Ikäihmisten asiakas- ja palveluohjauksen kehittäminen Keski-Suomessa

Keski-Suomen Kukoistava kotihoito -hankkeessa tehtiin keväällä 2018 maakunnallinen asiakas- ja pal-veluohjauksen osaamiskartoitus. Osaamiskartoituksen pohjalta hankkeen kehittämiskoordinaattori Anne-Mari Hakala teki YAMK-opinnäytetyön, jonka tarkoituksena oli kuvata Keski-Suomen kuntien ikäihmisten asiakas- ja palveluohjaustyötä tekevien työntekijöiden osaamista heidän itsensä arvioimana. Tavoitteena oli kuvata osaamisen nykytila sekä löytää kehittämisosa-alueet. Tutkimuksen (N) eli kohderyhmän koko oli 77 henkilöä. Kyselynä tehtyyn osaamiskartoitukseen vastasi 66 henkilöä, jolloin vastausprosentti oli 85,7 %. Aineisto analysoitiin kuvailevalla tilasto-analyysillä EXCEL-ohjelman avulla.

Vastauksia saatiin lähes kaikista Keski-Suomen kunnista. Tutkimuksen tuloksista voi päätellä, että kunnissa tehdään asiakas- ja palveluohjaustyötä hyvin eri ammattinimikkeillä ja koulutustaustalla sekä asiakkaiden palvelutarpeen arviointia tehdään enemmän muun työn ohella kuin keskitetysti. Kehittämistyö edellyttää työntekijöiden ammattinimikkeiden ja koulutusvaatimusten yhtenäistämistä sekä asiakas-ja palveluohjauksen ja osaamisen keskittämistä. Tutkimuksen tulosten pohjalta voidaan tunnistaa osaamisen vahvuudet, mutta myös nostaa esille selkeät kehittämisosa-alueet. Näitä ovat teknologiaosaaminen, lainsäädännöllinen ja päätöksenteko-osaaminen, palvelutarpeen selvittämisen osaaminen, toimintakyvyn tukemisosaaminen, verkostotyö ja moniammatillisuuden hyödyntäminen sekä muu oman työn kehittäminen.

Hallituksen I & O ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa” –kärkihankkeessa luodaan valtakunnallisesti malleja iäkkäiden yhtenäiselle ja yhdenvertaiselle palvelukokonaisuudelle. Keski-Suomen kokeiluhankkeessa ”Kukoistava kotihoito –hanke – Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus” on kehitetty yhtenäistä palvelutarjontaa sekä kotihoidon palvelutuotannon sujuvuutta. Asiakas- ja palveluohjaus on yksi keskeinen kehit-tämisosa-alue.

Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää Keski-Suomen kuntien asiakas- ja palveluohjaustyötä tekevien työntekijöiden osaamisen kehittämisessä sekä hankkeessa tehdyn maakunnallisen KAAPO (keskitetty alueellinen asiakas-ja palveluohjaus) mallin käyttöönotossa.

Lisätiedot:

Kirjoittaja: Anne-Mari Hakala, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen tutkinto-ohjelma, Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. hakaan77(et)hotmail.com.

Hakala, A-M. 2018. Keski-Suomen maakunnan ikäihmisten asiakas –ja palveluohjaustyötä tekevien työntekijöiden osaaminen itsearvioinnin pohjalta – Nykytilan kuvaus ja kehittämisosaalueet. YAMK opinnäytetyö. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, tutkinto-oh-jelma. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Opinnäytetyö on tallennettu Theseus-tietokantaan osoitteessa https://publications.theseus.fi/

Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018103116408

 

Opinnäytetyön ohjaajat: Pirjo Tiikkainen, Niilo Kuokkanen