Älykoti

Älykoti – Sosiaalinen, teknologinen ja virtuaalinen oppimis- ja kehittämisympäristö -hankkeen vaiheiden selvittelyä sekä varsinaisen Älykoti tilan rakentumisen seurantaa projektin eri toimijoiden silmin.

Category Archives: johdattelua

…ja lopussa kiitos seisoo

Rentouttavaa kesää!Älykoti – hankkeen kantavana ajatuksena on ollut se, että kaikilla yksilöillä tulee olla oikeus hyvään asumiseen iästä tai vammasta huolimatta. Älykoti sosiaalinen, teknologinen ja virtuaalinen oppimis- ja kehittämisympäristö hankkeen tavoitteena oli rakentaa ja pilotoida oppimis- ja kehittämisympäristö, Älykoti, joka tuottaisi hyvinvointialalle uusia, integroituja tuotteita ja palveluja niihin kohdistuvan koulutuksen ja soveltavan tutkimuksen rinnalla. Hanketta edeltävä tarvekartoitus Keski-Suomen koulutusorganisaatioita ja yritystoimijoita konsultoiden osoitti, että tarve alueelliselle kehittämis- ja oppimisympäristölle teknologiaratkaisujen kokeilemiseen todellisuutta vastaavassa toimintaympäristössä todellisilla loppukäyttäjillä oli suuri. Hankkeen tavoitteena oli myös saattaa yhteen teknologia-, rakennusalan ja hyvinvointipalvelutoimijat kehittämään yhteistyönä toteutettavia älykkäitä ratkaisuja tulevaisuuden itsenäiseen ja turvalliseen asumiseen. Älykoti tarjoaa yksilöllisesti sovellettavia ja käyttäjien kokeiltavissa olevia ratkaisuja helpottamaan päivittäistä elämää ja kotona asumista. Tarvetta oli myös vahvistaa tulevien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamista hyödyntää teknologiaa asumisen tukena. Tutkimus- ja teoreettinen tieto-osaaminen ei muutu taidoksi, mikäli ei ole mahdollisuutta perehtyä autenttisissa tilanteissa erilaisiin ratkaisuihin ja kokeilla niitä käytännössä.

Hanke muodostui Älykoti -tilan suunnittelu-, rakentamis- ja pilotointivaiheesta. Suunnitteluvaiheessa hankkeen päätoimijat ja mukana olevat yritykset, asiakasasiantuntijat ja kehittäjät työskentelivät asiantuntijaryhmänä tehden tarkennetun tila- ja hankintasuunnitelman. Rakennusvaihe toteutettiin osana laajempaa ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön peruskorjausta. Pilotointivaiheessa Älykoti tilaan rakennettiin virtuaalinen tallennus- ja seurantajärjestelmä tutkimustiedon keruuseen ja autenttisten ohjausmenetelmien soveltamisen aidoissa asiakastilanteissa sekä testattiin ja kehitettiin erilaisia palvelutuotteita.

Hallinnoijana toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina hyvinvointialan yritys Harmonia Care Oy sekä teknologiayritys Mobile Care and Safety Oy. Harmonia Care osallistui Älykotitilan rakentamisen suunnitteluun ja vastasi osaltaan yritysyhteistyöstä teknologian kehittäjien kanssa, antaen yritysten käyttöön hyvinvointialan ammattilaisen näkökulmasta loppukäyttäjäkokemusta ja tuoden projektin käyttöön asiantuntijuuttaan asukkaan toimivasta arjesta. Hankkeen aikana Harmonia Care kehitti omia, uusia ja innovatiivisia palvelutuotteita, joita pilotoitiin Älykodissa. Palvelutuotannon rinnalla yritys kehitti toimintamalliaan ja pilotoi Älykodin ratkaisuja helpottamaan työntekijöiden työtä ja asiakkaidensa arkea yhteistyössä hankkeen muiden toimijoiden kanssa. Mobile Care and Safety osallistui Älykodin rakentamisen ja varustelun suunnitteluun tuoden projektin käyttöön asiantuntijuuttaan erityisesti teknologiasta. Hankkeen aikana yritys kehitti muunneltavissa olevia sovelluksiaan läheisessä yhteistyössä hyvinvointipalveluiden toimijoiden kanssa heiltä saadun palautteen perusteella.

