Älykoti

Älykoti – Sosiaalinen, teknologinen ja virtuaalinen oppimis- ja kehittämisympäristö -hankkeen vaiheiden selvittelyä sekä varsinaisen Älykoti tilan rakentumisen seurantaa projektin eri toimijoiden silmin.

…ja lopussa kiitos seisoo

Rentouttavaa kesää!Älykoti – hankkeen kantavana ajatuksena on ollut se, että kaikilla yksilöillä tulee olla oikeus hyvään asumiseen iästä tai vammasta huolimatta. Älykoti sosiaalinen, teknologinen ja virtuaalinen oppimis- ja kehittämisympäristö hankkeen tavoitteena oli rakentaa ja pilotoida oppimis- ja kehittämisympäristö, Älykoti, joka tuottaisi hyvinvointialalle uusia, integroituja tuotteita ja palveluja niihin kohdistuvan koulutuksen ja soveltavan tutkimuksen rinnalla. Hanketta edeltävä tarvekartoitus Keski-Suomen koulutusorganisaatioita ja yritystoimijoita konsultoiden osoitti, että tarve alueelliselle kehittämis- ja oppimisympäristölle teknologiaratkaisujen kokeilemiseen todellisuutta vastaavassa toimintaympäristössä todellisilla loppukäyttäjillä oli suuri. Hankkeen tavoitteena oli myös saattaa yhteen teknologia-, rakennusalan ja hyvinvointipalvelutoimijat kehittämään yhteistyönä toteutettavia älykkäitä ratkaisuja tulevaisuuden itsenäiseen ja turvalliseen asumiseen. Älykoti tarjoaa yksilöllisesti sovellettavia ja käyttäjien kokeiltavissa olevia ratkaisuja helpottamaan päivittäistä elämää ja kotona asumista. Tarvetta oli myös vahvistaa tulevien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamista hyödyntää teknologiaa asumisen tukena. Tutkimus- ja teoreettinen tieto-osaaminen ei muutu taidoksi, mikäli ei ole mahdollisuutta perehtyä autenttisissa tilanteissa erilaisiin ratkaisuihin ja kokeilla niitä käytännössä.

Hanke muodostui Älykoti -tilan suunnittelu-, rakentamis- ja pilotointivaiheesta. Suunnitteluvaiheessa hankkeen päätoimijat ja mukana olevat yritykset, asiakasasiantuntijat ja kehittäjät työskentelivät asiantuntijaryhmänä tehden tarkennetun tila- ja hankintasuunnitelman. Rakennusvaihe toteutettiin osana laajempaa ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön peruskorjausta. Pilotointivaiheessa Älykoti tilaan rakennettiin virtuaalinen tallennus- ja seurantajärjestelmä tutkimustiedon keruuseen ja autenttisten ohjausmenetelmien soveltamisen aidoissa asiakastilanteissa sekä testattiin ja kehitettiin erilaisia palvelutuotteita.

Hallinnoijana toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina hyvinvointialan yritys Harmonia Care Oy sekä teknologiayritys Mobile Care and Safety Oy. Harmonia Care osallistui Älykotitilan rakentamisen suunnitteluun ja vastasi osaltaan yritysyhteistyöstä teknologian kehittäjien kanssa, antaen yritysten käyttöön hyvinvointialan ammattilaisen näkökulmasta loppukäyttäjäkokemusta ja tuoden projektin käyttöön asiantuntijuuttaan asukkaan toimivasta arjesta. Hankkeen aikana Harmonia Care kehitti omia, uusia ja innovatiivisia palvelutuotteita, joita pilotoitiin Älykodissa. Palvelutuotannon rinnalla yritys kehitti toimintamalliaan ja pilotoi Älykodin ratkaisuja helpottamaan työntekijöiden työtä ja asiakkaidensa arkea yhteistyössä hankkeen muiden toimijoiden kanssa. Mobile Care and Safety osallistui Älykodin rakentamisen ja varustelun suunnitteluun tuoden projektin käyttöön asiantuntijuuttaan erityisesti teknologiasta. Hankkeen aikana yritys kehitti muunneltavissa olevia sovelluksiaan läheisessä yhteistyössä hyvinvointipalveluiden toimijoiden kanssa heiltä saadun palautteen perusteella.

Invalidiliiton asumispalveluiden paikallinen toimija Jyväskylän Validia -palvelut osallistui projektiin kehittäjäpartnerina ja toi projektiin erityisosaamistaan liittyen erityisesti toimintakyvyltään erilaisten asukkaiden asumista helpottaviin ja itsenäistä suoriutumista tukeviin ratkaisuihin. Älykotitilan valmistuttua yhteistyö jatkui työelämäyhteistyönä asukkaan toimintakyvyn ja apuväline arviointien muodossa.

