Kokemusasiantuntijat psykiatrian palvelujen ja palvelujärjestelmän asiakaslähtöisyyden arvioijina

Tutkimuksen tilaaja oli Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri, psykiatrian toimialue. Tutkimuksen tekijöinä olivat kaksi Keski-Suomen Sairaanhoitopiirillä akuuttipsykiatrian parissa työskentelevää sairaanhoitajaa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä mielenterveyspalveluiden asiakaslähtöisyydestä Keski-Suomessa sekä esittää niiden pohjalta ehdotuksia asiakaslähtöisempien mielenterveyspalveluiden tuottamiseksi. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin mielenterveyspalveluiden asiakaslähtöisyydestä.
Kansallisten linjausten mukaan, sekä sote- uudistuksen yhteydessä terveydenhuollossa pyritään lisäämään terveyspalvelujen asiakaslähtöisyyttä, parantamaan palvelujen saatavuutta sekä vähentämään ihmisten eriarvoisuutta. Sairaanhoitopiirin strategian tavoitteena on potilas ensin ajattelun toteutuminen, jossa asiakas eli potilas on keskiössä. Tutkimusten tulosten mukaan asiakaslähtöisyys ei aina toteudu Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin mielenterveyspalveluissa. Asiakaslähtöisyys toteutuu parhaiten, kun potilaan hoito on yksilöllisesti ja tavoitteellisesti räätälöity, potilaan osallisuus sekä itsemääräämisoikeus on vuorovaikutuksellisesti huomioitu.
Vuorovaikutuksellinen toiminta nousi asiakaslähtöisyyteen pyrkiessä kaikkiaan tärkeäksi tekijäksi. Tärkeiksi koettuja tekijöitä olivat myös muun muassa potilaan ja perheen kanssa tehty hoitosuunnitelma, perhetyö ja moniammatillisuuden huomiointi sekä että palveluihin pääsee joustavasti ja nopeasti. Kehitysehdotuksia mielenterveyspalvelujen sekä toiminnan kehittämiseksi kokemusasiantuntijat toivat useita. Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä on 34 koulutettua kokemusasiantuntijaa. Nykysuuntauksena toiminnan kehittämistä kokemusasiantuntijoiden ja heidän kokemuksellisuuden avulla pyritään lisäämään muun muassa asiakaslähtöisyyttä.
Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Aineisto tutkimukseen kerättiin kaksivaiheisesti, kyselyn ja ryhmähaastattelun avulla. Tutkimuskysymykset olivat lähinnä avoimia kysymyksiä, jotta kokemusasiantuntijoiden oli mahdollista tuoda omat, empiiriset näkemyksensä esiin. Tutkimuksesta saatua tietoa voidaan hyödyntää Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin mielenterveyspalveluiden asiakaslähtöisyyden kehittämiseen. Tutkimuksen tuloksissa kokemusasiantuntijoiden esiin nostamia tekijöitä voisi huomioida valtakunnallisesti laajemminkin mielenterveyspalvelujen asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta kehitettäessä tai uusia toimintamalleja suunnitellessa. Lean- ajattelun mukaisen toimintamallin siirtämiseen terveydenhuoltoon ei ole mutkatonta. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös muutosjohtamisessa, jotta asiakaslähtöisyys säilyy toiminnan ytimessä.

Kirjoittaja: Rej Ekmark, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. rej.ekmark(et)ksshp.fi
Anne Puttonen, Terveyden edistämisen ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Ekmark, R. 2018. Ettei jäis niinku pallona pomppimaan. Kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä ja kehittämisehdotuksia Keski-Suomessa. Opinnäytetyö. Sosiaali-, terveys-, ja liikunta-ala, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK. Jyväskylä. Jyväskylän Ammattikorkeakoulu.

Opinnäytetyö on julkaistu Theseus-tietokannassa.

Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201803213641