Moninaisuusosaaminen lisää organisaatioiden vetovoimaisuutta

Moninaisuuteen suhtautuminen on kaiken kaikkiaan positiivista ja myös organisaatioissa arvostetaan moninaisuutta. Näin osoittaa Jyväskylän ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Piia Hokkasen ja Mari Löfin sosiaali- ja terveysalan kehittämisen- ja johtamisen koulutusohjelman opinnäytetyö. Työssä tarkasteltiin työelämän moninaisuutta ja työntekijöiden moninaisuuskokemuksia sosiaali- ja terveysalalla sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Lisäksi selvitettiin, miten työyhteisöjen moninaisuus otettiin huomioon henkilöstöjohtamisessa ja -kehittämisessä sosiaali- ja terveysalalla. Tutkimustulosten mukaan moninaisuusosaaminen lisäsi organisaatioiden vetovoimaisuutta, mutta työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet ja henkilökohtaiset eettiset ajatukset nähtiin silti työllistävinä ja haasteellisimpina esimiehen kannalta eikä niinkään voimavarana. Myös moninaisuuteen liittyvien asioiden koettiin tuovan johtamistyöhön lisää haasteita sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Sekä julkisella että yksityisellä puolella työyhteisöissä korostui omilla persoonilla työskentely, jolla koettiin olevan sekä negatiivisia että positiivisia puolia työyhteisöjen toimivuudessa. Molemmilla sektoreilla pidettiinkin haasteellisimpana moninaisuuteen liittyvänä asiana työyksiköiden vahvoja persoonia. Näitä vahvoja persoonia ei ajateltu yhdistävän minkään moninaisuuteen liittyvän tekijän, vaan yhteisenä tekijänä nähtiin asenne työhön ja työntekemiseen. Tulosten mukaan yksityisen puolen organisaatioissa saattoi jopa koko työyhteisö muodostua työntekijöiden persoonien mukaan.

Ylempi ammattikorkeakoulutus vahvaksi TKI–vaikuttajaksi -monimuotoisuushankkeen tarkoituksena oli moninaisuusosaamisen ja moninaisuuden johtamisen kehittäminen yhteistyössä ylempien ammattikorkeakoulujen kanssa. Hanke toteutettiin vuosina 2014- 2015 ja siinä olivat yhteistyössä Jyväskylän, Kajaanin, Karelia- ja Metropolia ammattikorkeakoulut. Tutkimustulokset perustuivat esseeaineistoon, joka kerättiin hankkeen yhtey-dessä ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavilta opiskelijoilta. Hankkeessa saatiin yhteensä 139 esseevastausta, joiden joukosta valikoitu sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien opiskelijoiden esseekirjoitukset, joiden kautta vertailtiin julkisen ja yksityisen puolen kokemuksia sekä niissä esiintyvien asioiden ja ilmiöiden yhtäläisyyksiä ja eroja. Tutkimuksessa saatu laadullinen esseeaineisto analysoitiin induktiivista eli aineistosta lähtöisin olevaa analysointimenetelmää käyttäen.

Tutkimuksen tulokset ovat parhaiten hyödynnettävissä esimiesten henkilökohtaisissa johtamiseen liittyvissä toimintamalleissa. Työ luo uusia ajatuksia sekä näkökulmia esimiestyöhön. Tämä auttaa myös ymmärtämään aiempaa paremmin työyhteisön moninaisuuteen liittyviä ilmiöitä.

Lisätiedot:

Kirjoittajat: Piia Hokkanen ja Mari Löf, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Piia.hokkanen(et)keuruu.fi, mari.lof(et)seututk.fi

Hokkanen, P.& Löf, M. 2018. Työyhteisön moninainen moninaisuus. YAMK opinnäytetyö. Sosiaali-terveys- ja liikunta-ala, tutkinto-ohjelma. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Opinnäytetyö on tallennettu Theseus-tietokantaan osoitteessa https://publications.theseus.fi/

Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018061413874

Opinnäytetyön ohjaajat: Tapio Mäkelä ja Kari Jaatinen