneet Älykoti tilaa ja apuvälineiden testausmahdollisuutta osana asunnonmuutostyöprosessia tai apuvälinehankintaa. Oppimisympäristönä Älykoti vahvistaa kouluttajien ja erityisesti tulevien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamista hyödyntää teknologiaa asumisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tukena. Hanke on tukenut simulaatio-opetuksen kehittämistä sekä Living Lab toiminnan vahvistumista Keski-Suomen alueella.

Älykoti – hanke on kalkkiviivoilla, mutta toiminta Älykodissa jatkuu jälleen kesälomien jälkeen elokuussa. Hankkeen päätyttyä Älykoti jää osaksi JAMKin hyvinvointiyksikön toimintaa, uutta Wellbeing factory kokonaisuutta, jonka toiminnan koordinoinnista ja kehittämisestä vastaavat lab -koordinaattori ja laboratorioinsinööri. Lab -kokonaisuus koostuu Älykodin (Smart Home) lisäksi hyvinvointiyksikössä sijaitsevista Caring Lab, Functioning Lab ja Testing Lab ympäristöistä. Taustaviitekehyksenä toimii ICF-luokituksen laaja näkemys ihmisen toiminnallisesta terveydentilasta ja terveyteen liittyvästä toiminnallisesta tilasta. Kokonaisuutena ympäristöt tarjoavat kolme erilaista sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöä, joissa mahdollistuu opettamisen ja yritysyhteistyön integrointi erilaisiin toimintakykyyn liittyviin moniammatillisten ja asiakaskeskeisten hoito- ja palvelukokonaisuuksien oppimiseen, kehittämiseen ja tutkimiseen sosiaali- ja terveysalan erilaisissa toimintakonteksteissa (sairaala, klinikka ja koti). Tavoitteena on kehittyä kansallisesti ja kansainvälisesti tunnetuksi osaamis- ja soveltavan tutkimuksen keskukseksi.

Älykodin avointen ovien toiminta jää pysyväksi käytännöksi ja palvelee laajasti alueen asukkaiden lisäksi mm. sosiaali- ja terveysalan, teknologian sekä rakennusalan ammattilaisia, jakaen tietoa turvallisen ja esteettömän asumisen ratkaisuista sekä hoitotyötä helpottavasta teknologiasta. Yleinen tietämys asumista helpottavista ratkaisuista lisääntyy ja ennakkoluulot erityisryhmiä kohtaan toivottavasti vähenevät.

Hyvin käynnistynyt yritysyhteistyö jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen ja mm. uusista tuotekehitysprojekteista on jo sovittu alkavaksi syksyllä. Yritykset ja yhteisöt pystyvät hyödyntämään Älykotia myös jatkossa hankeen aikana tuotteistettujen palveluiden kautta. Yrityksillä on mahdollisuus saada tuotteitaan esille Älykotiympäristöön näyttelytilapalvelun kautta ja tulla esittelemään hyvinvointialan tuotteitaan Älykotiin esim. avointen ovien yhteydessä. Älykotia on mahdollista myös vuokrata esim. asiakastilaisuuksia tai koulutuksia varten. Myös Älykoti koulutusten, seminaari- ja teemapäivien kautta teknologia- ja ympäristöosaaminen hyvinvointialalla kehittyy.

Älykodissa puhaltavat syksyllä uudet tuulet, seuraile käänteitä Älykodin web –sivuilla ja Facebookissa!


Uusi vuosi – uudet kujeet

Kulunut vuosi alkaa lähennellä loppuaan ja on aika suunnata katseet kohti tulevaa. Vuodenvaihteessa Älykoti – hankekin kääntyy viimeiselle vuosi puolikkaalleen, päättyäkseen kesäkuun lopussa 2012. Hankkeen tavoitteenahan on ollut rakentaa ja pilotoida sosiaalinen, teknologinen ja virtuaalinen oppimis- ja kehittämisympäristö, joka tuottaa hyvinvointialalle uusia, integroituja tuotteita ja palveluja sekä niihin kohdistuvaa koulutusta ja soveltavaa tutkimusta. Tärkeänä tavoitteena on ollut myös mahdollistaa uusien ratkaisujen ja palvelukonseptien kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa.

Älykoti avasi ovensa yleisölle vielä hieman keskeneräisenä syyskuussa JAMKin Avointen ovien yhteydessä ja esittelyjä ja avointen ovien tunnelmaa oli mahdollista seurata myös virtuaalisesti netin kautta. Vierailijoita paikan päällä oli päivän aikana reilusti ja vieraskirjaankin jätti puumerkkinsä pitkälti toista sataa kävijää.

