Jäte tulevaisuuden lähienergiaa

Biohajoavilla jätevirroilla on selkeitä hyötykäyttömahdollisuuksia. Jätteiden hyödyntäminen on kannattavaa ympäristönäkökulmasta ja taloudellisesti. Jatkohyödyntämismahdollisuuksien kannalta biohajoavan jätteen oikeanlainen ja selkeä lajittelu on tärkeää.

Tulevaisuudessa sekajätettä poltetaan yhä enenevissä määrin. Biohajoavat jätteet, kuten biojäte, lietteet sekä maatalouden biohajoava jäte, käsitellään lähellä ja siitä saatavat hyödykkeet käytetään omalla alueella. Sammakkokankaan toimitusjohtaja Outi Ruuska kommentoi asiaa: ”Jätevirtojen hyödyntämiseen ihanteellisinta ovat paikalliset ratkaisut, jotka tukevat alueen yrittämistä ja tuovat tuottavat paikallisesti tuotettua maanparannusainetta ja polttoainetta liikennekäyttöön.

Asiaan perehtyminen kantaa hedelmää ja vie asioita eteenpäin

”Sammakkokangas tarvitsee uudenlaisen käsittelytavan biohajoaville jätteille. Vaihtoehtoina on kehittää omaa toimintaa tällä seutukunnalla tai kuljettaa biohajoava jäte asianmukaiseen olemassa olevaan laitokseen. Tällä hetkellä Jyväskylän Mustankorkealla on lähin kaupanalan biojätteille soveltuva käsittelylaitos.” Ruuska kommentoi.

Ruuska on perehtynyt eri biojätteen käsittelyratkaisuihin. Hänen mielestä biojätteenkäsittelyyn soveltuvat parhaiten monipuoliset ratkaisut. ”Biokaasu tuntuisikin siksi varteenotettavalta käsittelyvaihtoehdolta ja liikennekäyttö kiinnostavalta mahdollisuudelta. Tulevaisuudessa paikallinen biokaasulaitos voisi olla sellainen, joka käsittelisi biojätettä, ja tuottaisi jäännöksen, joka on hygieeninen ja soveltuisi myös kaupanalan biojätteiden käsittelyyn.” Ruuska uskoo, että alueelta löytyy toimiva yhteistyömalli ja biohajoavat jätteet voidaan jatkossakin käsitellä ja hyödyntää omalla alueella. Alueellinen biojätettä ja lietteitä käyttävä biokaasulaitos toisi ympäristöhyötyjä ja lisäisi alueen elinvoimaisuutta ja työllisyyttä.

Kunnalla vastuu järjestää jätepalvelut

Jätehuoltoa säätelevät erityisesti jätelaki ja sen asetus sekä ympäristösuojelulainsäädäntö. Lisäksi toimintaa ohjaavat valtioneuvoston asetukset ja EU:n direktiivit. Jätevirtaa, jonka syntyä ei voida estää, tulee käsitellä siten, että siitä syntyy mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle. Yhdyskunnissa syntyvien biohajoavien jätevirtojen näkökulmasta nämä jätelain tavoitteet ovat oleellisia.

Kunnalla on vastuu järjestää riittävä jätehuollon palvelutaso kotitalouksille ja kunnallisille toimijoille. Jätehuolto kattaa sekä jätevesihuollon että muun jätehuollon. Valtakunnallisesti vastuun kantaminen vaihtelee kuitenkin suuresti. Jätehuollon järjestämisessä ja palvelun tasossa on suuria eroja, mutta alueilla, joissa kunnalla on selkeästi määritelty taho hoitamassa jätehuoltoa, asiat ovat yleensä hyvin hoidettu.

Saarijärvellä kaupunki on siirtänyt tämän järjestämisvastuun osin omistamalleen yhtiölle eli Sammakkokangas Oy:lle. Yhtiö hoitaa siis tätä kunnan vastuulla olevaa jätehuoltoa kaupungin lukuun.

Lisätietoja:

Tiina Toivonen (tiina.toivonen(at)jamk.fi) ja Kirsi Knuuttila (kirsi.knuuttila(at)jamk.fi) www.jamk.fi

Outi Ruuska Sammakkokangas Oy (outi.ruuska(at)sammakkokangas.fi) www.sammakkokangas.fi

"Alueella syntyvä biojäte kompostoidaan aumoissa. Tulevaisuudessa aumakompostoinnin tilalle tulisi löytyä laitosmaisempi käsittelytapa." Kuva: Sammakkokangas Oy
”Alueella syntyvä biojäte kompostoidaan aumoissa. Tulevaisuudessa aumakompostoinnin tilalle tulisi löytyä laitosmaisempi käsittelytapa.”
Kuva: Sammakkokangas Oy