Hankkeen tavoitteet ja toiminta

Tausta ja tarve

Kotihoidossa meneillään oleva voimakas työ- ja toimintakulttuurin muutos ei ole haaste pelkästään työntekijälle vaan erityisesti myös johtamiselle. Moninaisen toimintakentän johtaminen asettaa entistä suurempia haasteita esimiehille. Työn tekeminen asiakkaan kotona, lisää vaatimuksia avoimuudelle, tiedottamiselle ja tiedon kululle sekä hajautetun toimintajärjestelmän johtamiselle ja kehittämiselle. Moninaisuuden johtaminen haastaa esimiesten johtamistaitoja ja työn hallinnan tunnetta ja siten myös heidän hyvinvointiaan. Kotihoito muuttuu tietointensiivisemmäksi ja osaamisvaatimukset kasvavat. Innovaatioiden ja uudistusten tarve lisääntyy ja uudistuva teknologia ja digitalisoituminen muuttaa työn sisältöjä ja tekemisen tapoja sekä edellyttää uudenlaista osaamista. Johtamisosaamista kehitetään tässä hankkeessa hyödyntäen digitaalisia välineitä.

Keski-Suomen maakuntastrategian mukaan eri-ikäisten kansalaisten digiosaaminen tulee olemaan Keski-Suomessa maailman huippua. Digitalouden mahdollisuuden hyödyntäminen edellyttää uudelleen ajattelua kaikilla toimialoilla. Myös Keski-Suomen Sote 2020-hankesuunnitelma linjaa keskeiseksi teemaksi liikkuvien ja sähköisten palveluiden lisääntymisen, sosiaali- ja terveysalan henkilöstön osaamisen kehittäminen ja asiantuntijuuden hyödyntäminen. Teknologia-osaamisen tarve hoivatyössä tulee tulevaisuudessa lisääntymään. Mm. asiakastietojen aukoton siirtyminen
korostuu kotiutusten nopeutuessa ja toimijakentän monimuotoistuessa. Asiakkaan hoidon ja kuntoutuksen kannalta oleellisiin tietoihin tulee olla nykyistä parempi pääsy myös yksityisillä kotipalvelun tuottajilla. Digitalisaatio kytkeytyy myös IoT (internet of Things) ajatteluun, joka voi tarjota uusia mahdollisuuksia myös kotihoidolle.

 

Hankkeen tavoitteet ja syntyvä muutos

Hankkeen päätavoitteena on kehittää kotihoitoa ja palveluasumista tarjoavien yritysten lähiesimiesten johtamisosaamista ja työntekijöiden työ- ja toimintakulttuuria hyödyntämällä digitaalisuutta ja kokeilukulttuuria. Hankkeessa digitaalisilla kokeiluilla osallistetaan työntekijät kehittämään omaa työtään ja tuetaan yrityksen johtoa digitalisaation edellyttämien osaamistarpeiden vahvistamisessa ja muutosten ennakoinnissa, mikä puolestaan tukee yritysten työhyvinvointia ja tuottavuutta.

Osatavoitteet:

 1. Osatavoitteena on kehittää kotihoitoa ja palveluasumista tarjoavien yritysten lähiesimiesten johtamisosaamista ottamalla työntekijälähtöinen kehittäminen osaksi työhyvinvoinnin ja henkilöstön osaamisen johtamista. Lisäksi tarkoitus on olemassa olevien digitaalisten asiakaskirjaus- ja toiminnanohjausjärjestelmien tehostetumpi käyttö hoitotyön johtamisen, työn seurannan ja tulevan suunnittelun tukena. Hankkeessa toteutetaan työhyvinvointitiedon kerääminen toistettavien ja osallistavien palaute- ja innovointiohjelmistojen sekä sovellusten avulla.
 2. Osatavoitteena on myös kehittää keskisuomalaisten kotihoitoa- ja palveluasumista tuottavien yritysten henkilöstön osaamista vastaamaan digitaalisuuden osalta ajankohtaisia tarpeita huomioiden erityisesti ikääntyneiden työntekijöiden tarpeet. Hankkeen aikana kokeillaan tuetusti yritysten henkilöstön käyttöön soveltuvia työhyvinvointia, osallisuutta ja tuottavuutta tukevia digitaalisia ratkaisuja esim. kotihoidon mobiilityökaluja ja virtuaalisen läsnäolon mahdollistavia laitteita.
 3. Osatavoitteena on myös kehittää hoitohenkilöstön fyysistä ja psyykkistä työhyvinvointia käyttäen hoitohenkilöstön työtapojen analysointiin kevytanturisovelluksia sekä työhyvinvointitiedon kerääminen toistettavien ja osallistavien palaute- ja innovointiohjelmistojen sekä sovellusten avulla.
 4. Osatavoitteena on myös vastata digitalisoitumisen tuomiin haasteisiin kotihoidon ja palveluasumisen viestinnän kehittämisessä sekä kehittää kotihoidon ja palveluasumisen yritysten markkinointiosaamista vastaamaan toimintakentällä tapahtuvaan kilpailuun

 

Hankkeessa toteutettavat toimenpidekokonaisuudet:

Toimenpide 1: Taustaselvitykset
Toimenpide 2: Työhyvinvoinnin henkilöstölähtöinen johtaminen
Toimenpide 3: Digitaalisen viestintäosaamisen edistäminen
Toimenpide 4: Työprosessien organisaatiokohtainen kehittäminen
Toimenpide 5: Hoitohenkilöstön työn ja työtapojen kehittäminen liikeanturiteknologiaa hyödyntäen
Toimenpide 6: Vaikuttavuuden arviointi
Toimenpide 7: Hankkeen viestintä

 

Hankkeen tuloksena:

 1. Kotihoidon ja palveluasumisen lähiesimiesten johtamisosaaminen on henkilöstölähtöistä ja työhyvinvointia tukevaa.
 2. Kotihoidon ja palveluasumisen henkilöstön digitaalinen osaaminen on parantunut ja kynnys ottaa käyttöön digitaalisia ratkaisuja madaltunut.
 3. Henkilöstöllä on keinoja oman työn ja työyhteisön työhyvinvoinnin ja työprosessien kehittämiseen.
 4. Ymmärrys yleisesti käytössä olevista potilastietojärjestelmistä, niiden rajapinnoista ja yhteistyön mahdollisuuuksista on selkiytynyt.

Pitkän aikavälin tuloksena:

 • kotihoitoa ja palveluasumista tuottavien yritysten tuottavuus, laatu ja vaikuttavuus lisääntyvät.
 • kotihoidon ja palveluasumisen henkilöstön työtyytyväisyys on parantunut; sairauspoissaolot, vaihtuvuus ja rekrytointiongelmat vähentyneet sekä työurat pidentyneet
 • tiedonkulku organisaatioiden sisällä sekä julkisen, yksityisen että kolmannen sektorin välillä on parantunut

 

DIKO logot