Mallinnus tukemaan erityisen tuen toteuttamista etäoppimisessa

Maaliskuussa 2020 Suomi pysähtyi koronapandemian vuoksi ja oppilaitokset siirtyivät antamaan etäopetusta. Nopea siirtymä loi hetkessä uusia haasteita ammatillisen koulutuksen erityisen tuen toimijoille. Haasteeksi muodostui myös etänä toteutettu erityinen tuki, josta oli vähän aiempaa kokemusta. Niinpä monet opettajat ja ohjaajat alkoivat kehittää erityistä tukea etäopiskeluun. Haasteiden ratkomisesta syntyi oppilaitoksiin uusia mallinuksia erityisen tuen toteuttamiseen.

Mallinnus voi kuulostaa suureelliselta, mutta näin monet erityisen tuen toimijat kuvasivat omaa kehittämistoimintaansa. Mallinnuksen lähtökohta on usein jokin suunniteltu ja strukturoitu kehittämisen kohde. Se voi myös olla tarve ratkaista tunnistettu ongelma toiminnassa tai tarve tehdä selvitys lähtötilanteesta.

Toukokuussa 2020 toteutettu täydennyskoulutus Erityisopettajan voinnin etäolohuone keskittyi erityisen tuen senhetkisiin haasteisiin. Osallistujat kehittivät uusia näkökulmia työnäkyyn, hyvinvointia ylläpitäviin strategioihin ja voinnin tukemiseen sekä ammatillisen erityisopetuksen prosesseihin. Ajankohtainen teema, etänä opiskelu ja erityinen tuki, oli eittämättä tärkein.

Vaativan erityisen tuen mallintaminen etäoppimisessa oli yksi mahdollisuus kehittää toimintaa ja etsiä uusia ratkaisuja. Ammattiopisto Spesian viisi osallistujaa totesivat koulutuksessa, että poikkeuksellisissa olosuhteissa toimittaessa ohjattavien opiskelijoiden aikataulut muuttuivat moneen otteeseen. Tämä taas haastoi opiskelijoiden hallinnan tunnetta, sitoutumista etäopiskeluun sekä itseohjautuvuutta. Tähän haasteeseen vastasi spesialaisten täydennyskoulutuksessa tekemä mallinnus, jolla tuetaan etäopetuksessa olevien vaativan erityisen tuen opiskelijoiden toiminnanohjausta sekä työntekijöiden moniammatillisen yhteistyön hallintaa etätyössä oltaessa. Mallinnuksesta on julkaistu pidempi kirjoitus ja kuvia JAMKin Opekorkeassa tapahtuu –blogissa.

Tarmoa, työnäkyä ja tulevaisuusvisioita -täydennyskoulutushankkeen koulutuksissa kehitetään innovatiivisia lähestymistapoja ja menetelmiä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisessa ja kohtaamisessa. Koulutuksissa on mahdollista rakentaa omaa työroolia tulevaisuusorientoituneesti. Uusi Erityisopettajan voinnin etäolohuone -täydennyskoulutus alkaa lokakuussa 2020.

Parhain terveisin,

Jari Karttunen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Luettavaa

Karttunen Jari 2020. Mallinnuksesta tukea vaativan erityisen tuen työhön ja kehittämiseen. Opekorkeassa tapahtuu. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. https://blogit.jamk.fi/aokkhankkeet/mallinnuksesta-tukea-vaativan-erityisen-tuen-tyohon-ja-kehittamiseen

Tarmoa, työnäkyä ja tulevaisuusvisioita -täydennyskoulutushanke. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Taydennyskoulutus/Opetus-ja-ohjaus/moninaisuus/tarmoa-tyonakya-ja-tulevaisuusvisioita/

Photo by Magnet.me on Unsplash