Perhetoreilta käytännön apua ja vertaistukea jokaisen perheen arkeen

Perhekeskuksien tärkeimpiä tehtäviä on jalkauttaa palveluitaan lähelle perheitä ja räätälöidä tuen tarjoamista perheiden tarpeiden mukaan. Näin todetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijan Suvi Pokelan terveyden edistämisen (YAMK) opinnäytetyössä, jonka tarkoituksena oli kehittää perhekeskuksen toimipisteen ja kohtaamispaikan toiminnat yhdistävä Perhetori –toimintamalli osana Keski-Pohjanmaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) perhekeskuskehittämistä. Perhetori koettiin tutkimustuloksissa monipuoliseksi, helposti saavutettavaksi kohtaamispaikaksi, josta perheiden on mahdollista saada sekä tukea toisiltaan, että apua arjen haasteisiin.

Perhetori-toimintamalli muodostui laadullisena kehittämistyönä, ja sen tulokset pohjautuivat sekä perhepalveluiden ammattilaisilta että asiakkailta kerättyyn aineistoon. Keski-Pohjanmaan perhekeskustoimintaa kehittäville 15 ammattilaiselle pidettiin aivoriihi 31.10.2017, jonka jälkeen maakunnan viiteen tulevaan Perhetori-kuntaan suunnattiin Pad-let-nettiseinä perhepalveluiden asiakkaiden kehittämiskommentteja varten 6.11.2017 – 6.1.2018 väliseksi ajaksi. Lopuksi saatu aineisto vietiin jatkokehittämistä varten yhdeksän ammattilaisen Learning Café –työskentelyyn. Kommentteja kertyi yhteensä 246 kappaletta, jotka analysoitiin kokonaisuudessaan teemoittelemalla sekä osin tyypittelemällä. Lopuksi aineisto teemoiteltiin LAPE-muutosohjelmaa ohjaavien periaatteiden pohjalta.

Ammattilaisten ja asiakkaiden näkemykset Perhetorin toiminnasta olivat yhteneväiset. Tärkeimmiksi Perhetorin osa-alueiksi koettiin saavutettavuus, toiminnan monipuolisuus sekä perheiden osallisuuden huomioiminen. Erityisesti asiakkailta saaduissa tuloksissa noustiin vahvasti palveluiden keskittämistrendiä vastaan korostamalla lähipalveluiden ja yksilöllisten valinnanmahdollisuuksien merkitystä perheiden arjessa. Useat eri tiedotuskanavat parantavat perheiden tietoisuutta perhekeskuksien palveluista ja sähköisten palveluiden koettiin lisäävän perheiden vaikuttamismahdollisuuksia.

Perheiden osallisuus perhekeskuspalveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa nousi vahvasti esiin opinnäytetyön tuloksissa. Vertaistuen saannin koettiin vaikuttavan positiivisesti perheiden voimavaroihin ja Perhetorin osuutta sen mahdollistajana korostettiin. Vertaistuen lisäksi Perhetorilta kaivattiin arkeen saatavaa, lasten- ja kodinhoidollista tukea. Nämä tekijät nostavat esiin LAPE –muutosohjelman korostaman kolmannen sektorin toiminnan tarpeen ja vaikuttavuuden. Tutkimuksessa todetaan yhdistysten sekä yhteisöllisten toimi-joiden integroinnin perhepalveluihin yhdessä julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa tuottavan entistä monipuolisempaa ja vaikuttavampaa tukea perheille.

Tutkimuksessa tuotiin esiin niin pienen maakunnan yksilöllisiä perhepalvelutarpeita kuin annettiin eväitä valtakunnalliseen perhekeskuskehittämiseen. Perhetori –toimintamallin todettiin noudattavan LAPE –periaatteita huomioimalla muun muassa lapsen oikeudet oikea-aikaisiin palveluihin ja tarjoamalla monipuolisia palveluita perhelähtöisesti perhemuodot huomioiden. Yhä kansainvälisemmäksi ja monimuotoisemmaksi muodostuvassa yhteiskunnassamme palveluntuottajien on tärkeää kuulla perheitä ja mahdollistaa palveluiden yksilöllinen räätälöinti perheiden tarpeiden mukaan. Lapsivaikutusten arvioinnin järjestel-mällisellä hyödyntämisellä myös lasten ja nuorten ääni palveluiden kehittämisessä tulisi kuulluksi.

Lisätiedot:

Kirjoittaja: Suvi Pokela, Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma, Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, suvi.pokela(et)soite.fi

Pokela, S. 2018. Perhetori. Perhekeskustoiminnan kehittäminen osana KP LAPE –muutos-ohjelmaa. YAMK Opinnäytetyö. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Opinnäytetyö on tallennettu Theseus-tietokantaan osoitteessa https://publicatioins.theseus.fi/

Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018102516235

 

Opinnäytetyön ohjaajat: Mari Punna, Heidi Pasonen