OSUMA-projekti on kulkenut pitkän tien

Header_9_2014_matala

Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallinnoima OSUMA – ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun -projekti on kulkenut pitkän tien. Projekti käynnistyi 1.10.2008 ja tulee tiensä päähän 31.12.2014. Vuosien varrella on tapahtunut monenlaisia muutoksia ja yksi projektin menestymisen avain onkin ollut toimintaympäristön muutoksiin reagoiminen.

Projekti laatinut selvityksiä ja tuottanut koulutuksia

Projektissa laadittiin useita nykytilaselvityksiä, joiden tavoitteena oli olemassa olevien Pohjois-Pohjanmaan alueen aikuisten tieto- neuvonta- ja ohjauspalveluiden (TNO-palveluiden) määrän, laadun, kattavuuden ja resurssien arvioiminen sekä kehittämistarpeiden ja – toimenpiteiden määrittäminen.

OSUMA-projekti teki seudullisia palvelukokeiluja yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun hallinnoiman OpinTori-hankkeen kanssa. Palvelumalleja oli neljä (Oulun seutu, Oulun eteläinen, Raahe ja Koillismaa) ja eri alueiden palvelupilotoinnit olivat erilaisia, mikä oli mielenkiintoinen lähtökohta pysyvämmän palvelun kehittämisessä.

Projekti on vuosien varrella järjestänyt alueen toimijoille kymmeniä koulutuksia, valmennuksia, työpajoja sekä seminaareja. Tapahtumien tavoitteena on ollut yhteistoiminnan jatkaminen ja juurruttaminen ohjausverkostossa, joka kattaa TE-hallinnon, oppilaitokset, vapaan sivistystyön ja kuntien nuoriso- ja aikuissosiaalityön ohjauksen.

Yhteistyö ja verkostojen rakentaminen keskeisellä sijalla

Yksi OSUMA-projektin menestyksen salaisuuksia on ollut sen kyky reagoida muuttuvaan toimintaympäristöön.
Yksi OSUMA-projektin menestyksen salaisuuksia on ollut sen kyky reagoida muuttuvaan toimintaympäristöön.

Keskeiseksi tehtäväksi projektissa on noussut yhteistyö ja yhteistyöverkoston rakentaminen. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on ollut monipuolista sekä tiivistä ja samalla eri toimijoiden rooleja ja tehtäviä verkostossa on vakiinnutettu. Alueen ohjausverkostoa on laajennettu ja mukaan on otettu mm. opinto-ohjaajat, nuorisotoimi, etsivä nuorisotyö, työnohjaajat, aikuissosiaalityö sekä varuskuntien sosiaalikuraattorit. Hyviä käytäntöjä ja kokemuksia on jaettu muiden ELY-keskusten kanssa esim. Lappi, Pohjois-Savo ja Uusimaa.

Alueellisen yhteistyön lisäksi on tehty myös laajempaa yhteistyötä. Projektin projektikoordinaattori on saanut olla mukana valtakunnallisen Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin (JAMK) ja LAITURI-projektin (Salmia) ohjausryhmien jäsenenä. Kansainvälistä kokemusten vaihtoa on tehty vierailemalla Skotlannin Aberdeenissa vuonna 2011 sekä järjestämällä Academia – ohjausammattilaisten vierailu Oulussa 5.-9.5.2014 yhteistyössä CIMOn kanssa.

ELO-ryhmän taustalla

OSUMA-projektissa laadittiin Pohjois-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden strategia 2013–2020. Strategian tavoitteena on luoda yhteinen tahtotila ja pelisäännöt palveluita tarjoavien organisaatioiden keskuudessa sekä edistää elinikäisen oppimisen politiikkaa muuttuvassa työelämässä. Strategian toimeenpanon seurantaa varten Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus nimitti alueellisen Elinikäisen ohjauksen ohjaus- ja yhteistyöryhmän (ELO-ryhmä). ELO-ryhmä on määrittänyt elinikäisen ohjauksen painopisteiksi vuodelle 2015 työelämätietouden lisäämisen ohjaustyötä tekeville asiantuntijoille, toisen asteen aikuiskoulutuspaikkojen täyteen saamisen tehostetulla ohjauksella sekä väliinputoajien työelämävalmiuksien sekä elämänhallinnan edistämisen verkostoyhteistyönä.