Category Archives: Material på svenska

Samarbetspartners nöjda med Läroportens arbete och prestation

Header_1_2014_matala

I december 2013 blev slutrapporten för utvärderingen av utvecklingsprogrammet klar och där undersöktes speciellt resultaten och hur de rotat sig samt utvecklingsprogrammets effektivitet. En del av utvecklingsprogrammets projekt fortsätter sin verksamhet under 2014 så rapporten återspeglar utvecklingsprogrammets läge i slutet av 2013. Rapporten kan läsas i sin helhet på opinovi.fi-sidan.

Utvecklingsprogrammet har varit väldigt omfattande och det har byggts upp av närmare 50 projekt. Vuxenhandledningen har utvecklats på många olika sätt och på ett passande sätt för varje område. Speciellt det ökade samarbetet och skapandet av nätverk har enligt många varit det mest givande med programmet. Fastän man fått till stånd en hel del positivt finns det fortfarande mycket kvar att utveckla.

Read More »

STUDIO-loket anländer till stationen 31.12.2013 kl. 24.00

Header_10_2013_matala

Anita Eskola-Kronqvist och Elisa Tuominen.

Anita Eskola-Kronqvist och Elisa Tuominen.

Studio-projektet har gjort sitt. För att låna namnet på föreställningen Pecha Kucha, som vi uppträdde med under Livslångt lärande i Finland-seminariet, har STUDIO-projektet verkligen varit en dragare, som har ilat runt i Finland under åren 2008-2013. Den ena utbildningsvagnen efter den andra har kopplats till loket. Sammanlagt har det funnits 95 vagnar, utbildningar. Ungefär 1500 resenärer har rest med vagnarna, så en rätt så stor mängd kunnande, i form av kunskap och färdigheter, har följt med till olika arbetsplatser.

Kvantitativt förverkligades flest utbildningar inom helheten att utvecklas som vuxenutbildare – pedagogiskt ledningskunnande. Som god tvåa kom utbildningar inom social media, utbildningar inom individualisering samt utbildningar inom arbetslivskunskap och ökande av arbetslivsfärdigheter. Under utbildningarna testades och utvecklades nya utbildningsmodeller och utbildningspraxisen. Dessa finns alla presenterade i Meidän Helmet- och Meidän Helmet II -publikationerna. Båda kan laddas ner som e-publikation www.opinovi.fi/julkaisut. I fortsättningen kommer utbildningsmodellerna och -praxisen att användas i alla fem delförverkligares (HAMK/Aokk, Arcada, HAAGA-HELIA/Aokk, JAMK/Aokk och OAMK/Amok) kompletterande utbildningar. De kommer också att utvecklas ytterligare.

Anita Eskola-Kronqvist och Elisa Tuominen, STUDIO-projektet

Read More »

Vem läser Läroportens webbsidor?

Header_9_2013_matala

Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari toi Opinovi.fi-sivustolle uusia kävijöitä.

Opinovi.fi-sidorna har sammanlagt haft 24 725 besökare i år.

Koordinationsprojektet för vuxenhandledningen upprätthåller flera olika sidor på nätet där de presenterar Läroport-projektens arbete och fina resultat. Vem följer dessa sidor på nätet?

Opinovi.fi-sidorna har sammanlagt haft 24 725 besökare i år. Om man räknar bort upprepade besök av samma människor, uppgår antalet besökare till 16 303 under årets lopp.

Dessa besökare kan delas upp i tre grupper på basen av vilket nätverk de använder då de surfar på sidorna. Ungefär 30 % av besökarna kommer via läroanstalternas eller kommunernas nätverk – de största enskilda läroanstalterna är yrkeshögskolan i Jyväskylä (1 850 besökare under året) och yrkeshögskolan i Rovaniemi (480 besökare). Ungefär 10 % av webbsidans läsare kommer via de statliga ämbetsverkens nätverk, största enskilda nätverket står statskontoret för (1 937 besökare).

Antalet besökare på webbsidan var högre än vanligt i början av hösten, eftersom man då hade en effektiv marknadsföring av Livslång handledning i Finland -seminariet.

