Dialogia myös poikkeusoloissa

Photo by Chris Montgomery on Unsplash.

Poikkeusoloissa oppiminen ja toimiminen haastavat paitsi voimavarojamme, myös kykyämme kohdata, kuunnella ja tehdä tulkintoja. Tämä on ollut yksi kantava teema, johon Erityisopettajan voinnin etäolohuoneessa on säännöllisesti palattu.

Kauko Haarakangas vertaa dialogia purossa virtaavaan veteen, joka poukkoilee rantojen välissä ja kohtaa kiviä ja karikoita. Hänen mukaan dialogi on ikään kuin merkitysten virtausta välillämme. Se on yhteinen merkitysten muodostamisen prosessi. Onkin varsin tärkeää pohtia, kuinka tällainen dialogi mahdollistuu poikkeusoloissa ja etäoppimisessa. Ja kuinka tuemme dialogia verkossa toimiessamme ja etäoppimisessa.

Dialogisen keskusteluilmapiirin tunnusmerkeiksi Haarakangas nostaa esiin seuraavat: Aitous, avoimuus, turvallisuus, kiireettömyys, pakottomuus, samanarvoisuus, kiinnostuneisuus, jaettavuus, joustavuus ja vastuullisuus. Koronakriisin mukanaan tuomat haasteet ja rajoitteet koettelevat elämäämme. Dialogisessa ilmapiirissä sen tunnusmerkit kymmenen tunnusmerkkiä säilyvät ja toteutuvat.

Keho-mieltä kuuntelemalla ja tietoisuustaitoja harjoittelemalla meille tarjoutuu mahdollisuus olla tietoisempia omista tunteistamme, emootioistamme ja niiden vaikutuksesta mieleemme. Tällöin meidän on mahdollista olla paremmin kosketuksissa omaan itseemme ja toimien aidosti, avoimesti, turvallisesti, kiireettömästi, pakottomasti, samanarvoisesti, kiinnostuneesti, jakaen, joustavasti ja vastuullisesti.

Haarakankaan kirja haastaa perinteisiä arvohierarkioita korostavia toimintamalleja. Dialoginen ilmapiiri tunnustaa myös ongelmat ja epäkohdat, ollen kuitenkin tietoinen mahdollisuuksista vaikuttaa niihin. Dialoginen ilmapiiri edellyttää kuitenkin molemminpuolista sitoutumista dialogiin ja kuuntelemisen taidon opetteluun. Toivon, että poikkeusoloissa tunnistetaan dialogin mahdollisuudet paitsi kuulluksi tulemisen paikkana, myös hyvinvoinnin ja osallisuuden näkökulmia vaalien. Niin lähikontakteissa, etänä kuin tietokoneen ruudunkin kautta.

Luettavaa:

Haarakangas K. 2008. Parantava puhe. Helsinki. Hakapaino.

Toukokuisin terveisin,
Jari Karttunen
Lehtori
JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu