Handledning i tredje sektorn

Header_2_2014_matala

Projektet Säpäkkä, som drivs av Jyvässeudun Työttömät ry, främjar välmående bland ungdomar, invandrare och långtidsarbetslösa samt kartlägger målgruppernas behov av service i Jyväskyläregionen.

jyvasseuduntyottomat-haastattelu2014
Anna-Kaisa Tiihonen, Eija Tuohimaa och Tanja Närhi.

“Vi försöker föra in element av arbetshandledning i sysselsättningsarbetet. Vid sidan om kartlägger vi klientens kunnande och hens möjligheter till fortsatta studier längre fram. Det viktiga i handledningen är att lyssna och att respektera individen”, säger projektarbetaren Tanja Närhi.

Ett av målen är att uppgöra eller uppdatera en egen CV för alla som arbetar på prov eller har fått en arbetsplats med lönestöd. Eventuellt får klienterna också hjälp med att skriva arbetsansökningar. Avsikten är att lönestödsperioden skall leda någon annanstans än bara till TE-byråns lucka.

Ur klientens synvinkel sett finns det så många olika hjälpande instanser, att det är svårt att informera sig om dem alla så att en helhet kan byggas.

“Man skulle önska sig mer av enlucksprincipen. En enskild människa kan naturligtvis inte veta allt, men något slags nätverk eller service som produceras genom multiprofessionellt samarbete skulle fungera bättre än nuläget och förhindra att folk faller mellan stolarna. Tjänsten I arbete! (Töihin!) är ett utmärkt exempel på sådan service.”

Framtidens handledning utgår från klientens behov

Professorn i psykologi James P. Sampson har i 32 år forskat i handledning vid Florida State University. Han har på basis av kognitiv informationsteori utvecklat en modell för karriärplanering, men dessutom har han redan länge intresserat sig för informationsteknologin som ett hjälpmedel vid handledning.

”Den moderna teknologin ger oss en möjlighet till bättre karriärhandledning än förr. Datorsimuleringar kan hjälpa klienterna att få ett grepp om hur det är att göra ett visst arbete. Å andra sidan kan vi via internet sprida information på ett alldeles annat sätt än tidigare och få kontakt också med sådana människor som inte i normala fall skulle be om hjälp.”

I enlighet med ideologin om livslång handledning behöver människor som befinner sig i olika livsskeden handledning, inte minst på grund av de snabba förändringarna i arbetslivet. Detta ser psykolog Raimo Lahti vid Nylands TE-byrå som en utmaning.

”Hela handledningsfältet borde orientera sig mot att beakta dessa snabba arbetslivsförändringar och klienternas behov. Därför hoppas jag på att handledningsorganisationerna i framtiden samarbetar sinsemellan och inför en vettig arbetsfördelning utgående från klienternas situation.”

Handledningsring stöder ELO-gruppen i södra Savolax

Beroende på region har Läroportsprojektens arbete antingen nått slutskedet eller redan avslutats. NTM-centralerna ansvarar nu för regional koordinering av den livslånga handledningen, och att utveckla nytt börjar vara en fråga för följande projektperiod. I södra Savolax har den regionala ELO-gruppen stöd av ett handledarnätverk och en delegation för ungdomsgarantin.

I södra Savolax verkar så kallade Stora ELO, det vill säga samarbetsgruppen för livslångt lärande och handledning i södra Savolax: ELO-gruppen. Ersättarna medräknade har den sammanlagt 30 medlemmar. Sin verksamhet inledde gruppen 2013”, säger utvecklingschef Tuija Toivakainen vid NTM-centralen i södra Savolax.

”Delegationen för ungdomsgarantin tillsattes för att sköta frågor i anslutning till ungdomsgarantin. Den kompletterar ELO-gruppens arbete. Dessutom har vi den mer informella och nätverksmässiga Lilla ELO, som består av dem som arbetar med handledning både på läroinrättningar och inom tredje sektorn.”

Läroporten i södra Savolax har som stöd för livslång handledning i regionen upprätthållit webbtjänsten www.kopase.fi, som erbjuder ett brett urval av tjänster för dem som är i behov av handledning. Webbtjänsten har varit populär bland klienterna. Tillsammans med Läroportens betjäningsställen har den genererat mer än tusen kontakter.

Samarbete för framgång i Lappland

Menestyjäksi LapissaEtt projekt för att utveckla en modell för livslång handledning i Lappland, Framgång i Lappland (Menestyjäksi Lapissa – Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen), närmar sig sitt slut. Det så kallade TNO-arbetet med information, rådgivning och handledning i Lappland fortsätter enligt den verksamhetsmodell som projektet byggde upp. I systemet har var och en av de olika grupperna sin specifika roll, beskriven i ett uppdaterat avtal om partnerskap och i verksamhetsplanen för Lapplands samarbetsgrupp för livslångt lärande och handledning (ELO-gruppen).

De 36 organisationer som ingår i systemet har bundit sig vid verksamhetsmodellen och systemet i partnerskapsavtal, där TNO-kontaktpersoner har utsetts. Avtalen uppdaterades i samband med att projektet upphörde i början av 2014. I det uppdaterade avtalet förbinder sig de samma organisationerna till att både utveckla och verkställa nätverksmässiga TNO-tjänster för Lappland.