Read More »

Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 (Livslång handledning i Finland 2013) samlade professionella handledare

Header_8_2013_matala

Seminaarikuva1I början av oktober samlades 250 proffs inom handledningsbranschen i Tammerforshuset för ett intressant och mångsidigt, två dagar långt evenemang. Seminariet Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 erbjöd ett digert informationspaket, som bl.a. innehöll information om ELY-centralernas koordination av verksamheten inom Livslång handledning, det internationella samarbetet inom handledning samt, naturligtvis, Läroport-projekten. Evenemanget fungerade som avslutningsseminarium för hela det utvecklingsprogram som lotsat Läroport-projekten.

Read More »

Information, rådgivning och handledning i köpcentrumet

I början av september genomfördes veckan för livslångt lärande igen: kampanjen Innostu Oppimaan eller Tomgång förbjuden! I Jyväskylä utrustades tre köpcentrum i staden med rådgivningsdisk i regi av nätverket som har hand om rådgivnings- och handledningstjänsten för Läroporten i Mellersta Finland.

”Tidigare har vi ordnat motsvarande rådgivning bland annat i bibliotek och på NTM-byråer. Genom att flytta till stormarknader har vi fått kontakt med en alldeles annan kundkrets”, säger evenemangets arrangör, studierådgivare Riikka Hurri från öppna universitetet vid Jyväskylä universtitet.

”Vi har haft klienter av alla de slag – från ungdomar i tjugoårsåldern till pensionärer. Responsen har varit positiv – här ger studier och lärande positivt gensvar.”

Read More »

Nyheter från utvärderingen av utvecklingsprogrammet

Utvärderingens senaste mellanrapport har utkommit i juni 2013

Utvecklingsprogrammets förverkligande och resultat utvärderas under åren 2009-2013. Utvärderingen utförs av enheten för utvärdering och utbildning vid Stiftelsen för Rehabilitering på uppdrag av arbets- och näringsministeriet, och dess senaste mellanrapport blev färdig i juni 2013. Utvärderingsiakttagelserna som presenterats i rapporten samt slutsatserna som dragits på basis av dem återspeglade utvecklingsprogrammet situation under våren 2013.

I mellanrapporten granskade man i synnerhet produkter, resultat och deras inpräglingsmöjligheter och -förutsättningar. Rapporten finns att läsas i sin helhet på opinovi.fi -webbsidan, men nedan har samlats de mest centrala iakttagelserna:

Read More »

Vägledning för vuxna i Åboland

Edu Vuxen Åboland är ett regionalt projekt som har verkat i de svenskspråkiga kommunerna i Egentliga Finland under åren 2009-2013. Under de fyra år som projektet har pågått har alla medverkande parter fått upp ögonen för vägledningens betydelse för vuxnas studie- och karriärval. När projektet inleddes var begreppet livslång vägledning (life long guidence) okänt för de flesta av oss, fastän vi jobbat länge med livslångt lärande.

Fredrika Åkerö, fria bildningens koordinator i Åboland, Bildningsforum r.f. Projektanställd av Edu Vuxen Åboland för pilotering av vägledningsservice i Åboland; Carola Bryggman, överinspektör, Regionförvaltningsverket, svenskspråkiga serviceenheten för utbildningsväsendet, som tar över koordineringsansvaret för vägledningsservicen; och Gerd Kummel-Kunnas, fortbildningsplanerare, Yrkeshögskolan Novia. Projektanställd av Edu Vuxen Åboland och ordförande för Arbetslivsklustret i Åboland.

Edu Vuxen Åboland har letts av Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia (CLL/ÅA). Delgenomförare i projektet har varit Axxell Utbildning och Läroavtalsbyrån i Pargas. Projektet har finansierats av Närings-, trafik och miljöcentralen i Egentliga Finland, Europeiska sociala fonden och de åboländska kommunerna.

Edu Vuxen Åboland har främst varit ett nätverksprojekt för vuxenutbildningssektorn i Åboland.  Alla utbildningsstadier har varit inkluderade: fria bildningen, andra stadiets yrkesutbildning, yrkeshögskole- och universitetsutbildningen. Nätverket har även omfattat de lokala företagarföreningarna, kommunernas företagsrådgivare, arbetskraftsmyndigheter och regionförvaltningsverket. Samarbetet har skett över administrativa, regionala och språkliga gränser. Sammanlagt har Edu Vuxen Åboland omfattat ett 30-tal samarbetsparter. En viktig samarbetspart utanför regionen har varit det nationella Edu Vuxen projektet, som letts av Arcada.

