JAMKO ‑ Alumnin Avautuminen

JAMKOn Ex-PJ avautuu!

Category Archives: TKI-toiminta

TKI-toiminta opiskelijan näkökulmasta

Alla olevaan puheen esitin ARENE ry:n ammattikorkeakoulupäivillä Seinäjoella 11.5.2011.

/

Arvon rehtori Halttunen, hyvät seminaarivieraat

Aloitan puheenvuoroni kysymyksellä, jota lukuisat opiskelijat läpi koko valtakunnan ovat esittäneet: mitä on tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta ja miten se näkyy ammattikorkeakoulujen opiskelijoille?

Opetus- ja kulttuuriministeriö on yrittänyt määritellä TKI-toimintaa seuraavasti:

”Ammattikorkeakouluissa tehtävä tutkimus on pääosin työelämän tarpeista lähtevää soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä, joka kytkeytyy tavallisesti alueen elinkeinorakenteeseen ja sen kehittämiseen. Ammattikorkeakouluissa kehittämiskohteina ovat tutkimus- ja kehitystyön perusedellytysten vahvistaminen, t&K-työn ja opetuksen yhteyden vahvistaminen ja ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja tutkimuslaitosten verkostoitumisen edistäminen. EU:n rakennerahastot ovat ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyön merkittävin rahoituslähde.”

Ainakin paperilla asia näyttää varsin selkeältä. Opiskelijan kannalta oleellista on TKI-toiminnan ja opetuksen yhteyden vahvistaminen, johon pyritään osallistamalla opiskelijat ja opetushenkilöstö aktiivisesti TKI-työhön. Valitettavasti tähän ei kuitenkaan päästä läheskään aina.

Ensimmäinen ongelma syntyy siitä, että opiskelijat eivät tunne käsitettä ”tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta” tai sen merkitys ei aukea heille. Toinen ja paljon vaikeammin ratkaistava ongelma on se tosiasia, että iso osa opiskelijoista valtakunnallisesti ei ole ottanut osaa tai ei ole tiennyt ottaneensa osaa TKI-toimintaan opintojensa aikana. TKI-toiminta ei siis ole opiskelijoille näkyvä asia vaan jonkinlainen yläkäsite, jolla ei lopulta ole opiskelijalle nykymuodossaan suurtakaan merkitystä.

Tähän on saatava muutos niin ammattikorkeakoulujen itsensä kuin opiskelijoidenkin takia. Niin kauan kuin tilanne säilyy nykyisenkaltaisena, eivät ammattikorkeakoulut täytä perustehtäväänsä.

Hyvät seminaarivieraat,

TKI-toiminnalla on niin sanotusti monet kasvot. Toiminnan käytännöt vaihtelevat ammattikorkeakoulujen välillä ja jopa niiden sisällä valtavasti.

Toiminnan kannalta ja erityisesti opiskelijoille ongelmaksi muodostuu se, että TKI-toiminta on usein opetuksesta eriytettyä. Kouluilla on omat erilliset henkilöt TKI-puolelle ja opetuspuolelle, jotka työskentelevät erikseen omissa yksiköissään, vaikka yleisen toiminnan tehokkuuden kannalta optimitilanne olisi TKI-toiminnan ja opetuksen integroiminen.

Tämä palvelisi myös ammattikorkeakoulujen työelämälähtöistä tarkoitusta ja antaisi opetushenkilöstölle mahdollisuuden saada työelämästä relevanttia ja ajantasaista tietoa. Opiskelijat taas tutustuisivat TKI-toimintaan ja saisivat mahdollisuuden opiskella aidossa työympäristössä aitojen työelämän haasteiden parissa sekä kehittää työelämäyhteyksiään mielekkäällä tavalla. Lisäksi TKI-toiminta tällä mallilla palvelisi vahvasti ammattikorkeakoulujen aluekehitystehtävää ja edistäisi opiskelijoiden sitoutumista opiskelupaikkakunnille.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden TKI-pisteistä valtaosa keskittyy opinnäytetöihin ja erilaisiin harjoittelujaksoihin. Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n tavoitteena, jonka allekirjoitan, on lisätä TKI-opintojen osuutta niin sanotuissa tavallisissa opinnoissa. SAMOKin tavoite on, että 5% opinnoista, pois lukien harjoittelut ja opinnäytetyö, tulee suorittaa TKI-opintoina. Kyseinen tavoite ei ole tuulesta temmattu, sillä opiskelijat pitävät TKI-opintoja mielekkäänä tapana opiskella ja monet edellämainituista syistä tukevat SAMOKin tavoitetta.

