Miten tulevaisuuden oppimisympäristö mahdollistaa ymmärtämisen?

Puhutaan paljon työn muutoksesta ja työelämän muutoksesta. Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan erilaisia taitoja kuin aiemmin. Mitä tämä muutos tarkoittaa meillä oppilaitoksissa? Mitä ovatkaan työelämätaidot, mitä opiskelijoiden tulisi ainakin oppia koulutuksensa aikana?

Keskeisinä tarvittavina taitoina voidaan tunnistaa ainakin: Tiedon hakeminen, arvioiminen ja käyttäminen eri yhteyksissä. Digitaalinen lukutaito. Kommunikaatio- ja vuorovaikutusosaaminen. Verkosto-osaaminen. Syväreflektio. Huonosti määriteltyjen ongelmien ratkaisu. Luova ja kriittinen ajattelu. Arvostelukyky. Vastuullisuus ja aloitekyky. Kyky ja sitoutuminen elämänmittaiseen oppimiseen ja ammatilliseen kasvuun. Älyllinen uteliaisuus. Kulttuuriosaaminen. Proaktiivisuus. (Esim. Reeves 2006, Ruohotie 2005, Trilling&Fadel 2009, Alasoini &kumpp, 2012)

Nämä ovat taitoja, jotka omaksutaan – jos oppimisympäristö mahdollistaa sen ja palkitsee niiden omaksumista.