Read More »

Ett år efter Päijänne-Tavastlands och Birkalands Läroportar

Läroport Birkaland och Päijänne-Tavastlands Läroport avslutades i början av år 2012, likaså avslutades Oma ovi som verkat i Birkaland i slutet av år 2011. Hur ser det ut i dessa områden idag, ungefär ett år efter att Läroportarnas utvecklingsarbete tagit slut?

En del av produkterna fortsatte leva

Päijänne-Tavastland Läroports servicepunkt i inlärningscentret Fellmannia i Lahtis centrum fungerar inte längre, men de nätverk som Läroporten gett upphov till fungerar fortfarande i bakgrunden för det regionala utvecklingsarbetet.

”Läroportarna har gett bra resultat, ungdomsgarantin och utvecklandet av den sökande verksamheten som är på ELY-centralernas ansvar är direkt fortsättning på Läroportarna”, säger Pirjo Malin, tidigare projektkoordinator för Päijänne-Tavastland Läroport.

Read More »

Kompetent handledning -projektet avslutades

Av vuxna i risk för utslagning fick upp till en tredjedel arbete eller började studera

Det ESR-finansierade Kompetent handledning -projektet som avslutades i juli 2013 fokuserade på vuxnas risk för utslagning och till utslagningen hörande riskfaktorers överlappning. Projektet uppnådde tre betydande resultat.

Överlappningen för problem som ligger bakom utslagning känns varken ofta igen eller erkänns, och det finns inga omfattande kartläggningar av problemens överlappande natur i Finland. Kompetent handledning -projektet kartlade heltäckande sina kunders situation. Projektets kunder hade i genomsnitt 3,8 av följande problem: inlärningssvårigheter som man inte fått stöd för, mentala problem, missbruksproblem, långtidsarbetslöshet eller en kriminell bakgrund.

Samtidigt lösande av överlappande problem kräver yrkesövergripande kunnande och samarbete. I projektet utvecklade man därför en mångprofessionell modell för att känna igen och stödja vuxna i risk för utslagning. ”Harppaa elämäsi muutokseen”(fritt översatt: Ta en chans för en livsförändring) -stödmodellen testades i projektets pilotgrupper samt i arbetet med enskilda kunder. I pilotgrupperna deltog sammanlagt 73 kunder. Man nådde under två år 875 enskilda kunder.

Read More »

Minns ni ännu Västra Nylands Läroports midsommar?

Västra Nylands Läroport -gäng tillbringade en trevlig sommardag i midsommarkontrollers tecken i Kisakallio Idrottsinstituts fina landskap. Genomförandet av dagen var vår uppfattning av ett slutseminarium: sökande av resultat från kontroller utan formaliteter, som utmärkt hjälp en orienteringsledare och GPS-apparater.

TTS (Työtehoseura ry) överlät ordförandeklubban åt nästa ordförande, Kisakallio Idrottsinstitut, för sex månader framåt.

Västra Nylands Läroport -gäng tillbringade en trevlig sommardag i midsommarkontrollers tecken i Kisakallio Idrottsinstituts fina landskap. Genomförandet av dagen var vår uppfattning av ett slutseminarium: sökande av resultat från kontroller utan formaliteter, som utmärkt hjälp en orienteringsledare och GPS-apparater.

Vi granskade vår gemensamma TNO-servicemodell, entrébetjäningsmodellen, dess uppkomst samt förverkligande från många olika synvinklar. I terrängen hittades kontroller där man skulle känna igen resultat som uppnåtts i Läroportarbetet. Vi funderade bl.a. på förändringsagentens uppgift och infiltration i organisationer, resultat från Läroport -verksamheten dvs. åtgärdsprogrammet och kompanjonskapsavtalet, den regionala utvecklingsarbetsgruppen som byter ordförandeskap med sex månaders mellanrum samt gemensamma TNO-skolningar som är riktade till nätverket och resultaten från dessa. Också en stor flopp fanns med, till all tur klarade vi också av den kontrollen… Allt detta har möjliggjorts av Västra Nylands Läroports samarbetsnätverk som nu fortsätter leda Läroport -verksamheten på nätverksbas.

Read More »