Yvistä energiaa opettajankoulutukseen

Yvistä energiaa opettajankoulutukseen -projektissa on mukana edustava joukko suomalaisia opettajankoulutusorganisaatioita sekä yrittäjyyskasvatuksen edistämisestä kiinnostuneita yhteisöjä. Hankkeen päävastuullinen toteuttaja, Turun yliopiston Turun Normaalikoulu, sopii muiden toteuttajien kanssa yhteistoiminnasta. Hankkeessa on mukana neljä maan viidestä ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Kukin organisaatio toimii YVIssä sekä yhteisen että yhteisesti hyväksytyn organisaatiokohtaisen toimintasuunnitelman pohjalta. Keskinäinen vuorovaikutus tapahtuu sekä sovittujen tapaamisten että sosiaalisen median avulla. Yhteistä työskentelyä varten on avattu Ning-alusta (http://yvihanke.ning.com/). Epämuodollisempaa keskustelua voidaan käydä Facebookissa (http://www.facebook.com/yvihanke).

Yvistä energiaa opettajankoulutukseen -projektissa kehittämistyötä tehdään neljällä tavoitealueella. Ensinnäkin projektissa kehitetään yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikkaa yleissivistävässä ja ammatillisessa opettajankoulutusverkostossa. Pedagogista kehittymistä seurataan ja arvioidaan esimerkiksi yrittäjyyskasvatusmittariston avulla. Toiseksi projektissa vahvistetaan yrittäjyyskasvatuskehittäjien verkostoa. Verkostoon kuuluvat myös yrittäjyyttä edistävät sidosryhmät.

Kolmanneksi projektissa kehitetään opettajankoulutukseen virtuaalinen oppimisympäristö. (http://www.yvi.fi). Tähän liittyy muun muassa sisällöntuotantoa oppimisympäristöön sekä ympäristön testaamista, levittämistä ja juurruttamista. Neljänneksi yrittäjyyskasvatuksen rooli vakiinnutetaan yleissivistävässä ja ammatillisessa opettajankoulutuksessa. Yrittäjyyskasvatus saadaan osaksi strategioita ja opetussuunnitelmia.

Projektin taustalla vaikuttavat valtakunnalliset eri koulutusasteiden opetussuunnitelmat, jotka velvoittavat oppilaitoksia toteuttamaan yrittäjyyskasvatusta. Tulevilla opettajilla on oltava riittävät valmiudet toteuttaa yrittäjyyskasvatusta. Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu osallistuu sekä YVI:n sisällölliseen kehittämiseen opettajankoulutuksen tarpeita ajatellen että levittää YVI:ä ammatilliseen opettajankoulutukseen.

Ajankohtainen teema Yvistä energiaa opettajankoulutukseen -projektissa on virtuaalisen oppimisympäristön tekninen, sisällöllinen ja visuaalinen kehittäminen. Tämän lisäksi projektin tuottamaa pedagogista tietoa tuotetaan ja levitetään käyttöä varten ja kehitetään sosiaalisen median hyödyntämistä opinnoissa. Projektin tiimoilta kehitetään myös JAMK:n ammatillisen opettajakorkeakoulun opetussuunnitelmaa, jotta yrittäjyyskasvatus siirtyisi aikaisempaa paremmin opettajankoulutuksen opintoihin.

Yvistä energiaa opettajankoulutukseen on ESR-rahoitteinen kehittämishanke, jota koordinoi Turun yliopisto. Mukana on 23 eri toimijaa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisesta opettajakorkeakoulusta mukana ovat Lea Soininen, Aino Lepänjuuri, Inkeri Laaksonen, Ritva Nurminen ja Suvi Kiviniemi. Projekti alkoi 1.8.2010 ja päättyy 31.7.2013.

Vipuvoimaa sosiaali
Yvistä energiaa

Leave a Comment