Älykoti sosiaalinen, teknologinen ja virtuaalinen oppimis- ja kehittämisympäristö, jossa on muunneltava, toiminnan mahdollistava tai estävä malliasunto ja esteetön piha-alue valmistuivat syksyllä 2011. Ympäristössä on mahdollisuus myös auditiiviseen ja visuaaliseen tallentamiseen sekä reaaliaikaiseen yhteydenpitoon.  Älykoti ympäristö toimii hyvinvointialan osaamiskeskuksena, jakaen tietoa älykkäistä ja esteettömistä asumisratkaisuista, lisäten yleistä tietämystä asumista helpottavista ratkaisuista ja hyvinvointiteknologiasta. Tila tarjoaa mahdollisuuden sekä loppukäyttäjille että ammattilaisille tutustua erilaisiin ratkaisuihin sekä niiden soveltamiseen. Fysio- ja toimintaterapeutit ovat hyödyntäneet Älykoti tilaa ja apuvälineiden testausmahdollisuutta osana asunnonmuutostyöprosessia tai apuvälinehankintaa. Oppimisympäristönä Älykoti vahvistaa kouluttajien ja erityisesti tulevien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamista hyödyntää teknologiaa asumisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tukena. Hanke on tukenut simulaatio-opetuksen kehittämistä sekä Living Lab toiminnan vahvistumista Keski-Suomen alueella.

Älykoti – hanke on kalkkiviivoilla, mutta toiminta Älykodissa jatkuu jälleen kesälomien jälkeen elokuussa. Hankkeen päätyttyä Älykoti jää osaksi JAMKin hyvinvointiyksikön toimintaa, uutta Wellbeing factory kokonaisuutta, jonka toiminnan koordinoinnista ja kehittämisestä vastaavat lab -koordinaattori ja laboratorioinsinööri. Lab -kokonaisuus koostuu Älykodin (Smart Home) lisäksi hyvinvointiyksikössä sijaitsevista Caring Lab, Functioning Lab ja Testing Lab ympäristöistä. Taustaviitekehyksenä toimii ICF-luokituksen laaja näkemys ihmisen toiminnallisesta terveydentilasta ja terveyteen liittyvästä toiminnallisesta tilasta. Kokonaisuutena ympäristöt tarjoavat kolme erilaista sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöä, joissa mahdollistuu opettamisen ja yritysyhteistyön integrointi erilaisiin toimintakykyyn liittyviin moniammatillisten ja asiakaskeskeisten hoito- ja palvelukokonaisuuksien oppimiseen, kehittämiseen ja tutkimiseen sosiaali- ja terveysalan erilaisissa toimintakonteksteissa (sairaala, klinikka ja koti). Tavoitteena on kehittyä kansallisesti ja kansainvälisesti tunnetuksi osaamis- ja soveltavan tutkimuksen keskukseksi.

Älykodin avointen ovien toiminta jää pysyväksi käytännöksi ja palvelee laajasti alueen asukkaiden lisäksi mm. sosiaali- ja terveysalan, teknologian sekä rakennusalan ammattilaisia, jakaen tietoa turvallisen ja esteettömän asumisen ratkaisuista sekä hoitotyötä helpottavasta teknologiasta. Yleinen tietämys asumista helpottavista ratkaisuista lisääntyy ja ennakkoluulot erityisryhmiä kohtaan toivottavasti vähenevät.

Hyvin käynnistynyt yritysyhteistyö jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen ja mm. uusista tuotekehitysprojekteista on jo sovittu alkavaksi syksyllä. Yritykset ja yhteisöt pystyvät hyödyntämään Älykotia myös jatkossa hankeen aikana tuotteistettujen palveluiden kautta. Yrityksillä on mahdollisuus saada tuotteitaan esille Älykotiympäristöön näyttelytilapalvelun kautta ja tulla esittelemään hyvinvointialan tuotteitaan Älykotiin esim. avointen ovien yhteydessä. Älykotia on mahdollista myös vuokrata esim. asiakastilaisuuksia tai koulutuksia varten. Myös Älykoti koulutusten, seminaari- ja teemapäivien kautta teknologia- ja ympäristöosaaminen hyvinvointialalla kehittyy.

Älykodissa puhaltavat syksyllä uudet tuulet, seuraile käänteitä Älykodin web –sivuilla ja Facebookissa!

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*