Paraisten terveyskeskuksen päivystysvastaanoton uusi toimintamalli

Paraisten terveyskeskus on päättänyt lähteä kehittämään päivystyksen toimintaa hoitajavetoiseksi. Organisaatio on pyytänyt Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelija Lenina Wes-terback selvittämään yamk-opinnäytetyössään muiden organisaatioiden kokemuksia hoitajavetoisesta päivystystoiminnasta. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda uusi toimintamalli Paraisten terveyskeskuksen päivystykseen. Haastateltavat toivat esille tyytyväisyyttään hoi-tajavetoisesta toiminnasta. Tällaisessa toimintamallissa potilas on keskipisteessä. Hoitajavetoinen päivystys vaatii hoitajalta vankkaa kliinistä osaamista. Yhteistyö lääkäreiden ja sairaanhoitajien välillä päivystyksessä koettiin tärkeäksi osaksi, jotta kaikkien työ sujuisi.

Tuloksissa molemmat organisaatiot toivat vahvasti esille, että hoitajavetoinen päivystys vaatii hoitajalta vankkaa kliinistä osaamista. Tämä saavutetaan työkokemuksella, koulutuksella ja elämänkokemuksella. Päivystävien hoitajien koulutusta pidettiin organisaatioissa tärkeänä. Moniammatillinen yhteistyö pidettiin organisaatioissa vahvuutena ja tiimityöskentely tärkeänä. Kehittäminen ja muutos vaativat paljon aikaa ja sen onnistuminen helpottuu, mikäli sitä tehdään yhdessä henkilökunnan kanssa.

Haastatteluun osallistui kolme henkilöä, joista kaksi oli osastonhoitajia ja yksi kehittämishoitaja. Haastatteluista kaksi toteutettiin heidän organisaatiossa paikan päällä ja yksi puhelimitse. Haastateltavat toivat esille monipuolisesti näkemyksiään ja kokemuksiaan hoitajavetoisesta päivystystoiminnasta. Haastatteluista saadut tulokset osoittautuivat hyvin samankaltaiseksi kuin mitä kirjallisuudessakin tuotiin esille. Uusi hoitajavetoinen toimintamalli luotiin saatujen tulosten sekä kirjallisuuden tutkimustuloksista. Uudessa toimintamallissa on seitsemän vaihetta joita kehittämisprosessissa tulisi huomioida. Nämä ovat: työryhmän valinta kehittämään uutta työtapaa, toimivien työtilojen luominen, ajankäyttö uuden toimintatapa kehittämiseen, henkilökunnan sitouttaminen kehittämiseen, osaamisen varmistaminen, vastuu-, palkka ja tehtäväsiirtokysymisten ratkaiseminen ja työnjako eri ammattiryhmien kesken.

Lisätiedot:
Kirjoittaja: Lenina Westerback, kliininen asiantuntija ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Jyväskylän ammatti-korkeakoulu, leninawesterback(et)gmail.com

Westerback, L. 2018. Paraisten terveyskeskuksen päivystysvastaanoton uusi toimintamalli. Opinnäytetyö, ylempi AMK. Sosiaali-, terveys-, ja liikunta-ala. Sosiaali ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma. Kliininen asiantuntija. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Opinnäytetyö on tallennettu Theseus-tietokantaan ositteessa http://publications.theseus.fi/

Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018092515406

Opinnäytetyön ohjaajat: Sari Järvinen ja Johanna Heikkilä