Uuden joukkueen käsityksiä tulevan tehovalvontayksikön osaamistarpeista

Suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut ovat muutoksien edessä. Sote-uudistukset vaikuttavat moniin terveydenhuollon toimintaympäristöihin sekä henkilöstön osaamiseen. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymässä on meneillään Esper- hanke, jossa erikoissairaanhoidon yksiköitä yhdistämällä keskitetään asiantuntijaosaaminen, pyritään lisäämään kustannustehokkuutta ja vaikuttamaan potilasturvallisuuden laatuun. Teho-osasto ja valvontayksikkö yhdistetään vuonna 2019. Sairaanhoitajan osaaminen laajenee ja tarvitaan kokonaisuuksien laaja-alaista hallintaa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelija Eveliina Huotari selvitti opinnäytetyössään sairaanhoitajien käsityksiä tulevan tehovalvontayksikön osaamistarpeista Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelun kuntayhtymään. Tulosten perusteella tulevassa tehovalvontayksikössä tarvitaan kliinistä hoitotyön osaamista, ammatillisuutta ja yhteistyö- ja vuorovaikutusosaamista, sekä näyttöön perustuvia hoito- ja toimintakäytänteitä päätöksenteon tueksi.

Opinnäytetyö toteutui laadullisella tutkimusotteella. Opinnäytetyön tulokset perustuivat tammikuussa 2018 ryhmässä toteutettuihin teho-osaston ja valvontayksikön sairaanhoitajien teemahaastatteluihin. Haastattelut analysoitiin teorialähtöisen sisällönanalyysin avulla. Tulokset vahvistivat, että sairaanhoitajan työ sisältää monenlaista ammatillista osaamista kriittisesti sairaan potilaan hoitotyössä teho-osastolla ja valvontayksikössä. Tuloksien perusteella voitiin todeta, että sairaanhoitajien muuttuvat työnkuvat vaativat vaadittavan osaamisen määrittelyä tulevaan tehovalvontayksikköön. Sairaanhoitajat pitivät tärkeänä, että ammatillista osaamista tuetaan tiedollisin ja koulutuksellisen keinoin ennen tulevaa yhdistymistä. Tuloksissa selvisi, että kliininen osaaminen edellyttää laaja-alaista eri erikois-alojen osaamista käsittäen lääkehoidon ja laiteosaamisen. Tulevaisuudessa viestintäosaaminen on keskeistä sairaanhoitajan osaamista. Opinnäytetyön tulosten perusteella yhteistyötä ja viestintää tulee kehittää luomalla käytänteet, jotka edistävät potilasturvallisuuden laadukasta toteutumista. Hoitotyössä edellytetään, että toiminta perustuu näyttöön sekä hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Tutkimustulokset vahvistivat, että päätöksenteon tueksi tarvitaan yhtenäisiä näyttöön perustuvia hoito- ja toiminta- ja kirjaamiskäytänteitä tulevaan tehovalvontayksikköön.

Lisätiedot:
Kirjoittaja: Eveliina Huotari, Kliininen asiantuntija tutkinto-ohjelma, Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. eveliina.huotari1(et)gmail.com

Huotari, E. 2018.  ”Vähän kun kasais uutta joukkuetta” – Sairaanhoitajien käsityksiä tulevan tehovalvontayksikön osaamistarpeista. YAMK opinnäytetyö. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, tutkinto-ohjelma. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Opinnäytetyö on tallennettu Theseus-tietokantaan osoitteessa https://publications.theseus.fi/

Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018060713087

Opinnäytetyön ohjaajat: Hannele Tyrväinen, Siru Lehto