Jos lomaltapaluu on negatiivista, se on

Photo by Kevin Lehtla on Unsplash

Olemme jälleen siinä kohtaa kesää kun iltapäivälehdet ja sosiaalinen media kilpailevat houkuttelevimmasta klikkiotsikosta: lomaltapaluu ahdistaa ja työn aloittaminen on vaikeaa kesäloman jälkeen. Toimittaja Anna Perho pitää lomaltapaluuahdistusta opittuna asiana koska kesäloman ”ikuinen lauantai” ei voi jatkua loputtomiin.

Ahdistus loman jälkeen on normaalia, mutta sen hyväksyminen voi olla vaikeaa. Tällöin voimme hyödyntää esimerkiksi negatiivisen ajattelun elämänasennetta, joka tarkoittaa vakavaa elämänasennetta. Se on ajattelun metodi, joka kehottaa lähestymään elämässä arvokkaita asioita niiden poissaolon kautta. Jos työhönpaluu ahdistaa, on tärkeää pohtia mitä asioita siitä puuttuu, jotta työ olisi mielekkäämpää tai arvokkaampaa.

Ammatillisessa koulutuksessa tärkeät työtä ohjaavat arvot ovat opiskelijan oppimisen, ammatillisen identiteetin ja elinikäisen oppimisen tukeminen sekä kasvatuskumppanuus nuoren opiskelijan opinpolulla. Työ ei ole pelkkää suorittamista, vaan siihen liittyy olemista toiselle, johon liittyy sanatonta viestintää ja tunteita. Voidaan sanoa, että tunteet ovat kaikessa mukana. Työelämätutkimus on alkanut yhä enemmän kiinnittämään huomiota siihen, miten työyhteisöjen tunneilmasto muodostuu ja miten siihen voi vaikuttaa. Jyväskylän yliopistossa on vastikään tehty tutkimus, joka tarkastelee tunnetoimijuutta, ja sitä, miten sitä voidaan tukea työssä.  Tutkimuksen tavoitteena ei ollut pelkän pinnallisen iloisuuden tai ”voi kun meillä kivaa” -tunnelman levittäminen. Organisaatiossa täytyy olla tilaa kaikille tunteille, myös niille hankalille ja vaikeille, joita usein turhaan pelätään. Onkin tärkeää kysyä itseltään pelkääkö työnpaluun ahdistuksen tuomia tunteita tai pelkääkö sanoa ääneen omia tunteitaan.

Filosofi Sami Pihlströmin mukaan elämässä tärkeintä on moraali, ja juuri siinä jokainen epäonnistuu jatkuvasti. Jotta moraalinen toiminta ylipäätään olisi mahdollista, tulee katse suunnata negatiiviseen, elämän synkkiin puoliin. Negatiivinen ajattelu on kriittisen näkökulman tuomista positiivisen ajattelun oheen. Se hyväksyy negatiiviset asiat sellaisena kuin ne ovat. Negatiivinen ajattelu voi tarjota elämäämme tukea ja näkemystä oman osaamisen kehittämiseen sekä tukea minäpystyvyyttä, työssäjaksamista ja hyvinvointia. Ja lomaltapaluun ahdistuksen käsittelyä.

Hyvää alkavaa lukuvuotta toivottaen,

Jari Karttunen

Lehtori, JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimitko ammatillisen koulutuksen erityisen tuen tehtävissä? Haluatko selkeyttää työnäkyäsi, tarvitsetko uusia menetelmiä ja vertaistukea? Kuinka välttää myötätuntouupumus? Tarmoa, työnäkyä ja tulevaisuusvisioita -hankkeen koulutuksissa uudistat ja avarrat innovatiivisia lähestymistapoja ja menetelmiä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisessa ja kohtaamisessa. Lisäksi pääset rakentamaan omaa työrooliasi tulevaisuusorientoituneesti. Koulutusten aikana rakennetaan verkostoja sekä hyödynnetään kokemuksellista oppimista.

Luettavaa

Jyväskylän yliopisto 2020. Tunteet vaikuttavat työpaikan ilmapiiriin ja tulokseen. JyUnity-lehti. Teksti Anitta Kananen. https://jyunity.fi/tieteessa/tunteet-vaikuttavat-tyopaikan-ilmapiiriin-ja-tulokseen/

.

Perho Anna 2018. Kolumni: Lomaltapaluuahdistus on opittua avuttomuutta. Iltasanomat. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005778890.html

 

Pihlström Sami 2018. Ota elämä vakavasti : negatiivisen ajattelijan opas. Ntamo Helsinki.

 

Photo by Kevin Lehtla on Unsplash