Invalidiliiton asumispalveluiden paikallinen toimija Jyväskylän Validia -palvelut osallistui projektiin kehittäjäpartnerina ja toi projektiin erityisosaamistaan liittyen erityisesti toimintakyvyltään erilaisten asukkaiden asumista helpottaviin ja itsenäistä suoriutumista tukeviin ratkaisuihin. Älykotitilan valmistuttua yhteistyö jatkui työelämäyhteistyönä asukkaan toimintakyvyn ja apuväline arviointien muodossa.

Älykoti sosiaalinen, teknologinen ja virtuaalinen oppimis- ja kehittämisympäristö, jossa on muunneltava, toiminnan mahdollistava tai estävä malliasunto ja esteetön piha-alue valmistuivat syksyllä 2011. Ympäristössä on mahdollisuus myös auditiiviseen ja visuaaliseen tallentamiseen sekä reaaliaikaiseen yhteydenpitoon.  Älykoti ympäristö toimii hyvinvointialan osaamiskeskuksena, jakaen tietoa älykkäistä ja esteettömistä asumisratkaisuista, lisäten yleistä tietämystä asumista helpottavista ratkaisuista ja hyvinvointiteknologiasta. Tila tarjoaa mahdollisuuden sekä loppukäyttäjille että ammattilaisille tutustua erilaisiin ratkaisuihin sekä niiden soveltamiseen. Fysio- ja toimintaterapeutit ovat hyödyntäneet Älykoti tilaa ja apuvälineiden testausmahdollisuutta osana asunnonmuutostyöprosessia tai apuvälinehankintaa. Oppimisympäristönä Älykoti vahvistaa kouluttajien ja erityisesti tulevien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamista hyödyntää teknologiaa asumisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tukena. Hanke on tukenut simulaatio-opetuksen kehittämistä sekä Living Lab toiminnan vahvistumista Keski-Suomen alueella.

Älykoti – hanke on kalkkiviivoilla, mutta toiminta Älykodissa jatkuu jälleen kesälomien jälkeen elokuussa. Hankkeen päätyttyä Älykoti jää osaksi JAMKin hyvinvointiyksikön toimintaa, uutta Wellbeing factory kokonaisuutta, jonka toiminnan koordinoinnista ja kehittämisestä vastaavat lab -koordinaattori ja laboratorioinsinööri. Lab -kokonaisuus koostuu Älykodin (Smart Home) lisäksi hyvinvointiyksikössä sijaitsevista Caring Lab, Functioning Lab ja Testing Lab ympäristöistä. Taustaviitekehyksenä toimii ICF-luokituksen laaja näkemys ihmisen toiminnallisesta terveydentilasta ja terveyteen liittyvästä toiminnallisesta tilasta. Kokonaisuutena ympäristöt tarjoavat kolme erilaista sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöä, joissa mahdollistuu opettamisen ja yritysyhteistyön integrointi erilaisiin toimintakykyyn liittyviin moniammatillisten ja asiakaskeskeisten hoito- ja palvelukokonaisuuksien oppimiseen, kehittämiseen ja tutkimiseen sosiaali- ja terveysalan erilaisissa toimintakonteksteissa (sairaala, klinikka ja koti). Tavoitteena on kehittyä kansallisesti ja kansainvälisesti tunnetuksi osaamis- ja soveltavan tutkimuksen keskukseksi.

Älykodin avointen ovien toiminta jää pysyväksi käytännöksi ja palvelee laajasti alueen asukkaiden lisäksi mm. sosiaali- ja terveysalan, teknologian sekä rakennusalan ammattilaisia, jakaen tietoa turvallisen ja esteettömän asumisen ratkaisuista sekä hoitotyötä helpottavasta teknologiasta. Yleinen tietämys asumista helpottavista ratkaisuista lisääntyy ja ennakkoluulot erityisryhmiä kohtaan toivottavasti vähenevät.

