ELY-centralen vid Nylands Läroport förstärkte regionens nätverk

Header_9_2014_matala

Projektchef Taina Piispa.
Projektchef Taina Piispa.

Med Läroport-projektet vill ELY-centralen i Nyland förstärka verksamheten och samarbetet gällande regionens nätverk för informations-, rådgivnings- och handledningstjänster (nätverket för TNO-tjänsterna), stärka experternas handledningskunskap vid TE-centralerna samt sätta igång koordineringen av livslång handledning (ELO) i regionen. Regionens TNO-nätverk och samarbete låg i spillror före Läroport-projekten.

Nylands olika Läroport-projekt har samlat ihop nätverkshelheter på området med vilka ELY-centralens Läroport har hållit kontakt under hela projektet. ELY-centralen i Nylands Läroport har ordnat träffar och tillställningar, bl.a. forum för TNO-ledningen och ansvarspersonerna, ELO-bruncher samt skolnings- och utvecklingsdagar (beskrivningar www.opinovi.fi/hyvatkaytannot).

I projektet har man särskilt fäst uppmärksamhet kring utvecklingen och förstärkningen av huvudstadsregionens Urabaari-nätverk tillsammans med nätverkets medlemmar. Urabaari-nätverket är ett nätverk av informations-, rådgivnings- och handledningstjänster som utvecklades av 13 vuxenutbildningsanordnare i huvudstadsregionen och Urabaari-projektet och det var verksamt åren 2011-2012. Utmaningen var att få TE-kontorets representanter med i nätverket. Fler utmaningar dök upp under vägen i och med strukturreformen av TE-kontoren och som ledde till att t.ex. utbildningsrådgivarna försvann från TE-kontoren. TE-kontorets utbildningskoordinatorer/experter lyckades vi dock med hjälp av Läroporten få med i nätverksverksamheten under våren 2014 och samarbetet med dem har nu etablerats.

Grundandet av de regionala samarbetsgrupperna för livslång handledning (ELO-grupperna) och koordineringen av ELO-verksamheten blev en del av verksamheten vid Nylands ELY-central i början på 2013. Från och med den 1.1.2013 ingick starten, planeringen och utvecklingen av ELO-verksamheten i Nylands ELY-centrals uppgifter. ELO-gruppen samlades ihop våren 2013 och samarbetet fungerade naturligt över de administrativa gränserna genast från början. Nu har vi tillsammans utvecklat ELO-verksamhetsmodellen och helheten i Nyland och i fortsättningen överförs denna från projektet i Nylands Ely-centrals besittning.

Södra Savolax Läroport lade grunden för Ohjaamo

För nästan sju år sedan, dvs. den 20.12.2007, lämnade yrkesinstitutet i Södra Savolax in en projektansökan för handledningstjänster inom vuxenutbildningen till bildningsavdelningen vid Östra Finlands länsstyrelse. Det här projektet för handledningstjänster inom vuxenutbildningen, Läroporten Södra Savolax, startade sin verksamhet den 1.4.2008 och fortsätter fram till den 28.2.2015 tack vare fyra ändringsbeslut gällande projektplanen och två beviljande beslut gällande finansieringen.

Cirka 3 500 vuxna har besökt handledarna vid betjäningspunkterna i S:t Michel, Nyslott och Pieksämäki i ärenden gällande studier. Totalt har över 5000 kontaktförfrågningar gjorts. Största delen av kunderna (60 %) har besökt betjäningspunkterna. Därtill har man hållit kontakt per telefon och e-post.

Kunderna har varit i åldern 24-54 år. Bland dem har ca 2000 varit arbetslösa och ca 1000 har varit i arbete. På grundskoleutbildningen (grundskola, folkskola) har det varit 1000 och 2000 har varit på mellanstadiets utbildning (yrkesbaserad grundutbildning, yrkesutbildning, gymnasium). Av kunderna har över hälften handletts till en yrkesbaserad utbildning för att avlägga en grundexamen i yrkesutbildning eller yrkesexamen (ca 2500 kunder). De mest populära områdena är social-, hälso- och idrottsområdet, teknik och kommunikation samt det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området.

Södra Savolax Läroport har satt grunden för Ohjaamo i vår region. I Ohjaamo är kärnverksamheten information, rådgivning och handledning samt stödjande av utbildning och sysselsättning i form av nätverkssamarbete. Målsättningen för livslångt lärande och livslång handledning 2014-2016 i Södra Savolax hittar du här (på finska).

OSUMA-projektet har färdats en lång väg

Projektet OSUMA – ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun (fritt översatt: träffsäker vuxenutbildning genom handledning) som leds av Norra Österbottens Närings-, trafik- och miljöcentral har färdats en lång väg. Projektet startade den 1.10.2008 och avslutas den 31.12.2014. Under åren som gått har det skett många förändringar och en nyckel till framgång för projektet har varit att reagera på förändringarna i verksamhetsmiljön.

OSUMA-projektet gjorde regionala tjänstetester i samarbete med Opintori-projektet som leds av Uleåborgs yrkeshögskola. Det fanns fyra tjänstemodeller (Uleåborgs region, Uleåborg södra, Brahestad och Nordöstra Finland) och alla tjänstepiloteringar var olika på de olika områdena. Detta var en intressant utgångspunkt för en mer hållbar utveckling av tjänsten.

