Bioenergisiä tuulahduksia

Rehellisesti biokaasusta

Monthly Archives: joulukuu 2014

Bioenergisiä tuulahduksia – Rehellisesti Biokaasusta –blogi siirtyy viettämään rauhallista ja lämmintä joulua

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotamme kaikille oikein hyvää joulua ja energistä uutta vuotta 2015!

Ensi vuonna Bioenergisiä tuulahduksia –blogissa alkaa uudet tuulet puhaltamaan ja blogi avataan uudella mielenkiintoisella aiheella!

Seuratkaa sivustoja aktiivisesti ja kommentoikaa keskusteluja!

Antoisia lukuhetkiä ja innostavia keskusteluja tulevalle vuodelle!

 

Rauhallista  joulua  ja

Jäte tulevaisuuden lähienergiaa

Biohajoavilla jätevirroilla on selkeitä hyötykäyttömahdollisuuksia. Jätteiden hyödyntäminen on kannattavaa ympäristönäkökulmasta ja taloudellisesti. Jatkohyödyntämismahdollisuuksien kannalta biohajoavan jätteen oikeanlainen ja selkeä lajittelu on tärkeää.

Tulevaisuudessa sekajätettä poltetaan yhä enenevissä määrin. Biohajoavat jätteet, kuten biojäte, lietteet sekä maatalouden biohajoava jäte, käsitellään lähellä ja siitä saatavat hyödykkeet käytetään omalla alueella. Sammakkokankaan toimitusjohtaja Outi Ruuska kommentoi asiaa: ”Jätevirtojen hyödyntämiseen ihanteellisinta ovat paikalliset ratkaisut, jotka tukevat alueen yrittämistä ja tuovat tuottavat paikallisesti tuotettua maanparannusainetta ja polttoainetta liikennekäyttöön.

Asiaan perehtyminen kantaa hedelmää ja vie asioita eteenpäin

”Sammakkokangas tarvitsee uudenlaisen käsittelytavan biohajoaville jätteille. Vaihtoehtoina on kehittää omaa toimintaa tällä seutukunnalla tai kuljettaa biohajoava jäte asianmukaiseen olemassa olevaan laitokseen. Tällä hetkellä Jyväskylän Mustankorkealla on lähin kaupanalan biojätteille soveltuva käsittelylaitos.” Ruuska kommentoi.

Ruuska on perehtynyt eri biojätteen käsittelyratkaisuihin. Hänen mielestä biojätteenkäsittelyyn soveltuvat parhaiten monipuoliset ratkaisut. ”Biokaasu tuntuisikin siksi varteenotettavalta käsittelyvaihtoehdolta ja liikennekäyttö kiinnostavalta mahdollisuudelta. Tulevaisuudessa paikallinen biokaasulaitos voisi olla sellainen, joka käsittelisi biojätettä, ja tuottaisi jäännöksen, joka on hygieeninen ja soveltuisi myös kaupanalan biojätteiden käsittelyyn.” Ruuska uskoo, että alueelta löytyy toimiva yhteistyömalli ja biohajoavat jätteet voidaan jatkossakin käsitellä ja hyödyntää omalla alueella. Alueellinen biojätettä ja lietteitä käyttävä biokaasulaitos toisi ympäristöhyötyjä ja lisäisi alueen elinvoimaisuutta ja työllisyyttä.

Kunnalla vastuu järjestää jätepalvelut

Jätehuoltoa säätelevät erityisesti jätelaki ja sen asetus sekä ympäristösuojelulainsäädäntö. Lisäksi toimintaa ohjaavat valtioneuvoston asetukset ja EU:n direktiivit. Jätevirtaa, jonka syntyä ei voida estää, tulee käsitellä siten, että siitä syntyy mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle. Yhdyskunnissa syntyvien biohajoavien jätevirtojen näkökulmasta nämä jätelain tavoitteet ovat oleellisia.

Kunnalla on vastuu järjestää riittävä jätehuollon palvelutaso kotitalouksille ja kunnallisille toimijoille. Jätehuolto kattaa sekä jätevesihuollon että muun jätehuollon. Valtakunnallisesti vastuun kantaminen vaihtelee kuitenkin suuresti. Jätehuollon järjestämisessä ja palvelun tasossa on suuria eroja, mutta alueilla, joissa kunnalla on selkeästi määritelty taho hoitamassa jätehuoltoa, asiat ovat yleensä hyvin hoidettu.

Saarijärvellä kaupunki on siirtänyt tämän järjestämisvastuun osin omistamalleen yhtiölle eli Sammakkokangas Oy:lle. Yhtiö hoitaa siis tätä kunnan vastuulla olevaa jätehuoltoa kaupungin lukuun.

