Verkon läsnäolo opetuksessa – Satu Aksovaara

17.4. pidetty kontaktikerta vietettiin Dynamon syksyllä uudistetussa luokkatilassa, jossa kalusteiden liikuteltavuus, viihtyvyys ja teknologia luovat tilaan aivan uudenlaiset puitteet opetukselle (ja koulutustilaisuuksia varten). Samassa tilassa pidettiin myös edellinen kontaktikerta tilan pienryhmätyöskentelymahdollisuuksia hyödyntäen. Lisää uudenlaisesta oppimistilasta pääset lukemaan täältä: http://oppimateriaalit.jamk.fi/ajatusliikkuu

Kontaktin aluksi pohdittiin lyhyesti, mitä on verkko-opetus. Satun johtamana asiaa lähestyttiin siitä näkökulmasta, että verkko-opetus sinällään ei ole pääasia, vaan verkon ja teknologian läsnäolo opetuksessa.

Oman taustansa ja lähtökohtansa tämänpäiväiseen tilanteeseen Satu havainnollisti tarinallisesti. Tarinallisuus opetuksessa onkin ollut lähiaikoina esillä monessa yhteydessä, ja sen tehokkuutta oppimisen edistämisen kannalta on tutkittu, ja tulokset ovat olleet hyviä!

Miten sitten saataisiin opittu asia pysymään mielessä parhaiten?

Opetusmenetelmien käyttöä ja hyödyllisyyttä opetuksessa havainnollistettiin harjoituksen ja kyselyn avulla.

Koulutukseen osallistujat jakautuivat kolmeen ryhmään miettimään, minkälaiset opetusmenetelmät olisivat 1. Opiskelijoiden mielestä mieluisimpia, 2. Opettajan mielestä parhaita ja 3. Oppimistulosten valossa tehokkampia menetelmiä. Valmiiksi annetut vaihtoehdot (esim. luento/kuuntelemalla oppiminen, ryhmäkeskustelut, opiskelija opettaa muita opiskelijoita yms. ) asetettiin ”paremmuus”järjestykseen. Kaikkien kolmen ryhmän vastaukset poikkesivat toisistaan melko paljon.

Kyselyssä osallistujat pääsivät vastaamaan kysymykseen siitä, millaisia oppijoita he ovat – kuuntelemalla, näkemällä vai tekemällä oppivia. Osallistujista selkeä vähemmistö totesi olevansa kuuntelemalla oppivia… kuitenkin suuri osa opetuksesta toteutetaan luentoina.

Tutkimusten valossa voidaankin todeta, että juuri osallistuttavat opetusmenetelmät ovat tehokkaampia, kuin perinteinen luento-opetus. Satu muistutti myös, että vaikka menetelmät mielletään yleisesti kontaktiopetuksen yhteyteen, ovat samat toimintatavat sovellettavissa myös verkko-opetuksessa!

-Eija


Opetusteknologiat käsittelyssä: Optima ja Prezi

18.3. pidetyllä koulutuskerralla käsittelyssä olivat opetusteknologiat. Opetusteknologioiden parissa jatketaan myös seuraavalla kerralla, mutta tällä kertaa keskusteltiin pääaiheina Optimasta ja verkko-opetuksesta yleensä, sekä Prezistä, joka oli osalle ennestään jo hieman tuttu, mutta tuli suurimmalle osalle osallistujista täysin uutena asiana.

Optima

Alkuun käytiin läpi osallistujen käyttökokemuksia, -tottumuksia ja -tapoja Optiman käyttöön liittyen. Yhtenä yksittäisenä seikkana nousi vahvasti esille Optiman vakiintuneisuus opintojaksoilla, sillä opettajien tottumuksen lisäksi myös opiskelijat odottavat, että opintojaksolla on automaattisesti olemassa työtila Optimassa.

Näkokulmia ja käyttötapoja löytyi useita, mutta niissä näkyi selvästi kaksi pääsuuntausta.

Toisaalta ympäristöä käytetään opettajan työnhallinnan työkaluna, jonka kautta tapahtuu mm. suuri osa opiskelijoiden kanssa käytävästä viestinnästä, palautukset saadaan hoidettua jäsennellysti ja järjestelmällisesti, ja kaikki palautetut suoritukset saadaan automaattisesti kasattua samaan paikkaan. Tätä kautta opintojakson ylläpito on keskitetympää, jos verrataan esimerkiksi sähköpostitse kerättäviin suorituksiin.

