ALPO-projektet som mellanredskap för lagstiftningen och tillämpningen

ALPOs projektchef Hannu-Pekka Huttunen och projektsekreterare Kirsi Campello.

När man beredde och uppgjorde den nuvarande lagen för främjande av integration befrämjades saken också med inflytande från den Europeiska socialfonden. Ansvaret för verkställandet av utvecklingsprogrammet för rådgivning och vägledning för invandrare i det inledande skedet gavs åt både inrikesministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Efter att integrationsfrågorna i enlighet med regeringsprogrammet överförts från inrikesministeriet till arbets- och näringsministeriet fortsatte utvecklingsprogrammet för den delen i det senare nämnda fr.o.m. år 2012. Uppgifterna för utvecklingsprogrammets mellanredskap – nationell koordination och stödverksamhet – gavs till ALPO- och AIKIS-stödkonstruktionerna som administrerades av dessa ministerier. Den förstnämndas uppgift är att utveckla rådgivning och vägledning i det inledande skedet medan den senare nämnda uppgör språkinlärningsverktyg som baserar sig på elektroniska plattformer.

Intressant med denna process har varit det att resultaten från ALPO-stödkonstruktionen kunde användas redan vid beredelsen av integrationslagen. Vanligtvis har man ju vant sig vid tanken att god praxis och andra resultat utvecklade från projekt på viss tid oftast blir och samla damm efter att projektet förevisat sin slutrapport i mer eller mindre glamorösa ramar. Spår av ALPO finns också kvar i statens integrationsprogram. Under sitt sista halvår är stödkonstruktionen också sysselsatt av inkörningen av alstren och produkterna för funktionerna och kompositionerna i det nya kunskapscentret för integration som ska grundas år 2014. Det är det rätta stället för dem att växa utvecklas och etableras.

Stödkonstruktionsprojekt i stil med ALPO har inte egentligen själv gjort utvecklingsarbete, utan detta har utförts av ett flertal regionala och lokala projekt som verkar i nätverket för utvecklingsprogrammet. Bakom dessa har funnits olika offentliga och privata aktörer samt aktörer från tredje sektorn. I ALPO-nätverket har dessa skapat många goda rådgivnings- och vägledningstjänster, modeller för grundkartläggning och test av språkkunskap samt andra innovationer som gynnar integration för det inledande skedet av integration av invandrare. ALPO-stödprojektets uppgift är att samla dessa till produkter till en helhet och förevisa de åtgärdsförslag med hjälp av vilka produkterna också kan fortsätta sin kvarlevnad som en del av den nationella integrationspolitiken.

Till ALPO-nätverket har hört mer än trettio projekt. Det har varit fint att vara med och bevittna hur projekten samtidigt också har lärt sig av varandra. Goda idéer har kunnat återanvändas, testas och utvecklas vidare i olika miljöer. Samarbetet har inte enbart hållit sig inom ramarna för stödkonstruktionen. Ett bra exempel på detta är KOTOFORUM -tillställningen som ordnades den 18 april i Helsingfors Mässcentrum tillsammans med projektet Delaktig i Finland och som samlade mer än 400 deltagare. Bland dessa fanns också många Opin ovi –människor.

ALPO-projekten tar slut vi årsskiftet då en del av dem också ändras till beständiga funktioner. Kunskapsnärverket som bildats längs med åren kommer utan tvekan att fortsätta vara livskraftig. Dess kapital kommer inte att försvinna, utan ger bra resultat ännu många gånger om som omplacerad.

Hannu-Pekka Huttunen
Projektchef, Arbets- och näringsministeriet, ALPO-stödkonstruktion