Category Archives: Uutiskirje 03/2013

Verkoston aito innostus OpinTorin menestyksen salaisuus

OpinTori-projektin päätösseminaarissa tuli moneen kertaan ja monesta eri suusta todettua, kuinka projektin onnistumisen salaisuus on verkoston toimijoiden aidossa innostuksessa toimia verkostossa ja kehittää ohjausta Pohjois-Pohjanmaalla.

Yhteinen ääni löytyi

Projektipäällikkö Kati Korennon mukaan OpinTorin taustalla oli se, ettei Pohjois-Pohjanmaalta löytynyt selkeää yhtenäistä verkostoa ohjausalan toimijoille.

”Projekti käynnistyi 2009, ja tuolloin eri oppilaitokset sekä muut toimijat antoivat hakeutumisvaiheen ohjausta melko itsenäisesti, erillä toisistaan. Yhteistyö oli satunnaista, ei järjestäytynyttä ja tiivistä. Projektin myötä pyrittiin tuomaan eri toimijat yhteen ja ohjaustyötä tehtyä yhdessä. Samalla oli tarkoitus tuoda enemmän esille koko alueen aikuisohjausta sekä toisaalta myös aikuiskoulutusta.”

Read More »

Työelämän ohjausosaamista kehittämässä

Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen hallinnoima TOKI-projekti keskittyy työelämäohjauksen kehittämiseen kouluttamalla yritysten ja organisaatioiden johtoa ja kehittäjiä. Työelämäohjauksessa on kyse työssä olevien aikuisten ohjauksesta. Ohjaus voi olla tukena ja apuna työntekijän ammatillisessa kehityskulussa, työn muutosten kohtaamisessa sekä työurapolun rakentamisessa. Ohjaus tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden löytää merkitystä ja mielekkyyttä sekä synnyttää ja jäsentää oivalluksiaan työssä.

”Olemme järjestäneet koulutuksia, joihin on osallistunut noin 850 työyhteisöjen avainhenkilöä Pohjois-Pohjanmaan alueella. Heistä noin 500 on osallistunut pitkäkestoiseen eli vähintään päivän kestävään valmennukseen. Näiden koulutusten myötä TOKI-projekti on pystynyt viemään tietoa, erilaisia hyviä tapausesimerkkejä, käytäntöä ja ohjausosaamista työpaikoille”, sanoo TOKIn projektipäällikkö Teea Oja.

Read More »

Eurooppalaisen elinikäisen ohjauksen verkoston uusimmat julkaisut esittelyssä

European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) eli Eurooppalainen elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan verkosto esitteli kuusi uutta julkaisua neljännessä eurooppalaisessa elinikäisen ohjauksen konferenssissa, joka pidettiin Kyproksella 24. lokakuuta 2012.

Verkosto tukee EU:n jäsenmaiden yhteistyötä elinikäisen ohjauksen kehittämisessä sekä opetus- että elinkeino- ja työhallinnossa. Verkoston toiminta perustuu Euroopan unionin vuosina 2004 ja 2008 vahvistamiin elinikäisestä ohjausta koskeviin päätöslauselmiin. Verkosto perustettiin jäsenmaiden toimesta vuonna 2007, ja Euroopan komissio rahoittaa sen toimintaa osana elinikäisen oppimisen toimintaohjelmaa 2007–14.  Verkostosta toimii tällä hetkellä 31 jäsenmaata. Suomalaisina edustajina verkostossa ovat mukana Ulla-Jill Karlsson opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Jaana Apiainen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Verkostoa koordinoi vielä tämän vuoden Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos. Koordinaattorina on toiminut Raimo Vuorinen verkoston perustamisesta lähtien.

Read More »

Hyvä ohjaus on selkeää, monipuolista ja henkilökohtaista

Tämän vuoden Next Step -koulutus- ja työpaikkamessut järjestettiin 30.–31.1. Jyväskylän Paviljongissa. Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti toteutti messujen yhteydessä asiakasgallupin ohjausasioista. Messukävijöiden mukaan hyvä ohjaus on selkeää, monipuolista ja se sisältää paljon tietoa.

”Hyvässä ohjauksessa kerrotaan selkeästi, minne pitää mennä esimerkiksi halutessaan johonkin tiettyyn ammattiin”, sanoi Markus Muhonen.

