Näillä mennään – Kirjaston tavoitteet vuodelle 2012

Kirjasto kävi lokakuussa rehtorin kanssa osana hallintoyksikköä jokasyksyisen TATU- eli tavoite- ja tulossopimusneuvottelun. Esityksemme ensi vuoden tekemisistä hyväksyttiin.

Valmistelusta oli hyötyä. Aloitimme TATU-sopimuksen suunnittelutyön jo toukokuussa – tutkien kirjaston käyttötilastoja ja asiakaspalautetta, miettien tulevaa tekemisen tarvetta tiimikohtaisesti. Kesän edetessä syksyyn työstimme ajatuksia eteenpäin, ottaen huomioon JAMKin strategian päivityksen. Kirjaston johtotiimi keskusteli aiheesta elokuussa hallintojohtajan ja kirjaston kehittämisryhmän kanssa. Linjaukset saivat hyväksynnän. Samaan aikaan seurasimme myös, mitä kirjastomaailmassa yleensä tapahtuu – mitkä ovat alamme yleiset kehityspaineet (lisää aiheesta esim. teoksessa Eräpäivä – Voimasanoja kirjastosta. Toim. V. Ristikartano ja A. Virrankoski. Avain. 2011)

Nyt tiedämme, mitä teemme vuonna 2012 jokapäiväisen kirjastopalvelun pyörittämisen ohella. Eli siis näillä mennään, nämä jutut muutetaan toimenpiteiksi, tehtäviksi – ja aikanaan ne näkyvät kirjaston palveluissa ja olemuksessa. Olkaa hyvät:

1. Asiakkaat saavat parempaa verkkopalvelua

• kirjasto kehittää verkkopalvelujaan ja läsnäoloaan verkossa (mm. palvelujen kehittäminen osana JAMKin verkkosisällönhallinnan hanketta ja Nelli-portaalin seuraajan eli Kansallisen digitaalisen kirjaston käyttöönottoprojektin aloitus syksyllä 2012)

2. Asiakkaat saavat tiedonhankinnan opetusta ja ohjausta, joka tekee asiantuntijasta oman alansa tiedonhankinnan osaajan

• tiedonhankinnan osaamisvaatimusten määrittely / päivittäminen

• konsultatiivinen ohjausote

o lanseerataan henkilöstölle Lainaa kirjastonhoitaja -palvelu ja kehitetään opiskelijoille suunnattua Opparisaunaa

o syvennetään tiedonhankinnan opetuksen integrointia koulutusalan opetukseen

•  osallistutaan OPS-rakenteen uudistamiseen

3. Kirjasto uudistaa palvelujaan ja toimintojaan asiakkaiden muuttuvien tarpeiden mukaiseksi

• palautteen ja käyttötiedon keruu ja analysointi tehdään systemaattiseksi ja kattavaksi (yhdistäen asiakaspalautteen, kyselyt, tilastot, hiljaiset ja äänekkäät signaalit)

• kehittämis-workshop, jatkuva vuoropuhelu

• kirjaston vaikuttavuuden analyysi

4. Rakenteellinen kehittäminen

• lähiesimiestoiminnan uudet järjestelyt tukevat toimintojen yhtenäistämistä ja resurssien parempaa jakamista toimipisteiden välillä

• työn jaksotus: laaditaan kirjaston ja työntekijän vuosikello

• tietojärjestelmien käyttöä tehostetaan

• mahdollisuuksien mukaan rekrytoineissa otetaan huomioon JAMKin ja kirjaston sisäiset henkilöstöjärjestelyt

Haastan seuraavaksi kirjoittajaksi blogiin koulutuspäällikkö Pertti Pernun Liiketoiminta- ja palvelut –yksiköstä.

kirjastonjohtaja Risto Heikkinen

Jätä kommentti