Tausta ja tavoitteet

Tausta

Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa on kiinnitetty runsaasti huomiota opintojen ohjaukseen, mutta ei juurikaan opiskelijoiden terveellisten elämäntapojen edistämiseen opiskeluaikana. Huonojen elämäntapojen seuraukset ovat kuitenkin pitkäkestoisia, ja ne vaikuttavat opiskelussa jaksamiseen, harjoittelupaikoissa selviytymiseen ja sitä kautta opiskeluiden loppuun viemiseen, työpaikan saantiin, työssä selviytymiseen sekä työssä pysymiseen. Erityisesti toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa olevilla on havaittu olevan runsaasti epäterveellisiin elämäntapoihin liittyviä selviytymisen haasteita koulutuksen aikana. Lisäksi osalla nuorista on opiskeluissa etenemistä ja työmarkkinoille kiinnittymistä haittaavaa sosiaalista arkuutta, puutteellisia vuorovaikutustaitoja sekä yksinäisyyttä. Maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla on ilmennyt  pulmia arkielämän taidoissa sekä haitallista terveyskäyttäytymistä. Nämä vaikeuttavat tutkinnon suorittamista ja työpaikan saantia. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö tarvitsee digitaalisia työvälineitä, joiden avulla tuetaan opiskelijoiden terveellisiä elintapoja ja vahvistetaan heidän minäpystyvyyttään.

Tavoitteet ja toteutus

Hnettiankkeen päätavoitteena on edistää toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten terveellisiä elämäntapoja sekä tukea heidän elämänhallintaansa ja arkielämän taitojaan sekä sosiaalista osallistumista, jotta heidän opiskelu- ja toimintakykynsä vahvistuisivat. Tämä vaikuttaa siihen, miten hyvin nuoret suorittavat tutkintonsa loppuun asti ja työllistyvät opintojensa jälkeen. Hankkeen aikana luodaan, pilotoidaan, levitetään ja osin juurrutetaan eBoss -hyvinvointivalmennuksen malli nuorten tarpeista lähtien. eBoss -valmennusohjelmaan osallistuu yhteensä 156 nuorta (16–29 –vuotiasta) ja heistä lisäksi 12 nuorta valitaan vertaisohjaajaksi osaan valmennuksista. Jyväskylän kotitalousoppilaitoksesta ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistosta osallistuu yhteensä 40 opetus- ja ohjaushenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä eBoss-valmennuksen luontiin, pilotointeihin ja juurruttamistyöhön hankkeen työntekijöiden tukemana. eBoss -valmennus toteutuu digi- ja mobiilivalmennuksena. Digivalmennus toteutetaan 100 % verkkopohjaisena valmennuksena, jossa hyödynnetään erilaisia virtuaaliympäristöjä. Mobiilivalmennus toteutetaan osaksi kontaktivalmennuksena, johon liitettynä siinä teststaan elämäntapoja edistäviä ja minäpystyvyyttä vahvistavia älypuhelimiin soveltuvia, ilmaisia ja edullisia applikaatioita.

Hyödyt

Hankkeessa luotavan eBoss -hyvinvointivalmennuksen digitaaliset ratkaisut tukevat koulutuksellista tasa-arvoa ja vastaavat erityisryhmien (huonoista elämäntavoista kärsivät, keskeyttämisuhan alaiset, heikosti työssäoppimisen jaksoista selviävät, maahanmuuttajataustaiset, sosiaalisesti arat opiskelijat) tarpeisiin ja tarjoavat ajasta ja paikasta riippumattomia ratkaisuja. Pitkän aikavälin vaikutuksena parannetaan nuorten työllistymismahdollisuuksia ja työkykyä vahvistamalla heidän valmiuksiaan vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa.