Fysioterapian ydinosaamisella päivystystoiminnan hoitoprosesseihin tehokkuutta

Fysioterapian ydinosaamisen tunnistaminen on kulmakivi fysioterapiaosaamisen saamiseksi mukaan moniammatillisiin hoitoprosesseihin. Näin toteaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija Sanna-Maria Mäkelä, joka tutki opinnäytetyössään päivystystoiminnan fysioterapiaosaamisen tarpeita sekä fysioterapiaosaamisen saamista osaksi päivystystoiminnan moniammatillisia hoitoprosesseja. Opinnäytetyö oli luonteeltaan tutkimuksellinen kehittämistyö, jonka tavoitteena oli saada kuuluviin moniammatillinen ääni päivystystoiminnan fysioterapian kehittämiseksi. Opinnäytetyö kartoitti myös kansallista tilannetta päivystystoiminnan fysioterapian osalta.
Fysioterapeutit ovat laaja-alaisia osaajia, joiden ydinosaamisessa korostuu toimintakyvyn arviointiosaaminen sekä moniammatillisen työskentelyn taito. Näin voidaan todeta yhdeksän (9) erikoissairaanhoidon/yliopistosairaalan fysioterapian esimiehen haastattelun sekä Keski-Suomen keskussairaalan päivystystoiminnan henkilökunnalle (5) elo-lokakuussa 2017 tehtyjen SWOT-analyysien perusteella. Tutkimustulosten valossa voidaan sanoa fysioterapiaosaamisen nauttivan muiden sosiaali- ja terveysalan osaajien arvostuksesta. Fysioterapiaosaamisen nähdään yksiselitteisesti tehostavan sekä antavan lisäarvoa potilaiden hoitoprosesseihin. Kompastinkivenä osaamisen hyödyntämiselle kuitenkin on fysioterapian ydinosaamisen tuntemattomuus sekä kohdentaminen oikea-aikaisesti. Myös käytettävissä oleva vähäinen fysioterapiaresurssi koetaan jarruttavaksi tekijäksi päivystystoiminnan fysioterapian kehittämiselle.
Tutkimuskohteena olevassa Keski-Suomen keskussairaalassa päivystystoiminnan fysioterapia on aloitettu syksyllä 2016. Toimintamallia päivystystoiminnan fysioterapialle on rakennettu moniammatillisesti, mutta se hakee edelleen paikkaansa. Päivystystoiminnassa työskentelee yksi fysioterapeutti arkisin päivävuorossa. Mäkelän tekemän opinnäytetyön perusteella Keski-Suomen keskussairaalaan päivystystoiminnan fysioterapiaa lähdetään kehittämään sekä kohdentamaan yhteisöllisen ideointimenetelmin tuotetun tiedon perusteella. Fysioterapian kehittäminen kohdennetaan muutamaan potilaskohderyhmään, joita ovat hengityspotilas, selkäkipupotilas sekä vanhuspotilas.
Lisätiedot:
Kirjoittaja: Sanna-Maria Mäkelä, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, Sosiaali- ja terveysalan ylempi amk, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. sannamjoensuu(et)hotmail.com
Mäkelä, S-M. 2018. Fysioterapiaosaaminen osaksi Keski-Suomen keskussairaalan päivystystoiminnan moniammatillisuutta. YAMK opinnäytetyö, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Opinnäytetyö on tallennettu Theseus-tietokantaan osoitteessa https://publications.theseus.fi/
Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018110116493
Opinnäytetyön ohjaajat: Tiina Kuukkanen ja Kari Jaatinen