Projektet har under årens gång ordnat tiotals utbildningar, skolningar, verkstäder samt seminarier för områdets aktörer. Målsättningen med evenemangen ha varit att fortsätta samverkandet och inrotningen i handledningsnätverket som omfattar TE-ledningen, läroanstalterna, det fria bildningsarbetet och handledningen av kommunernas ungdoms- och vuxensocialarbete.

Under OSUMA-projektet skapades strategin för Norra Österbottens informations-, rådgivnings- och handledningstjänster 2013–2020. Målsättningen med strategin är att skapa gemensamma avsikter och spelregler bland organisationerna som erbjuder tjänsterna samt att främja politiken för livslångt lärande i ett föränderligt arbetsliv. För uppföljningen av strategins verkställighet utnämnde Norra Österbottens ELY-central en regional handlednings- och samarbetsgrupp för Livslång handledning (ELO-grupp).  ELO-gruppen har fastställt att tyngdpunkterna för livslång handledning för år 2015 är att genom samarbete öka kunskapen om arbetslivet för de handledande experterna, att fylla andra stadiets vuxenutbildningsplatser genom effektiverad handledning samt att främja arbetsplatsberedskapen för de som hamnat i kläm samt livskontrollen.

I Lappland blåser alla på samma kol

I projektet Menestyjäksi Lapissa (fritt översatt: Framgångsrik i Lappland) strävar man efter ett kundorienterat servicekunnande.

Lapplands informations-, rådgivnings- och handledningstjänster (Lapplands TNO-tjänster) utgörs av ett nätverk som består av över 160 medlemmar från olika organisationer i Lapplandsregionen. I samarbetsnätverket ingår alla organisationer som är verksamma inom vuxenutbildningen.

Projektet Framgångsrik i Lappland förverkligar åtgärderna i enlighet med strategin för informations-, rådgivnings- och handledningstjänsterna för vuxna i Lapplands landskap.  Projektets målgrupp är de personer som arbetar med TNO-arbete i organisationerna för utbildnings-, arbets- och näringslivsadministrationen samt arbetsliv, i företag och inom den tredje sektorn.

”Genom partnerskapsavtal har totalt 34 organisationer förbundit sig att gemensamt utveckla och förverkliga de vuxnas informations-, rådgivnings- och handledningstjänster i Lapplands region”, berättar projektchefen Arja Taavetti glatt.

Projektets målsättning är att koordinera kunskapsreformen hos de arbetstagare som är verksamma inom de tvärvetenskapliga TNO-nätverken.

I Lappland, de långa avståndens landskap, har man lärt sig att samarbeta och det är naturligt att fungera i nätverk.

”Ett omfattande nätverkande arbetssätt och ett nära samarbete mellan regionerna har väckt nationellt intresse”, säger Arja Taavetti.

Även i framtiden är TNO-nätverket en resurs och ett stöd för organisationerna i det egna arbetet. Det är ett sätt att effektivisera och utveckla arbetet i en mer kundbetonad riktning.

”Kunden behöver inte söka efter en organisation eller person som ger handledning. Vi hjälper gärna till och förmedlar kunden vidare. ”

Läroporten med på YHS studiedagar 2014

Idén med round table var att koordinationsprojektets korta initiering skulle ge så mycket utrymme som möjligt för diskussion.
Idén med round table var att koordinationsprojektets korta initiering skulle ge så mycket utrymme som möjligt för diskussion.

Studiedagarna för YHS- och yrkesutbildningen år 2014 ordnades i Jyväskylä den 6-7.11.2014 och även ELO-nättidningen samt koordinationsprojektet för vuxenutbildningens nätverksträning sågs till under dagarna. Nättidningen kunde ses på posterväggarna och träningen i round table-presentationen med temat ”Nätverken möjliggör utvecklingen av verksamheten”.

Idén med round table var att koordinationsprojektets korta initiering skulle ge så mycket utrymme som möjligt för diskussion. Från publikens sida lyftes också det så kallade oto-problemet fram: hur ska man hitta tid och resurser till ett arbete som inte är arbetstagarens primära löneutbetalningskanal?

”Att leda nätverksarbetet är att möjliggöra, nätverkssamarbetet borde vara en fråga för hela organisationsnivån”, konstaterar Anne Leppänen.

Även andra kommentatorer var rädda för att nätverken skall glömmas bort då den yttre finansieringen avslutas. Engagemanget bland nätverkets medlemmar varierade, vissa var mer motiverade till verksamheten än andra. Erfarenheten hos en del av medlemmarna i publiken var att de hade blåst liv i nätverk genom talkoanda utan finansieringar.

Studiedagarnas första key note-talare, professor vid det brittiska Sheffield universitetet Kathryn Ecclestone talade om yrkesutbildningens konkurrerande målsättningar och deras inverkan på utbildningsplanerna, yrkeskunskapen och pedagogiken. Direktören för Norra Karelens utbildningssamkommun Ilkka Pirskanen funderade å sin sida över hur diversifieringen utmanar ledarskapet för läroanstalterna.