Opiskelijat tulee siis ottaa aidoksi ja aktiiviseksi osaksi ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa.

Hyvät seminaarivieraat,

Opetus- ja kulttuuriministeriö antaman toimeksiannon perusteella Korkeakoulujen arviointineuvosto aloitti ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan arvioinnin tämän vuoden alussa. Yksi tämän palapelin kulmapaloista on ammattikorkeakoulujen suorittama TKI-itsearviointi, jonka rooli on erittäin merkittävä koko arvioinnin tulosten kannalta.

Tästä johtuen minä haluankin muistuttaa kaikkien ammattikorkeakoulujen kaikkia päättäviä tahoja siitä, että ainoa tapa päästä kehityksen kehittämisestä toiminnan ja laadun kehittämiseen sekä konkreettisiin saavutuksiin, on avoin ja rehellinen itsearviointi, jonka tuloksia ei kaunistella tai lakaista maton alle.

Jotta tästä kaikkia ammattikorkeakouluja koskevasta TKI-arvioinnista saataisiin se todellinen ja maksimaalinen hyöty tulee ammattikorkeakoulujen kääntää katseensa eteenpäin ja miettiä pitkän aikavälin tuloksia. Puutteita ja toiminnan heikkoutta esiintyy epäilemättä jok’ikisessä ammattikorkeakoulussa, mutta aivan samalla tavalla jokaisesta ammattikorkeakoulusta löytyy myös erinomaisia toimintamalleja ja -rakenteita TKI-toimintaa ajatellen.

Arvioinnin tulosten pohjalta on lähdettävä karsimaan pois heikot toimintamallit ja korvattava ne hyväksi todetuilla ja toimivilla malleilla, joiden avulla TKI-toiminta kehittyy eteenpäin ammattikorkeakouluissa ja täyttää sen tehtävän, joka sille on määritelty.

Arvon seminaarivieraat,

TKI-toiminnalla kokonaisuudessaan on paljon suurempi merkitys kuin mitä monikaan uskoo tai ymmärtää. Sen kautta on todellinen mahdollisuus alueelliseen kehitykseen, pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseen ja aitojen ja rahanarvoisten innovaatioiden luomiseen.

Kansakuntana me emme enää voi nojata Nokia-ilmiöön ja toivoa, että jostain pöytälaatikosta löytyisi se seuraava Suomen pelastaja. Tulevaisuutemme on PK-sektorissa, jonka työllistävä vaikutus tulee jatkossa vain kasvamaan. Tästä seuraa se, että myös nykyiset opiskelijamme tulevat todennäköisesti työllistymään suurelta osin PK-sektorille tai perustamaan oman yrityksen.

Ammattikorkeakouluilla on paljon vastuuta ja valtaa. TKI-toiminnan kautta on mahdollista luoda PK-sektorille kasvuyrityksiä ja kannustaa myös ammattikorkeakoulujen opiskelijoita yrittäjyyteen.

TKI-toiminnan potentiaalia on vasta raapaistu pinnalta. Minä uskon, että jatkossa ammattikorkeakouluopiskelijoiden ja ammattikorkeakoulujen toiminnasta yhä suurempi osa tulee keskittymään nimenomaan aluekehitykseen TKI-toiminnan kautta. Tätä kautta ammattikorkeakoulujen on mahdollista saada konkreettista rahoitusta omalle toiminnalleen.

Ammattikorkeakoulut eivät kouluta tutkijoita vaan tekijöitä. Toimiva tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö on tekemistä parhaimmillaan ja opiskelijat ovat osoittaneet kiinnostuksensa tähän. Tässä asiassa vastuu on kuitenkin ensisijaisesti ammattikorkeakouluilla, joiden tulee käynnissä olevan arvioinnin tulosten pohjalta muovata toimintaansa oikeaan suuntaan.

Minä uskon, että näin myös tapahtuu ja tahtotila kehitykselle on olemassa.

Kiitoksia hyvät kuulijat ja innovatiivista seminaarin jatkoa kaikille.

Olen puhunut.