Hyvin käynnistynyt yritysyhteistyö jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen ja mm. uusista tuotekehitysprojekteista on jo sovittu alkavaksi syksyllä. Yritykset ja yhteisöt pystyvät hyödyntämään Älykotia myös jatkossa hankeen aikana tuotteistettujen palveluiden kautta. Yrityksillä on mahdollisuus saada tuotteitaan esille Älykotiympäristöön näyttelytilapalvelun kautta ja tulla esittelemään hyvinvointialan tuotteitaan Älykotiin esim. avointen ovien yhteydessä. Älykotia on mahdollista myös vuokrata esim. asiakastilaisuuksia tai koulutuksia varten. Myös Älykoti koulutusten, seminaari- ja teemapäivien kautta teknologia- ja ympäristöosaaminen hyvinvointialalla kehittyy.

Älykodissa puhaltavat syksyllä uudet tuulet, seuraile käänteitä Älykodin web –sivuilla ja Facebookissa!

Älykodin virtuaaliesittely livenä

 

 

Ensi maanantaina 12.12 klo 10.30 alkaen Älykodin esittelyä on mahdollista seurata myös livenä seuraavan linkin takaa www.jamk.fi/alykotilive

Esittely on alun alkujaan tarkoitettu Joensuussa opiskeleville toimintaterapeuteille, mutta myös muu yleisö on oikein tervetullutta seuraamaan esittelyä! Kysymyksiä ja kommentteja on myös mahdollista esittää chat -kanavan kautta. Älykotiesittelystä vastaavat Älykodissa harjoittelujaksolla parhaillaan olevat toimintaterapeuttiopiskelijat Noora Mehto ja Virpi Nykänen. Virtuaaliesittelyjä on toteutettu jo pari kertaa aiemminkin mm. viime kuussa Northamptoniin.

Älykoti alueuutisissa illalla klo:19.00

Alueuutisten kuvausryhmä kävi tekemässä uutisjutun Keski-Suomen uutisiin tänään aamupäivällä. Sysäys uutisointiin on Älykodin avoimissa ovissa. Älykoti avasi tänään ovensa käynnistämällä ”virallisesti” avointen ovien toiminnan, joka jatkuu keskiviikkoisin klo:9:00 -13.00, poislukien koulujen loma-ajat ja pyhät. Avointen ovien aikaan Älykotiin voi tulla tutustumaan kuka tahansa itsenäisen ja turvallisen asumisen ratkaisuista kiinnostunut henkilö. Ryhmiä pyydetään sopimaan käynnit etukäteen.

Ryhmäesittelyjä voi tiedustella Älykodin harjoittelijoilta sähköpostitse osoitteesta alykoti@jamk.fi. Älykodissa harjoittelujaksolla olevat opiseklijat vastaavat esittelytoinnan koordinoinnista ja osasta esittelyjä.

Tervetuloa tutustumaan, ovet ovat auki!

Kosteutta ilmassa ja lattiassa

Älykodissa tapahtuneesta kosteusvauriosta johtuen Avointen ovien toiminta on siirretty alkamaan viikolla 47.

Kosteusvaurio johtuu Älykodin yläpuolella olevan sadevesiviemärin liitosputken sauman pettämisestä. Tällä hetkellä tilaa kuivatetaan ja korjaustyöt käynnistynevät viikolla 44.

JAMK Addthis

Älykodin opetustilassa tapahtuneesta kosteusvauriosta johtuen tilassa on säteilylämmittimet kuivattamassa sermin takana. Kaikeksi onneksi kostuneessa tilassa ei ollut lattia-antureita alla.

Autoilun päivä Puistokadulla perjantaina 7.10.

 

Tervetuloa  perjantaina 7.10.2011 Puistokadulle Respectan ja Älykoti -hankkeen järjestämään autoilun päivään!
Luentoja järjestetään kaksi (samansisältöistä), joissa sisältöinä mm. auton muuttaminen invakäyttöön, erikoisvälineiden hankinta ja asennus, rahoitusjärjestelyt, vakuutukset sekä erilaiset hakemukset. Luennoitsijoina myyntineuvottelija Esa Pirttikoski / Respecta ja tuotepäällikkö Sami Salonen / Respecta.

Luennot järjestetään kello 10.00-11.00 ja kello 12.00-13.00 Kuntalassa, Puistokatu 35 A, jonka jälkeen Älykodin pihalla on mahdollisuus tutustua esittelyautoon, jossa esittelyssä Respectan autoilun apuvälineet. 