”Hyvä ohjaus on opiskelijaa tai oppilasta hyvin palvelevaa”, totesi Jyrki Eeva.

”Se on henkilökohtaista ja siinä kuunnellaan ohjattavaa. Hyvä ohjaus on myös pitkä prosessi”, luonnehti Annukka Isomaa-Tiainen.

Read More »

Nätverkets entusiasm hemligheten bakom framgångsrika OpinTori

Vid det avslutande seminariet för projektet OpinTori blev det många gånger och flerstämmigt intygat att hemligheten bakom projektets framgångar är att nätverkets aktörer är uppriktigt entusiastiska över att fungera i nätverk och att utveckla handledningen i Norra Österbotten.

Gemensam röst hittad

Enligt projektchef Kati Korento är bakgrunden till OpinTori att det inte i Norra Österbotten existerade något tydligt gemensamt nätverk för aktörerna inom handledningsbranschen.

”Projektet startade 2009, då  olika läroinrättningar och andra aktörer ganska självständigt och oberoende av varandra gav handledning i ansökningsfasen. Samarbetet var slumpmässigt, inte systematiskt och tätt. Projektet syftade till att sammanföra aktörerna och till att handledningsarbetet skulle utföras tillsammans. Samtidigt var det meningen att synliggöra både vuxenhandledningen och vuxenutbildningen i hela regionen.”

Read More »

Utvecklande av vägledningskompetensen i arbetslivet

TOKI-projektet, som koordineras av Uleåborgs Vuxenutbildningscenter, fokuserar på att utveckla arbetslivsvägledningen genom att utbilda ledningen och utvecklarna i företag och i organisationer. Arbetslivsvägledning handlar om att vägleda vuxna arbetande personer. Vägledningen kan vara ett stöd och en hjälp i den anställdas yrkesmässiga utvecklingsprocess, då man stöter på förändringar i arbetet och då man bygger sin karriär. Vägledningen erbjuder den anställda en möjlighet att hitta mening och betydelse samt att skapa och strukturera idéer i sitt arbete.

TOKI-projektet, som koordineras av Uleåborgs Vuxenutbildningscenter, fokuserar på att utveckla arbetslivsvägledningen genom att utbilda ledningen och utvecklarna i företag och organisationer.

Read More »

De nyaste publikationerna från Europeiskt nätverk för livslång vägledning

European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN), det vill säga policynätverket för Europeiskt nätverk för livslång vägledning presenterade sex nya publikationer i samband med den fjärde europeiska konferensen för livslång vägledning, som ägde rum på Cypern den 24 oktober 2012.

Nätverket stöder EU-medlemsländernas samarbete för att utveckla livslång vägledning samt i utbildnings-, närings- och arbetsförvaltningsfrågor. Nätverkets verksamhet bygger på EU:s resolutioner från åren 2004 och 2008 gällande ett stärkande av livslång vägledning. Nätverket grundades på uppdrag av medlemsländerna år 2007 och Europakommissionen finansierar dess verksamhet som en del av åtgärdsprogrammet för livslång utbildning 2007–2014.  Nätverket är för tillfället verksamt i 31 medlemsländer. De finländska representanterna i nätverket är Ulla-Jill Karlsson från undervisnings- och kulturministeriet samt Jaana Apiainen från arbets- och näringsministeriet. Nätverket koordineras ännu i år av Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos (forskningsinstitutionen för utbildning vid Jyväskylä universitet). Raimo Vuorinen har fungerat som koordinator ända sedan nätverket grundades.

Read More »

Bra vägledning innefattar tydlighet, mångsidighet och personliga möten

Årets Next Step-utbildnings- och arbetsplatsmässa arrangerades 30–31.1 i Jyväskylän Paviljonki. Koordinationsprojektet gällande vuxenrådgivningen genomfördes i samband med mässan med en kundgallup om rådgivningsfrågor. Enligt mässbesökarna är vägledningen bra då den är tydlig, mångsidig och innehåller mycket information.

”Bra vägledning innebär att man berättar klart och tydligt vart det är man skall gå, till exempel om man söker sig till ett speciellt yrke”, säger Markus Muhonen.

”Bra vägledning är något som är bra service för studenten eller för eleven”, konstaterar Jyrki Eeva.

”Den är personlig och man lyssnar på den man handleder.” Annukka Isomaa-Tiainen karakteriserar också bra vägledning som en lång process.

Read More »