Vipua ja vetoa töihin! –projektet kollar upp karriärvägar för högutbildade

Vipua ja vetoa töihin! –projektet utvecklar tjänster för karriärhandledning och rådgivning, vilka riktas till högutbildade, och kunnandet hos de yrkesmänniskor som handleder högutbildade. I det nationella projektet arbetar man med frågor som rör karriärhandledning av högutbildade.

Ett centralt mål för projektet är att stöda bildande av nätverk och dialog mellan olika handledningsinstanser, speciellt när det gäller högutbildades arbetslivsfrågor. När det gäller utvecklandet av nätverk är det också så att Vipua ja vetoa töihin! –projektet anknyter till Läroporten-projektfamiljen, där man gjort ett värdefullt arbete för att öka det regionala nätverkssamarbetet.

Vipua ja vetoa töihin! –projektet föreverkligas av Turun ammattikorkeakoulu i Åbo, Hämeen ammattikorkeakoulu i Tavastehus, Tammerfors universitet och Åbo universitet. Projektet erhåller finansiering via undervisningsministeriets nationella ESR-utvecklingsprogram 2007–2013 och dess prioritering 3, ”Med ökad kunskap in på arbetsmarknaden” – utvecklingsprogrammet. Nationell finansiär är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland.

Redskap till stöd för handledningsarbete samlades vid inledande kartläggning

Projektet inleddes på våren 2012 och arbetet har under hösten tagit ordentlig fart bland aktörerna vid de nämnda yrkeshögskolorna i Åbo och Tavastehus samt vid Tammerfors universitet och Åbo universitet.

Projektgruppen har kartlagt och samlat redskap till stöd för högutbildades karriärplanering, sysselsättning och för identifiering av kunnande, detta ur programmen under den gångna Vipuvoimaa EU:lta -programperioden.   Kartläggningen har även i större utsträckning utvidgats från projektvärlden till det aktuella fältet där handledning sker, och man har lyckats samla en ganska omfattande mängd olika nätverktyg och metoder som kan stöda en dialog kring handledning.

Arbetsredskap och god praxis behandlas i lokala kretsar av experter eller vid nätträffar som arrangeras av projektet under vintern.  Att sprida arbetsredskapen är den centrala uppgiften för projektet, och denna uppgift innebär mycket arbete.

Coaching, nätverk och redskap erbjuds

I mars 2013 inleds en nationell Tulevaisuuden urapolut –coaching inom projektet. Coachingen sammanför de som utför handlednings- och rådgivningsarbete inom olika organisationer för att fundera kring högutbildades kunnande, arbetsmarknaden och servicekedjan för handledning. Coachingen är avsedd för dem som arbetar med karriärhandledning och rekrytering av högutbildade vid högskolor, inom arbetsförvaltning, i fackförbund eller inom privat sektor.

Det finns mycket i denna skolning som man kan ta med in i det egna arbetet: ny aktuell kunskap samt konkreta redskap bl.a. för arbetssökning, självutvärdering och för att kunna identifiera kunnande. Ämnena behandlas från en praktisk utgångspunkt så att man samtidigt funderar kring möjligheter att kunna utveckla nätverksarbetet.

Välkommen med för att stärka ditt kunnande, utveckla handledningen av högt utbildade och fungera i ett gemensamt nätverk!

 

Mira Lehti
projektchef
http://vipuajavetoa.turkuamk.fi/