Tilaisuus on maksuton, eikä edellytä ennakkoilmoittautumisia. Kuntalaan mahtuu noin 100 henkilöä.

 

Valehtelijoiden klubin oikeat vastaukset

Projektitorilla olleen Valehtelijoiden klubin ts. pienapuväline arvuuttelujen oikeat ratkaisut ovat seuraavat:

1) tuubinpuristin – esim. hammastahna tai sinappituubille

2) napinvetolaite – avustaa napituksessa

3) purkinavaaja

Vastauksia tuli lukuisa määrä ja voittaja tullaan palkitsemaan asiaan kuuluvalla tavalla. Voittajalle ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.

Kiitoksia kaikille osallistujille mielenkiinnostanne projektia kohtaan!

Älykodin yrityskumppanit menestyksekkäinä

Suomalaisen Työn liitto on myöntänyt Avainlippu-tunnuksen Älykoti – hankkeen osatoteuttaja Harmonia Care Oy:lle. Avainlippu-tunnus kertoo siitä, että Harmonian palvelut tuotetaan Suomessa ja suomalaisiin oloihin laadukkaasti ja turvallisesti. Avainlippu-tunnus antaa kuluttajille mahdollisuuden valita suomalainen vaihtoehto ja vaikuttaa omien ostopäätösten kautta omaan ja muiden ihmisten elämään.

Myös hankkeen toinen osatoteuttaja  Mobile Care and Safety Oy on kunnostautunut  kasvuyrityksille suunnatussa kilpailussa ja  valittu Kasvu Open -tempauksen voittajaksi 36 yrityksen joukosta.  Kasvu Open on uudenlainen kasvuyrityskilpailu, joka on Keski-Suomen kauppakamarin kasvuyritysvaliokunnan kehittämä.  Valiokunnan päämääränä on edistää kasvuyritystoimintaa ja kasvuyrittäjyyttä sekä herättää eri tahoja ymmärtämään kasvuyritysten merkityksen talouden nousun vetureina.  Palkinnoksi voittoisa kasvuyritystiimi saa kolmen hengen työmatkan Piilaaksoon marraskuussa 2011.

Älykoti –hanke  onnittelee lämpimästi  molempia yrityksiä menestyksestä!

Älykodissa kohdataan

Tulevaisuuden ikärakenne ja kotihoidon palveluiden tarve haastavat meidät kehittämään uudenlaisia hoitotyön malleja. Pelkällä hoitohenkilökunnan lisäämisellä emme pysty ratkaisemaan tätä yhtälöä. Tarvitaan uudenlaisia hoitotyön malleja, joissa teknologian avulla pystytään säästämään hoitajien aikaa varsinaiseen hoitotyöhön, tuomaan lisää turvallisuutta kotona asumiseen, aktivoimaan asiakasta toimimaan itse oman hyvinvointinsa parhaaaksi ja lisäämään sosiaalista kanssakäymistä. Näihin haasteisiin vastaamaan tarvitaan työelämän, oppilaitoksen ja asiakkaiden näkökulmaa. Jyväskylä on ollut edelläkäviä innovatiivisten palvelumallien kehittämisessä, tältä pohjalta on hyvä jatkaa. Älykoti antaa myös hyvin konkreettiset puitteet Jamk:in eri alojen yhteistyölle, työelämässä kuitenkin toimitaan tiiminä eri toimialojen välillä. Yrityksemme ei pyörisi pelkällä hoito-työn osaamisella, samoin ajattelen Älykodista, saamme huomattavasti laadukkaamman kokonaisuuden hyödyntämällä erialojen osaamisen. Toivonkin jatkossa saavani paljon yhteydenottoja esim. markkinoinnin-, viestinnän-, hallinnon-, liiketaloudenopiskelijoilta.

Henkilökuntamme, sidosryhmämme ja asiakkaamme odottavat jo innolla uusia tuulia joita Älykoti hankkeelta odotamme.