Pian avaamisen jälkeen saimme takapakkia vesivahingon muodossa ja varsinaiset viikoittaiset avoimet ovet pääsimme käynnistämään vasta marraskuussa. Ensimmäisiä ns. keskiviikon avoimia ovia oli paikan päällä seuraamassa myös alueuutisten kuvausryhmä. Huolimatta harmittavasta syksyisestä vesivahingosta opetus- ja esittelytoiminta jatkui Älykodissa ennalta sovitulla tavalla ja vieraanamme kävikin lukuisia opiskelija- ja ammattilaisryhmiä. Kuluneen syksyn osalta voimme iloisena todeta, että omien opiskelijoidemme lisäksi Älykodissa on jo nyt vieraillut reilut pari sataa asiakasta, lisäksi virtuaaliesittelyjä on pidetty niin Suomeen kuin muuallekin ja yleinen tietämys asumisen esteettömyydestä sekä Älykodin tarjoamista asumista helpottavista ratkaisuista on lisääntynyt. Palaute ja vastaanotto ovat pääosin olleet positiivista ja erityisesti kansainväliset vierailijaryhmät ovat olleet aidon innostuneita ympäristöstä, jatkoyhteistyöstäkin on ollut jo puhetta. Älykoti herätti kiinnostusta myös Apuväline, Hyvinvointi & Koti 11 –messuilla ja poiki lukuisia yritysyhteydenottoja.

Kritiikkiäkin olemme osaksemme saaneet ja kaikki rakentavalla ja kehittävällä tavalla esitetty otetaan ilolla vastaan. Suurin osa palautteesta on koskenut asioita, jotka tiesimme jo hankkeeseen ryhtyessämme haasteellisiksi toteuttaa. 1950 – luvulla rakennettu virastokiinteistö pihaympäristöineen asetti omat haasteensa samoin se, että Älykodin kuvitteellinen asukas ei ole vain tietyn eritysryhmän edustaja vaan ympäristöön on pyritty tuomaan erilaisia itsenäistä asumista tukevia ja helpottavia ratkaisuja, jotka eivät sellaisenaan ja suoraan sovellu kaikille käyttäjille. Korviimme on kantautunut myös huoli siitä, että Älykodin myötä asukkaat alkavat vaatia itselleen apuvälineitä, joita kunnan ei heille ole mahdollista hankkia. Haluaisin kuitenkin muistuttaa, että Älykodin tarkoitus ei ole antaa lausuntoja tai suosituksia apuvälinetarpeista vaan lisätä yleistä tietämystä markkinoilla olevista vaihtoehdoista. Synergiaedut alueellisen apuvälinepalvelukeskuksen kanssa ovat kyllä mielestäni nähtävissä sillä Älykotiin voi tulla esimerkiksi käytännössä kokeilemaan ”sähköpyörätuoliajosimulaattoria” tai erilaisia ympäristönhallintalaitteiden lähettimiä ennen hankintapäätöstä.

Älykoti – hankkeen tavoitteena on ollut myös luoda Älykodista osaamiskeskus, toiminnan ja oppimisen konteksti, jossa yhdistyy ihmisen toiminnan mahdollistava, muunneltava ja osallistava LivingLab sekä oppimisympäristö, joka vahvistaa kouluttajien ja tulevien ammattilaisten osaamista hyödyntää teknologiaa asumisen tukena. Hyvinvoinnin ja tekniikan alan osaamista on ennakkoluulottomasti lähdetty integroimaan tavoitteena tuottaa asiakaslähtöisiä hyvinvointia edistäviä ratkaisuja ja palveluja. Hyvänä esimerkkinä tästä on uusi vaihtoehtoisten ammattiopintojen opintojakso ”Älykodin teknologisiin ratkaisuihin liittyvien palvelujen kehitysprojekti”, jonka suoritettuaan opiskelija tuntee ja hallitsee käyttäjäkeskeisen tuotekehitysprosessin ja teknologisiin ratkaisuihin liittyvien palvelujen tuotteistamisprosessin sekä osaa soveltaa opintojen aikana hankittua koulutusta käytännön ongelmien ratkaisuihin Älykoti-ympäristössä. Tämän uuden opintojakson lisäksi myös jo olemassa olevia opintojaksoja ja pedagogisia ratkaisuja kehitetään siten, että ne hyödyntävät monipuolisesti ja tehokkaasti Älykoti oppimisympäristöä.  

Ensimmäiset Älykoti – hankkeen toimeksiantamat toiminnalliset opinnäytetyötkin ovat nähneet kuluneena vuonna päivänvalon, viimeisimpänä Selkokeittokirja Älykotiin ja jatkoa seuraa tulevana vuonna tasaiseen tahtiin. Opinnäytetyöt ovat nähtävissä myös hankkeen nettisivuilta www.jamk.fi/alykoti. Harjoittelijoitakin on Älykodissa ehtinyt olla jo kaikkiaan kaksitoista, joista neljä varsinaisessa Älykotiympäristössä. Tavoitteena on, että jatkossakin Älykodissa toimintaa pyörittää ja koordinoi harjoittelujaksolla olevat opiskelijat yhdessä vakihenkilöstön kanssa. Älykodista harjoittelupaikkana voit tulla kuulemaan ja kyselemään Projektitorille, joka järjestetään Pitkäkadun kampuksella iltapäivällä 11.1.

