Verkon läsnäolo opetuksessa – Satu Aksovaara

17.4. pidetty kontaktikerta vietettiin Dynamon syksyllä uudistetussa luokkatilassa, jossa kalusteiden liikuteltavuus, viihtyvyys ja teknologia luovat tilaan aivan uudenlaiset puitteet opetukselle (ja koulutustilaisuuksia varten). Samassa tilassa pidettiin myös edellinen kontaktikerta tilan pienryhmätyöskentelymahdollisuuksia hyödyntäen. Lisää uudenlaisesta oppimistilasta pääset lukemaan täältä: http://oppimateriaalit.jamk.fi/ajatusliikkuu

Kontaktin aluksi pohdittiin lyhyesti, mitä on verkko-opetus. Satun johtamana asiaa lähestyttiin siitä näkökulmasta, että verkko-opetus sinällään ei ole pääasia, vaan verkon ja teknologian läsnäolo opetuksessa.

Oman taustansa ja lähtökohtansa tämänpäiväiseen tilanteeseen Satu havainnollisti tarinallisesti. Tarinallisuus opetuksessa onkin ollut lähiaikoina esillä monessa yhteydessä, ja sen tehokkuutta oppimisen edistämisen kannalta on tutkittu, ja tulokset ovat olleet hyviä!

Miten sitten saataisiin opittu asia pysymään mielessä parhaiten?

Opetusmenetelmien käyttöä ja hyödyllisyyttä opetuksessa havainnollistettiin harjoituksen ja kyselyn avulla.

Koulutukseen osallistujat jakautuivat kolmeen ryhmään miettimään, minkälaiset opetusmenetelmät olisivat 1. Opiskelijoiden mielestä mieluisimpia, 2. Opettajan mielestä parhaita ja 3. Oppimistulosten valossa tehokkampia menetelmiä. Valmiiksi annetut vaihtoehdot (esim. luento/kuuntelemalla oppiminen, ryhmäkeskustelut, opiskelija opettaa muita opiskelijoita yms. ) asetettiin ”paremmuus”järjestykseen. Kaikkien kolmen ryhmän vastaukset poikkesivat toisistaan melko paljon.

Kyselyssä osallistujat pääsivät vastaamaan kysymykseen siitä, millaisia oppijoita he ovat – kuuntelemalla, näkemällä vai tekemällä oppivia. Osallistujista selkeä vähemmistö totesi olevansa kuuntelemalla oppivia… kuitenkin suuri osa opetuksesta toteutetaan luentoina.

Tutkimusten valossa voidaankin todeta, että juuri osallistuttavat opetusmenetelmät ovat tehokkaampia, kuin perinteinen luento-opetus. Satu muistutti myös, että vaikka menetelmät mielletään yleisesti kontaktiopetuksen yhteyteen, ovat samat toimintatavat sovellettavissa myös verkko-opetuksessa!

-Eija

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*