Ammattikorkeakoulun rooli yritysten kansainvälistymisessä  

Ammattikorkeakoulujen tulee lain mukaan järjestää koulutusta, mutta sen lisäksi niiden odotettaan tekevän työelämää ja aluekehitystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Vuoropuhelu ja yhteistyö paikallisten yritysten kanssa on myös meillä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (Jamk) tavoitteena ja tahtotilana. Mutta mitkä ovat ne kansainvälistyvän yrityksen haasteet, joihin ammattikorkeakoulu voisi vastata?  Kansainvälistymisen vaiheet  Yritysten kansainvälistyminen etenee yleensä vaiheittain. Poikkeuksen tähän […]

Master Career Wheel-malli uraohjausinnovaationa

Korkeakouluopiskelijat tarvitsevat uraohjausta Työelämän muutokset työurien pirstaloitumisineen ovat aiheuttaneet osaaja- ja henkilöstöpulaa sekä osaamistarpeiden muuttumista eri aloilla. Euroopan unioni on asettanut elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikassaan uraohjauksen osaksi kaiken ikäisten ihmisten kehityskaarta (ELGBN 2016).  Ammattikorkeakoululain 4§ (932/2014) sisältää perusteet uraohjaukselle. Osaamisvajetta parantaaksemme tarvitaan joustavia koulutusrakenteita, panostusta ja innovaatioita uraohjaukseen korkeakouluissa. Uraohjausta toteutetaan ja kehitetään laajasti kansainvälisesti akkreditoiduissa […]