ERKKERIt päättyivät

ERKKERIn koulutuksia on järjestetty ympäri Suomea.

Helmikuussa 2013 päättyi nelivuotisen projektiparin työskentely – valtakunnalliset koulutusprojektit ERKKERI ja TE-ERKKERI tulivat matkansa päähän. Asiaa juhlistettiin ERKKERien loppuseminaarissa 14.2.2013 Jyväskylässä.

Selvityksissä 2000-luvun puolivälissä todettiin, että aikuisten ohjaus- ja neuvontatyöstä puuttuu ammattitaitoista henkilöstöä.  Lisäksi verkostomaisten työtapojen tarve aikuisten ohjauksessa oli ilmeinen. Nämä seikat muodostivat lähtökohdan sille, että projektirahoituksen turvin lähdettiin rakentamaan uusia koulutusyhteistyön muotoja.  Maan laajuinen Opin Ovi -verkosto huolehti alueellisten ohjausyhteistyöverkostojen rakentamisesta ja koulutustarpeiden kartoittamisesta. Valtakunnalliset STUDIO- ja ERKKERI -projektit taas tarjosivat erilaista ohjauksen ja neuvonnan koulutusta näihin tarpeisiin.

ERKKERI ja TE-ERKKERI muodostivat toimivan kokonaisuuden, joka tuotti yhdessä ohjauksen koulutuksia ja konsultaatioita. ERKKERIä toteutti Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa. TE-ERKKERIä toteutti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia.

TE-ERKKERIN projektipäällikkö Merja Niemi-Pynttäri ERKKEREIDEN loppuseminaarissa.

Projektien yhteisenä tavoitteena oli lisätä aikuisten ohjauksen ja neuvonnan osaamista ja ohjaajien valmiuksia tehdä yhteistyötä toisten ammattiryhmien kanssa. Tähän tavoitteeseen pyrittiin kouluttamalla moniammatillisia ryhmiä. Tämä tarkoitti, että opiskelijat tulivat seuraavista organisaatioista: työ- ja elinkeinohallinto ja työvoiman palvelukeskukset, aikuiskoulutusorganisaatiot, yliopistot ja ammattikorkeakoulut, aikuislukiot, vapaan sivistystyön organisaatiot, järjestöt, yhdistykset ja seurakunnat sekä henkilöstön kehittämistoiminta (yksityinen ja julkinen sektori) ja kuntien ja valtion organisaatiot.  Opiskeluryhmät olivat siis erittäin heterogeenisia, mikä oli sekä haaste että rikkaus.

Projektien toimintavuosien aikana 2009 – 2012 järjestettiin yhteensä 45 erilaista ERKKERI-koulutusta. Näissä oli pitempikestoista 60 op opinto-ohjaajakoulutusta, 30 op aikuisten ohjauksen ja neuvontatyön koulutuksia, 5 op:n erilaisia koulutuksia sekä konsultaatioita. Osallistujien määrä oli mittava: 1331 henkilöä eri puolilta Suomea hankki lisäosaamista tällä tavoin.

ERKKERIn projektipäällikkö Jorma Sinkkonen, TE-ERKKERIn projektipäällikkö Merja Niemi-Pynttäri sekä ex-projektipäälliköt Pirjo Hänninen ja Auli Ryhänen.

Tulokset olivat erinomaiset. Palautekyselyjen mukaan kaikkien koulutusten palautteiden keskiarvo oli 3.3 neliportaisella asteikolla. Pitempikestoisen 30 op koulutuksen merkitystä selvitettiin lisäksi vaikuttavuuskyselyllä noin puoli vuotta koulutuksen jälkeen. Opiskelijat kokivat päättyneen koulutuksen merkitykselliseksi itselleen ja työlleen.

ERKKERIt eivät olleet työssään pelkästään kaksin vaan hyviä ja tärkeitä kumppaneita olivat sekä paikalliset Opin ovi -projektit että valtakunnalliset projektit – Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti STUDIO, LAITURI, NUOVE ja Työelämän ERKKERIT. Opin Ovi -projektit markkinoivat koulutuksia alueillaan ja tarjosivat tiloja koulutuksille. Valtakunnallisten projektien kanssa taas kokoonnuttiin ahkerasti vaihtamaan kokemuksia ja suunnittelemaan tulevaa.

Mitä näkyvää tästä hyvästä toiminnasta jää jäljelle?  Yksi keskeinen tulos tästä projektityöstä on se, että ohjauskoulutusta tuottavien organisaatioiden kesken on syntynyt sujuva ja avoin yhteistyö. Se mahdollistaa asiantuntijavaihtoa ja jatkossakin uudenlaisten innovaatioiden synnyttämistä. Lisäksi yhdessä tehdyt koulutustuotteet ovat yhteistä omaisuutta, joita kukin organisaatio hyödyntää omien mahdollisuuksiensa mukaan. Näin on jo toimittukin. Suunnitelmia on edelleen vireillä.

ERKKEReistä eteenpäin -loppuseminaarissa luotiin katsaus kuluneisiin vuosiin musiikin kera, mutta keskeisintä oli katse kohti tulevaisuutta. Mitä elinikäisen ohjauksen näkökulma tuo tullessaan? Yhteiskunnan muuttuessa entistä monimutkaisemmaksi ohjauksen tarve varmasti vain lisääntyy – ja samalla lisääntyy myös ohjauskoulutusten tarve.

ERKKEReistä eteenpäin -loppuseminaarin aineistot Opin ovi -kanavalla

Lisätietoa

Projektipäällikkö Jorma Sinkkonen, etunimi.sukunimi@jamk.fi, ERKKERI-projekti
Projektipäällikkö Merja Niemi-Pynttäri, etunimi.sukunimi@salmia.fi , TE-ERKKERI-projekti