Digivalmennuksen kokemuksia

eBoss -hankkeessa 30 opiskelijaa osallistui digivalmennukseen. Hyvinvointivalmennukset toteutuivat POKEn Viitasaaren ja Saarijärven yksiköissä sekä Jyväskylän palvelualan opistossa. Valmennus eteni yksilöllisten alkuhaastattelujen jälkeen omien hyvinvointiin liittyvien tavoitteiden suuntaisesti valmentajien tuella. Digivalmennuksessa opiskelijat perehtyivät omaan hyvinvointiinsa ja yleisesti eri hyvinvoinnin teemoihin Eliademyn sähköisessä työtilassa. Jonna kirjoittikin blogissa tästä suunnitteluprosessista.

Digiryhmän valinneille opiskelijoille tehtiin yksilöllinen alkuhaastattelu, jossa keskeistä oli omaan hyvinvointiin liittyvän tavoitteen määrittäminen 8 viikon intensiivisen valmennuksen ajalle. Suosituksena oli yhden tavoitteen valitseminen, jotta voisi edetä pienin askelin omassa hyvinvoinnissaan. Osa valitsi perustellusti kaksi tavoitetta, jotka linkittyivät toisiinsa esim. sosiaalisten suhteiden luominen ja liikunnan lisääminen tai yöunen lisääminen ja aamupalan syönti. Useimmat tavoitteista liittyivät arkiliikunnan ja liikunnallisen aktiivisuuden lisäämiseen. Ruokailun säännöllisyyden, herkkujen vähentämisen ja veden juonnin lisäämisen asetti osa opiskelijoista tavoitteekseen. Omaan nukkumiseensa monet halusivat korjausta ja tavoitteena oli mennä riittävän ajoissa nukkumaan ja lopettaa viestittelyt esim. WhatsApp tai Facebook hyvissä ajoin ennen nukkumaan menoa. Omaa tavoitetta tarkennettiin valmentajan ohjauksessa

Digivalmennus mahdollisti aikaan ja paikkaan sitomattoman työskentelyn. Valmennus eteni vaiheittain hyvinvoinnin eri teemojen kautta. Opiskelijat tekivät treenitehtäviä joko yksin tai osallistuivat yhdessä keskusteluihin sähköisessä työtilassa. Videoklipeistä ja nettilinkeistä löytyi lisää infoa jokaisesta hyvinvointiteemasta, harjoitusohjeita ja pohdittavia asioista. Treenien teemat olivat samat kuin kontaktivalmennuksessa ja ne tukivat opiskelijoiden omien tavoitteiden saavuttamista: liikkuminen ja fyysinen aktiivisuus, uni ja rentoutuminen, hyvä arki, mielen hyvinvointi, yksin yhdessä ja tsempparina muille, syömiset ja juomiset sekä päihteet. Aktiivisuusrannekkeen ja mobiiliapplikaatioiden käyttämistä hyvinvoinnin muutoksen tukena korostettiin myös jokaisessa teemassa. Yksi tärkeä tavoite valmennuksessa oli harjoitella tietoista läsnäoloa, hyväksyvää tietoisuutta itsestä ja ympäristöstä. Eri treenikerroilla pyrittiin kiinnittämään huomiota tietoisesti itseensä. Tämä ei ollut helppoa ja eBoss projektin aikana pyritään kehittämään tätä valmennuksen osa-aluetta. Valmennuksista viimeinen treeni liittyi omiin muisteloihin ja miettimiseen, miten tästä eteenpäin.

Osalla opiskelijoista erityisesti aktiivisuusrannekkeen käyttö edisti omaa hyvinvointia ja tuki oman tavoitteen saavuttamisessa. Opiskelijat seurasivat innostuneina rannekkeiden tuottamaa tietoa sekä liikkumisesta että unen määrästä ja laadusta. Hyvinvointiappsien käyttö oli vähäisempää ja monella opiskelijalla älypuhelimen kapasiteetti ei riittänyt appsien hankintaan. Muutama oli käyttänyt jo aiemminkin appseja ja halusivat nyt kokeilla hyvinvointiin liittyviä appseja.

Henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista tuettiin jatkuvalla valmentajien palautteella. Opiskelija sai jokaisesta tehtävästä henkilökohtaisen palautteen ja myös kannustusta oman tavoitteen saavuttamiseksi. Opiskelijat kertoivatkin loppuhaastatteluissa, että henkilökohtainen palaute oli tärkeää ja heille tuli tunne, että joku on minusta kiinnostunut. Se kannusti ja innosti opiskelijaa oman hyvinvoinnin muutoksessa edelleen.

Oppilaitosten yhdysopettajat järjestivät ryhmille ohjausta digivalmennuksen lisäksi. Osa valmennusryhmistä kokoontui viikoittain tunniksi, osa tarpeen mukaan. Tapaamisissa opiskelijat tekivät omia treenitehtäviään tai järjestivät yhdessä erilaista toimintaa esim. kävivät keilaamassa. Säännölliset tapaamiset opettajien kanssa osoittautuivat valmentajien henkilökohtaisten palautteiden lisäksi tukevan opiskelijan hyvinvointia ja osallistumisaktiivisuutta. Samoin oma tavoite tarkentui edelleen valmentajan ohjauksessa. Nämä erilaiset tukitoimet eivät välttämättä riittäneet kaikille ja osa opiskelijoista paneutui vain osaan teemojen tehtävistä. Myös työtilan ja hyvinvointirannekkeen tekniset ongelmat vaikuttivat motivaatioon. Niille opiskelijoista, jotka kokivat hyvinvointirannekkeen käytön mielekkäänä, saivat siitä suurenkin hyödyn ja se innosti heitä omissa tavoitteissaan. Yhden opiskelijan kommentti, hän käytti sekä päivällä että yöllä ranneketta ”uneen ja liikkumiseen tulee potkua, oman tavoitetason 100 % : en saavuttaminen on tosi tärkeetä”.

Osa opiskelijoista pystyi itsenäiseen työskentelyyn ja heille digivalmennus oli toimiva tapa edistää oman hyvinvointitavoitteen saavuttamistaan. Toiset opiskelijat taas tarvitsivat enemmän valmentajien ja opettajien tukea.

Digi valmennuksessa olleista opiskelijoista osa jatkaa tsemppareina, vertaisohjaajina uusille valmennusryhmille syksyllä 2017. Kaikille opiskelijoille tehdään seurantakysely alkusyksystä. Hyvinvointia kohti pienin askelin.