Kulunut syksy on mennyt erilaisten toimintojen, palvelukonseptimallien ja yhteistyön pilotoinnissa, ja sitä on tarkoitus jatkaa ja vahvistaa entisestään kevään 2012 aikana. Talven ja kevään aikana on tarkoitus levittää ja jalkauttaa luotuja sovelluksia ja palvelukonsepteja yhteistyöverkostojen kautta ja järjestää erilaisia teemapäiviä Älykodissa. Esimerkiksi helmikuussa 22. päivä pidetään järjestöedustajille pidennetyt avoimet ovet, jolloin myös työssäkäyvät järjestöaktiivit saavat mahdollisuuden tutustua Älykotiin. Suunnitteilla on myös ikäihmisille kohdennettu teemapäivä keväämmällä.

Kiitokset menneestä vuodesta kaikille Älykodin toimintaan tavalla tai toisella osallistuneille ja onnen täyttämää uutta vuotta 2012!

 

 


Älykodin virtuaaliesittely livenä

 

 

Ensi maanantaina 12.12 klo 10.30 alkaen Älykodin esittelyä on mahdollista seurata myös livenä seuraavan linkin takaa www.jamk.fi/alykotilive

Esittely on alun alkujaan tarkoitettu Joensuussa opiskeleville toimintaterapeuteille, mutta myös muu yleisö on oikein tervetullutta seuraamaan esittelyä! Kysymyksiä ja kommentteja on myös mahdollista esittää chat -kanavan kautta. Älykotiesittelystä vastaavat Älykodissa harjoittelujaksolla parhaillaan olevat toimintaterapeuttiopiskelijat Noora Mehto ja Virpi Nykänen. Virtuaaliesittelyjä on toteutettu jo pari kertaa aiemminkin mm. viime kuussa Northamptoniin.


Älykoti alueuutisissa illalla klo:19.00

Alueuutisten kuvausryhmä kävi tekemässä uutisjutun Keski-Suomen uutisiin tänään aamupäivällä. Sysäys uutisointiin on Älykodin avoimissa ovissa. Älykoti avasi tänään ovensa käynnistämällä ”virallisesti” avointen ovien toiminnan, joka jatkuu keskiviikkoisin klo:9:00 -13.00, poislukien koulujen loma-ajat ja pyhät. Avointen ovien aikaan Älykotiin voi tulla tutustumaan kuka tahansa itsenäisen ja turvallisen asumisen ratkaisuista kiinnostunut henkilö. Ryhmiä pyydetään sopimaan käynnit etukäteen.

Ryhmäesittelyjä voi tiedustella Älykodin harjoittelijoilta sähköpostitse osoitteesta alykoti@jamk.fi. Älykodissa harjoittelujaksolla olevat opiseklijat vastaavat esittelytoinnan koordinoinnista ja osasta esittelyjä.

Tervetuloa tutustumaan, ovet ovat auki!


Älykoti Apuvälinemessuilla

Älykodin "terassi" Apuväline messuilla Älykodin visiitti Apuväline, Koti ja hyvinvointi messuilla Tampereella oli erittäin onnistunut ja jopa odotukset ylittävä! Messuilla vieraili kolmen päivän aikana lähes 12 000 kävijää ja osa heistä käväisi myös Älykodin osastolla. Esitteitäkin saatiin painattaa lisää jopa kahteen otteeseen ja terveelliset tarjottavat Älykodin terassilla tekivät mukavasti kauppansa. Ilahduttavaa oli myös huomata, että osa messuvieraista hakeutui ständillemme varta vasten kuulemaan mitä Älykodin ympärillä tapahtuu ja missä mennään. Myös useat yritysedustajat olivat kiinnostuneita tekemään yhteistyötä Älykodin kanssa ja ensimmäisiä tuotekehitysprojekteja ollaan käynnistelemässä lähipäivinä. Älykoti esittäytyi myös Toimivan kodin järjestämässä seminaarissa ja jatkoyhteityötä muiden kotien kanssa suunniteltiin.

Voit käydä vilkaisemassa messuilla pyörineen videon oheisesta linkistä http://www.youtube.com/watch?v=h9Ter4ltGlk


Älykodin henkilöstöä tavattavissa messuilla Tampereella 10-12.11.

Älykoti Jyväskylä osallistuu Tampereella järjestettäville Apuväline, Hyvinvointi & Koti messuille 10-12-11. Messut pidetään Tampereen Messu- ja urheilukeskuksessa.

