Terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksen mukaan monet eri tekijät vaikuttavat kansallisen rokotusohjelman toteuttamiseen ja rokotuskattavuuteen

Kansallisen rokotusohjelman toteuttamiseen ja rokotuskattavuuteen vaikuttavat useat erilaiset tekijät. Vanhempien lastensa rokotuksiin kohdistuva epäröinti ei ole ainoa rokotuskattavuuteen vaikuttava tekijä. Myös terveydenhuollon ammattilaisten rokotusosaaminen, rokotustoiminnan käytännön järjestäminen, media ja yhteiskunnalliset ilmiöt vaikuttavat rokotuksiin liittyvään luottamukseen ja rokotuskattavuuteen. Näin osoittaa Jyväskylän ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijan Susanna Jääskeläisen terveyden edistämisen koulutusohjelman opinnäytetyö. Opinnäytetyössään Jääskeläinen selvitti kansallisen rokotusohjelman toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä rokotustyötä tekevien ja rokotustoiminnasta vastuussa olevan henkilöstön kokemana kahdessa rokotuskattavuudeltaan erilaisessa kunnassa.

Tutkimus analysoi kansallisen rokotusohjelman toteuttamiseen ja rokotuskattavuuteen vaikuttavia kuntakohtaisia ja kunnasta riippumattomia tekijöitä. Terveydenhuollon ammattilaisten hyvä rokotusosaaminen, organisoitu rokotustoiminnan järjestäminen sekä rokotuksista ja rokotustoiminnasta tiedottaminen koettiin merkittävimmiksi kunnan paikallisista rokotuskattavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Rokotusohjelman toteuttamisessa haasteelliseksi koettiin rokotuksiin epäröivästi suhtautuvan kuntalaisen kohtaaminen ja siihen liittyvä rokotusviestintä.

Kunnasta riippumattomia rokotuskattavuuteen vaikuttavina tekijöinä koettiin merkittävimmin vaikuttavan median uutisointi ja yleisesti rokotusluottamukseen liittyvät yhteiskunnalliset asiat. Median välityksellä leviävien erilaisten, rokotuksia koskevien harhakäsitysten koettiin vaikeuttavan selvästi kansallisen rokotusohjelman toteuttamista. Väestön rokotusluottamuksen kannalta tärkeänä terveydenhuollon ammattilaiset pitivät rokotusten vapaaehtoisuutta ja luottamuksellista asiakassuhdetta. Myös rokotusten turvallisuuteen liittyvät huolenaiheet ja elämänkatsomukselliset tekijät koettiin vaikuttavan rokotusluottamukseen.

Tutkimus toteutettiin osana kuntien ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rokotusaiheista yhteistyötä. Tutkimuksessa hyödynnettiin laadullisen tutkimuksen menetelmiä ja kyselytutkimuksella selvitettiin kuntien terveydenhuollon ammattilaisten kansallisen rokotusohjelmaan toteuttamiseen liittyviä kokemuksia, esteitä ja mahdollisuuksia. Kyselyyn vastasi yhteensä 50 rokotustyötä tekevää terveydenhuollon ammattilaista korkean ja matalamman rokotuskattavuuden kunnasta.

Tutkimus tunnisti lukuisia tekijöitä ja työkaluja, joilla kunnat voivat edistävää väestön hyvää rokotussuojaa sekä riittävän korkeaa rokotuskattavuutta. Lisäksi tutkimuksesta saatua tietoa voidaan hyödyntää rokotusviestinnän ja rokotustoiminnan suunnittelussa osana sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistusta.

 

Lisätiedot:

Kirjoittaja: Susanna Jääskeläinen, Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma, Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. susanna.jaaskelainen(et)thl.fi

Jääskeläinen, S. 2018. Kansallisen rokotusohjelman toteuttamiseen vaikuttavat tekijät. Terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksia rokotuskattavuudeltaan erilaisista kunnista. YAMK opinnäytetyö. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, tutkinto-ohjelma. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Opinnäytetyö on tallennettu Theseus-tietokantaan osoitteessa https://publications.theseus.fi/

Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018100215578

Opinnäytetyön ohjaajat: Sirpa Tuomi ja Heidi Pasonen