Toiseksi pääsuunnaksi hahmottui opiskelijan mahdollisuus osallistua ja oppia verkkoympäristön kautta. Tämä korostuu erityisesti täysin verkossa toteutettujen opintojaksojen yhteydessä, jolloin opiskelijalla on toisaalta vapaus, mutta myös vastuu oman opiskelunsa järjestelyistä, kun kontaktitunteja ei ole, eikä opiskelu ole aikaan tai paikkaan sidottua.

Työtilojen käyttöstä käydyssä keskustelussa nousi esille myös mielenkiintoisia vinkkejä ja kikkoja, joita osallistujat ovat käyttäneet opintojaksoilla Optima-työtiloissa:

 • Palautetta suorituksista voi antaa äänitallenteena käyttämällä Optiman äänitystyökalua.
 • Työtilojen jäsentelyissä on paljon eroja. Jotkut perustavat navigoinnin työtilassa täysin kansiorakenteen yhteyteen, toisilla taas käytössä ei ole lainakan puurakenteen navigointia, vaan linkitykset on tehty itse sivuille.
 • Testikäyttäjä -ominaisuutta on hyvä muistaa ajoittain käyttää työtilan tarkasteluun opiskelijan näkökulmasta
 • Suosikkityötilat auttavat oman Optiman jäsentelyssä, jos työtiloja on listalla suuri määrä

Suosikkityötilojen käyttöönotto:

 1. Mene Oman tilan asetuksiin klikkaamalla pää-kuvakettatyötilalistauksesi yläpuolelta

 2. Siirry Käyttäjäkortti -sivulle klikkaamalla Käyttäjäkortti -painiketta (ensimmäinen Oma tila -sivulla)
 3. Siirry aukeavalta sivulta Asetukset -välilehdelle
 4. Laita raksi ruutuun kohtaan  Käytä suosikkityötiloja ja tallenna muutokset
 5. Suosikit -kansio tulee näkyviin työtilalistaukseesi ylimmäiseksi. Klikkaa kansio auki.
 6. Auki olevan kansion nimen viereen ilmestyy rattaan kuva, jota klikkaamalla aukeavasta listasta valitaan Muuta suosikkityötiloja.
 7. Aukeavalle sivulle tulee listaus kaikista työtiloistasi. Työtilan tietojen perässä on nuoli-kuvake, jota klikkaamalla työtila siirtyy Suosikit -kansioon.

 8. Näet listauksen suosikkityötiloistasi sivun oikeassa reunassa, ja voit poistaa listalta työtiloja punaista ruksia klikkaamalla.

 

Prezistä voit lukea lisätietoa JAMKin avoimista oppimateriaaleista:

http://oppimateriaalit.jamk.fi/some/prezi/

 

Aurinkoista viikkoa, till next time! :)

-Eija


Väittelytilanteen videotallenne

Heippa!

Optima-työtilassa on nyt nähtävillä ensimmäisen kontaktikerran väittelytilanteen videotallenne! Tallenteen voi katsella joko suoraan optimasta, tai ladata omalle koneelle talteen! :)

-Eija


2. Kontaktikerta: Asiaa arvioinnista

Toisen kontaktikerran teemana oli jo edellisellä kerralla paljon puheeksi noussut arviointi. Asioita käytiin läpi Harri Keurulaisen johdolla, ja keskustelua aiheen ympärille syntyi erittäin runsaasti.

Alkuun käytiin vielä pienissä ryhmissä läpi edellisellä kontaktilla kerättyjä arviointiin liittyviä haasteita, ja tarkennettiin niitä. Ryhmissä käydyistä keskusteluista poimittiin muutamia pääkohtia, joita olivat mm. :

 • Arviointikriteerit ja niiden avaaminen opiskelijoille. Kuinka tarkasti on tarpeellista ja kannattavaa kertoa, mitä ja miten arvioidaan.
 • Opettajakohtaiset painotukset arvioinnissa. Näkökulmaerot arvosanaa nostavista tai laskevista asioista.
 • Arvioinnin merkitys työelämän kannalta. Mikä on todistuksen tai siinä olevien numeroiden merkitys työelämässä?
 • Vertaisarviointi. Miten vertaisarviointia saataisiin jäsennettyä johdonmukaisemmaksi ja rakentavammaksi? Voitaisiinko yhteisellä toiminnalla saada syvällisempää palautetta? Onko vertaisarvioijan sanalla suurempi vaikutus tekijään kuiin opettajan sanalla?