Yhteistyö terveisin ammattitaidolla

Merja Jalkanen

Kotihoidon osaaja

www.harmoniacare.fi

Älykodin web-sivut

Älykodin web-sivut – tai oikeamminkin pieni pala niistä – on saatu viimein julkaistua. Aluksi siellä voi tutustua Älykoti-hankkeeseen sekä lukea toimijoiden odotuksista hankkeen suhteen. Uutiskanava toimii yhtenä Älykodin tapahtumien tiedotusväylänä. Ajatuksena on laajentaa sivustoa sitä mukaa kuin hanke etenee ja varsinaisen Älykodin toiminta alkaa. Seuraavana julkaistaan mm. Älykodin teknologiset ratkaisut perusteluineen. Myös opiskelijoille on annettu mahdollisuus osallistua web-sivujen sisällöntuotantoon. Apuvälineistä ja niiden käyttöönotosta on tekeillä opinnäytetyö, josta saatua tietoa julkaistaan sivuilla. Myös videomateriaalia on odotettavissa hankkeen edetessä. Tarkoituksena on tuottaa sivusto, joka ei kuole pois hankkeen loputtua, vaan palvelee älykkäistä ja turvallisista asumisen ratkaisuista kiinnostuneita vielä pitkään. Tervetuloa tutustumaan!

Harjoittelujaksolla Älykoti -projektissa

Olen Katri Lehmuskoski ja opiskelen viimeistä vuotta toimintaterapiaa JAMK:ssa. Osallistuin Älykoti-projektiin yhdessä opiskelutoverini Minna Järventaustan kanssa toimintaterapian syventävän harjoittelun myötä ajalla 10.1.-11.3.2011. Innostuin kyseisestä projektista harjoittelupaikkana lähes välittömästi siitä kuullessani, koska projektityö itsessään on ollut minua kiinnostava mahdollisuus jo jonkin aikaa. Lisäksi Älykoti ei kai voi muuta kuin kuulostaa mielenkiintoiselta ja houkutella perehtymään siihen lisää.

 Harjoittelun alussa sovimme melko tarkasti, mitä tulisimme tekemään. Osa-alueiksemme nousivat Älykotiin hankittavien apuvälineiden kartoitus, Älykodin ja Validian yhteistyömahdollisuuksien selvittely sekä Harmonia Care Oy:lle uuden, Älykodissakin mahdollisesti toteutettavan, palvelutuotteen ideointi ja kehittäminen. Palvelutuotteesta toivottiin myös pilotointia, joka olisi vaatinut ajallisesti enemmän kuin harjoittelutunnit olisivat sallineet. Päädyimmekin laajentamaan kehittämistyön ja pilotoinnin opinnäytteeksemme.

 Harjoittelu vastasi hyvin sille asetettuihin tavoitteisiin, jotka opintojen tässä vaiheessa painottuivat asiantuntijuuden lujittumiseen. Oman osaamisen tunnetta tuki hyvin esimerkiksi se, että projektissa otettiin niin hyvin osaksi työryhmää ja annettiin vastuuta. Missään vaiheessa ei tarvinnut tuntea, että on vain opiskelija, vaan sai reilusti sanoa omia ajatuksiaan ja näkemyksiään.

 Älykodista tulee uudenlainen oppimisympäristö. Omissa opinnoissani olen oppinut parhaiten käytännön kautta. Älykoti tulee tarjoamaan Hyvinvointiyksikön opiskelijoille juurikin käytännön kokemusta esimerkiksi apuvälineiden käytöstä. On aina eri asia kuulla jostain asiasta kuin päästä kokeilemaan sitä. Yhteistyö eri tahojen kanssa tuo lisäksi hyviä mahdollisuuksia opiskelun liittämiseksi työelämään.

 Nyt kun harjoittelu on ohitse, jää lähinnä vain harmittelemaan sitä, että itse valmistuu tänä keväänä eikä pääse enää osallistumaan Älykodin toimintaan. Toiveena onkin, että HYVIläiset ymmärtävät Älykodin mahdollisuudet ja osaavat hyödyntää niitä kaikin keinoin. Olen kuitenkin iloinen, että olen saanut tehdä pienen osani tästä innovatiivisesta ja tulevaisuuteen siivittävästä projektista. (:

toimintaterapeuttiopiskelijat Minna & Katri

toimintaterapeuttiopiskelijat Minna & Katri