Lisätietoja:

Tiina Toivonen (tiina.toivonen(at)jamk.fi) ja Kirsi Knuuttila (kirsi.knuuttila(at)jamk.fi) www.jamk.fi

Outi Ruuska Sammakkokangas Oy (outi.ruuska(at)sammakkokangas.fi) www.sammakkokangas.fi

"Alueella syntyvä biojäte kompostoidaan aumoissa. Tulevaisuudessa aumakompostoinnin tilalle tulisi löytyä laitosmaisempi käsittelytapa." Kuva: Sammakkokangas Oy

”Alueella syntyvä biojäte kompostoidaan aumoissa. Tulevaisuudessa aumakompostoinnin tilalle tulisi löytyä laitosmaisempi käsittelytapa.”
Kuva: Sammakkokangas Oy

 

Lähienergiaa biokaasulla – potentiaalia kyllä löytyy

Biokaasualan uskotaan vahvistuvan tulevaisuudessa, vaikka tällä hetkellä alan toiminta on suhteellisen pientä. Eri puolilla Suomea on tehty useita selvityksiä jo vuosien ajan. Selvitysten mukaan biokaasutuotannossa olisi potentiaalia.

Maaseudun elinvoiman ylläpitämisessä biokaasu on keskeisiä innovaatioita. Ilmastonäkökulmasta paras liikennepolttoaineiden vaihtoehdoista on mädättämällä jätteistä tuotettu biokaasu, joten biokaasua kannattaisi suunnata erityisesti liikennekäyttöön.  Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) on ajanut asiaa jo noin 15 vuoden ajan ja palkitsi mm. Laukaan Kalmarin biokaasutilan ympäristöpalkinnolla yli 10-v sitten (vuonna 2003). Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava toteaakin, että alalla on edistytty, mutta varsin hitaasti. ”Liikenteessä on vaikeaa korvata fossiilisia polttoaineita. Suomi on täynnä jarrumiehiä, niin ministeriöissä kuin fossiiliteollisuuden liepeillä. Jokainen euro, jonka biokaasu siirtäisi paikallistaloudessa pyöriväksi, on poissa jonkun ison fossiilitoimijan pussista. Siksi muutos on niin vaikea. Sinänsä on hassua, että julkisuudessa ylläpidetään myyttiä, että maaseudun ja luonnonsuojelun edut olisivat vastakkaisia – ei pidä paikkaansa. Ne ovat suurelta osin täysin yhteneväisiä, jopa enemmän kuin maaseudun etujen ajajiksi itsensä usein esittelevillä tahoilla.” Sulkava tarkentaa.

Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön varastoimisesta kaasumuodossa Suomelle uutta vientimarkkinaa

Kaasu on hyvä tapa varastoida energiaa ja käyttää sitä kaasuturbiineissa säätövoimana silloin, kun säätösähkön tarve on suurin. Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön kaasumuodossa varastoiminen voisi tulla Suomelle uutta vientiteknologiaa. Hiilidioksidista auringon ja tuulienergian avulla tuotettua metaania voitaisiin käyttää energiavarastona ja säätövoiman tai paikallisenergian tuottajina. Suomen luonnonsuojeluliitto on ollut mukana laittamassa alkuun alan kehittämishankkeita ja heidän mielestään, nyt on aika kehittää säätövoimaksi ja sähkön varastointiin soveltuvia laitteita ja ratkaisuja.

Rehevöityneiden vesistöjen kunnostuksella materiaalia biokaasutukseen

Sulkava uskoo biokaasutuksen kehittämiseen ja näkee myös rehevöityneiden vesistöjen kunnostuksen hyvänä yhteytenä biokaasutoimintaan. ”Ylimääräinen kasviaines ja ns. roskakala tulisi hyödyntää biokaasulaitoksilla. Samoin ylijäämäpeltojen sekä viljelykierrossa lepäämässä olevien peltojen biomassatuotto, eli apilanurmi, jolla lepäävän pellon maaperää voi samalla parantaa. Taajamien ja teollisuuden mädätettävissä olevaa biojätettä ei missään nimessä pitäisi polttaa, vaan biokaasuttaa. Jopa kompostoinnista kannattaisi siirtyä biokaasutukseen.” Sulkava painottaa näkemyksiään.

Peltobiomassoilla liikenteeseen

Keski-Suomen suurin biokaasuntuotantopotentiaali on peltobiomassoissa ja seuraavaksi suurin karjanlannassa. Materiaalit kuitenkin sijoittuvat hyvin hajalleen ja teknistaloudellinen potentiaali on siten teoreettista potentiaalia huomattavasti pienempi. Suurimmat ja potentiaalisimmat biokaasulaitoskohteet ovat alueet joihin jätteidenkäsittely on keskittynyt ja alueet missä on biohajoavia materiaalivirtoja teollisuudesta. Aikaisemmin tehtyjen selvitysten mukaan Keski-Suomeen olisi materiaalivirtojen perusteella rakennettavissa kolme suuren kokoluokan biokaasulaitosta. Pohjoisessa Keski-Suomessa kasvibiomassojen tuotanto potentiaali painottuu Saarijärvelle ja Pihtiputaalle. Peltobiomassojen käyttö tulee laajemmassa mittakaavassa tarkoituksenmukaiseksi vasta, mikäli biokaasua jalostetaan ajoneuvokäyttöön.

 

Alueellinen ja suljetun kierron ratkaisu? Meillekö omaa lähienergiaa?

Paikallisia biokaasulaitoksia on haasteellista saada kalliiden investointien vuoksi. Alalla on kuitenkin muutamia uskaliaita yrittäjiä jotka uskovat biokaasualaan. Nyt on aika kaataa ennakkoluulot.