Yhdeksi aiheeksi nousi arviointikriteerien esittämisen vaikutus siihen, miten opiskelijat suuntaavat opiskeluaan, ja minkälaisia tavoitteita he itselleen asettavat. Onko opiskelijan helpompi ohjautua panostamaan tiettyihin asioihin, jos hänelle annetaan arvioinnista tarkat kriteerit?

Koulutuksessa, ja sitä kautta optima-työtilassa mukana oleville tulee jakoon Harrin aiheeseen liittyvät materiaalit. Myös videoinnit luennosta tulevat saataville kokonaisuuksiin jaoteltuina. Koko luennon tallenteena haluavat voivat laittaa minulle sähköpostia asiasta. :)

Ensi kerralla tarkastellaankin sitten motivoivia oppimismenetelmiä!

– Eija


Ensimmäisen kontaktikerran satoa

Oppimisen laadun kehittämisen ensimmäinen kontaktikerta sujui leppoisasti, mutta tuotteliaasti Rajakadulla. Pääteemoja ensimmäisellä kerralla olivat tutustuminen, erilaisten oppijoiden ja oppimistyylien tunnistaminen, sekä toiveiden, odotusten ja tarpeiden kartoittaminen tulevia koulutuskertoja varten.

Tutustuminen toteutettiin toiminnallisesti tutustumalla ensin pareittain, ja tämän jälkeen esittelemällä oma pari koko ryhmälle. Parille esiteltiin tavara, joka kuvaa jotenkin itseä, sekä tavoitteita koulutukselle. Vahvimpina teemoina ryhmän tavoitteista nousivat esille mm.:

Tietoja etsittäessä tutustuttiin myös hieman iPad -taulutietokoneen käyttöön

 • Uusien teknologioiden tehokas käyttö päivittäisessä opetuksessa
 • Erilaisten tilojen hyödyntäminen opetuksessa.
 • Uusien menetelmien hyödyntäminen opetuksessa. Erityisesti haasteita tulee eteen, kun ryhmäkoot kasvavat suuriksi. Kuinka tällöin voidaan hyödyntää toiminnallisia menetelmiä?
 • Uusi OPS, ja sen tuomat muutokset
 • Ideoita ja näkökulmia virtuaaliopetukseen
 • Vuorovaikutteisuuden lisääminen opiskelijoiden kanssa.

Erilaiset oppijat

Erilaisia oppimistyylejä tarkasteltiin niinikään aluksi pareittain.Pari sai perehdyttäväkseen oppimistyylin, jonka jälkeen parin toinen puolisko pääsi ottamaan osaa väittelyyn ko. oppimistyyliä edustavana väittelijänä. Väittelyn punaisena lankana oli opettajan tarve saada vinkkejä siihen, miten erilaiset oppimistyylit tulisi huomioida opetuksessa, jonka aiheena on yrittäjyys. Väittelyyn osallistuneet perustelivat miksi ja miten heidät pitäisi ottaa huomioon.

Väittelytilanteessa nousi esille erinomaisia näkökulmia, ja enemmän ja vähemmän humoristisesti kärjistettyjä mielipiteitä. Tylsäksi tätä osuutta ei ainakaan voinut väittää!

Tulevien kertojen toiveita ja teemoja kartoitettiin keräämällä ajatuksia siitä, minkälaisia haasteita opetuksessa ja oppimisessa tällä hetkellä on. Ajatuksia tuli paljon, ja ne mukailivat osittain jo alun tutustumisen yhteydessä esiin nousseita asioita. Haasteista ja tulevista teemoista tulee myöhemmin erillinen artikkeli. Lisäksi ensimmäisen kontaktikerran videokooste tulee myös nähtäväksi vielä määrittämättömässä laajuudessa.

Seuraava kontaktikerta onkin keskiviikkona 20.2., jolloin mukana on myös yksi vieraileva tähti.

– Eija


Laadukkaan oppimisen kehittämisen koulutukset alkavat JAMKilla

Laadukkaan oppimisen kehittämisen koulutuskokonaisuudessa JAMKin opetusta toteuttavat henkilöt kokoontuvat yhteen kehittämään oppimisen laatua yhteistoiminnallisin menetelmin. Koulutuksen aikana kehitetään ja jaetaan omaa asiantuntijuutta, sekä ratkotaan omia ja yhteisiä opettamisen ja oppimisen haasteita yhdessä JAMKin ja ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella.

Koulutukset alkavat helmikuun alussa, ja jatkuvat yli toukokuun puolivälin.

Kuulumisiin!