Älykodin toimintaan pääset perehtymään messuosastolla 917, jossa Älykotia ja sen toimintaa esittelevät lehtori Mari Kantanen, toimintaterapeuttiopiskelija Jonna Paltamaa, hankkeen osatoteuttaja Merja Jalkanen sekä projektipäällikkö Essi Heimovaara-Kotonen. Älykoti esittäytyy myös perjantaina Toimivan Kodin järjestämässä Turvallinen ja aktiivinen arki -seminaarissa  Tähtien salissa.

Jos sinulla ei ole vielä lippua messuille ja sellaisen haluat –  ota yhteys projektipäällikköön pikaisesti. Tarjolla on vielä kymmenkuntalippua, jotka oikeuttavat ilmaiseen sisäänpääsyyn messuille 11.-12.11. (pe,la)!


Kosteutta ilmassa ja lattiassa

Älykodissa tapahtuneesta kosteusvauriosta johtuen Avointen ovien toiminta on siirretty alkamaan viikolla 47.

Kosteusvaurio johtuu Älykodin yläpuolella olevan sadevesiviemärin liitosputken sauman pettämisestä. Tällä hetkellä tilaa kuivatetaan ja korjaustyöt käynnistynevät viikolla 44.

JAMK Addthis

Älykodin opetustilassa tapahtuneesta kosteusvauriosta johtuen tilassa on säteilylämmittimet kuivattamassa sermin takana. Kaikeksi onneksi kostuneessa tilassa ei ollut lattia-antureita alla.


Autoilun päivä Puistokadulla perjantaina 7.10.

 

Tervetuloa  perjantaina 7.10.2011 Puistokadulle Respectan ja Älykoti -hankkeen järjestämään autoilun päivään!
Luentoja järjestetään kaksi (samansisältöistä), joissa sisältöinä mm. auton muuttaminen invakäyttöön, erikoisvälineiden hankinta ja asennus, rahoitusjärjestelyt, vakuutukset sekä erilaiset hakemukset. Luennoitsijoina myyntineuvottelija Esa Pirttikoski / Respecta ja tuotepäällikkö Sami Salonen / Respecta.

Luennot järjestetään kello 10.00-11.00 ja kello 12.00-13.00 Kuntalassa, Puistokatu 35 A, jonka jälkeen Älykodin pihalla on mahdollisuus tutustua esittelyautoon, jossa esittelyssä Respectan autoilun apuvälineet. 

Tilaisuus on maksuton, eikä edellytä ennakkoilmoittautumisia. Kuntalaan mahtuu noin 100 henkilöä.

 


Terveisiä Etelä-Koreasta

Allekirjoittanut on etuoikeutettu saadessaan osallistua osana JAMKin delegaatiota Seoulissa pidettäville e-Learning messuille. Hotellihuone on jo lyhyessä ajassa tehnyt käyttäjäänsä vaikutuksen – valoja, verhoja, lämpötilaa sekä ilmastointia hallitaan kotiautomaatioon tarkoitetulla laitteistolla. Lisäksi verho -ja musiikkitoiminnot on integroitu ulko-oveen, joten huoneesta poistuttaessa verhot liukuvat ikkunan eteen ja takaavat näin takaisin paluun mukavan viileään huoneeseen. Huoneeseen astuttaessa verhot aukeavat ja rauhallinen musiikki toivottaa asukkaan tervetulleeksi. Vaatekaappiin, liikeestä syttyvät sisävalot tuntuvat jo kovin arkipäiväisiltä, ja sanomattakin on selvää, että wc -tilasta löytyy automaattibidé istuin ja seinänvierus viemäri.

Lähtökohdat hotellihuoneen ja Älykodin varustamiselle ovat olleet erilaiset, vaikkakin sisällöistä löytyy paljon samaa tekniikkaa. Molemmat ympäristöt tähtäävät asukkaan viihtymiseen ja suoriutumiseen mahdollisimman miellyttävällä tavalla  – seoulilaisessa hotellissa ideologia on viety jo astetta pidemmälle, apuvälineistä on tehty markkinatuotteita, jotka on suunnattuja kaikelle kansalle elämää helpottamaan, vai onko asia sittenkin toisin päin? Kumpi olikaan ensin – tarjonta vai tarve?

Ei niin älykäs wc


Valehtelijoiden klubin oikeat vastaukset

Projektitorilla olleen Valehtelijoiden klubin ts. pienapuväline arvuuttelujen oikeat ratkaisut ovat seuraavat:

1) tuubinpuristin – esim. hammastahna tai sinappituubille

2) napinvetolaite – avustaa napituksessa

3) purkinavaaja

Vastauksia tuli lukuisa määrä ja voittaja tullaan palkitsemaan asiaan kuuluvalla tavalla. Voittajalle ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.

Kiitoksia kaikille osallistujille mielenkiinnostanne projektia kohtaan!