Resultat av Mellersta Finlands Opin ovis utvecklingsarbete: vägledningstjänst, strategi och utvecklingsgrupp

Mellersta Finlands Opin ovi-projekt avslutades i slutet av 2012 och projektets avslutningsseminarium hölls i Jyväskylä den 27 november. Vid seminariet presenterades bland annat följande projektresultat: Regional strategi för informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för vuxna i Mellersta Finland till och med år 2020, Mellersta Finlands Opin ovis rådgivnings- och vägledningstjänst samt en regional utvecklingsgrupp för vägledning. Rådgivnings- och vägledningstjänsten som skapats inom ramen för projektet kommer att leva vidare även efter projektets slut.

”Även den regionala vägledningspersonalens kunskap har ökat som en biprodukt av strategin, utvecklingsgruppen för vägledning samt rådgivnings- och vägledningstjänsten”, berättade Mellersta Finlands Opin ovis projektchef Eeva Mäkinen när hon talade vid projektets slutseminarium.

”Ett nätverksliknande samarbete är limmet som bundit samman hela denna process.”

Två tankar har lyfts fram i Mellersta Finlands regionala strategi: att göra det enklare att hitta tjänster samt att uppmärksamma kundens behov.

”Idén är alltså att vi startar från kundens egen situation. Strategin godkändes den 13 april 2011. Vi hade vid den tiden samlat utbildningsorganisationernas och de andra aktörernas högsta ledning. Tillsammans med dem gick vi igenom strategin och bestämde vilken riktning vi ville ta.”

Arbetsprocessen med strategin tog omkring två år.

”Strategigruppens utgångspunkt var att starta med aktivitet. Vid bearbetning av processen var det den som var viktigare än dess faktiska litterära verk. Vi arrangerade under processens gång bland annat olika vägledningsdagar i regionerna och intervjuade nyckelpersoner från olika orter. I praktiken testade vi alltså vilken typ av modell som fungerar i just detta område och bearbetade strategin på basen av detta test.”

Vägledningstjänst för kunder som inte vet vem de skall kontakta

Även den regionala utvecklingsgruppen för vägledning startade sin verksamhet med ett diskussionsmöte med ledningen. Strategidokumentet godkändes under mötet.

”Där behandlades även utvecklingen av strategiska målsättningar för livslång vägledning från mars 2011. Vi konstaterade att vi behöver en grupp som kan föra fram denna strategiska plan. Gruppen fungerar under den regionala gruppen för kunnande och sysselsättning och därför har den samma mandatperiod som denna. Gruppen fick sin start ur vuxenvägledningens synvinkel. Man har inte velat göra gruppen väldigt stor utan man har bestämt att det vid behov går att utöka den med expertmedlemmar.”

När koordinationstyngdpunkten förflyttas från vuxenvägledning till livslång vägledning kommer gruppens sammansättning att utvidgas till att motsvara detta. Medlemmar för tillfället är: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ELY-centralen i Mellersta Finland, Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia, Samverkande Bildningsorganisationerna, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Keski-Suomen liitto, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Jyväskylä universitet och Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry.

Mellersta Finlands Opin ovis centrala alster riktat till kunderna är Mellersta Finlands Opin ovis rådgivnings- och vägledningstjänst. Tio organisationer har förbundit sig att upprätthålla tjänsten.

”När vi utvecklat tjänsten har vi haft som utgångspunkt att det finns kunder som känner igen tjänsterna men också sådana som inte vet vem de skall kontakta. Modellen är ämnad för den senare gruppen och genom att ringa vägledningstjänstens telefonnummer får kunden kontakt med alla läroanstalter i vårt nätverk samt även med en del av dem som inte är med i vårt nätverk.”

Mellersta Finlands vägledningstjänst fungerar via telefon och e-post, någon fysisk verksamhetspunkt finns inte.

”Kunden tar kontakt med oss och vi funderar tillsammans vem i vår grupp som passar bäst för att hjälpa kunden eller vems utbud som bäst motsvarar kundens behov. Nätverkets olika läroanstalter samt TE-centralernas handledare finns med och upprätthåller tjänsten.”

Mer information om Mellersta Finlands vägledningstjänst: Vänligen se Opin ovi-klinikens video
Material från Mellersta Finlands Opin ovis avslutningsseminarium hittar du här