Tavoitteet ja toiminta

Hankkeen tiivistelmä

TiimiVerkko-hanke on suunnattu työelämän ulkopuolisille henkilöille Laukaan ja Äänekosken kunnissa, sekä Jyväskylän Katulähetyksessä.  Tavoitteena on laajentaa kohderyhmään kuuluvien palveluita etävalmennuksen ja -kuntoutuksen käyttöönotolla ja näin edistää etenemistä kohti työelämää. Hankkeen aikana tullaan vahvistamaan niin ammattilaisten kuin asiakkaidenkin digitaitoja, jotta esimerkiksi aktiivisempi yhteydenpito ja erilaiset valmennustehtävät mahdollistuvat digitaalisten välineiden kautta. Hankkeen myötä yhteistyötahoille muodostuu erilaisia kuntoutus- ja valmennuspalveluita, joissa hyödynnetään digitaalisuutta ja organisaatiorajoja ylittävää moniammatillisuutta.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja hankkeen toteutusaika on 1.9.2018 – 31.12.2020.

Tavoitteet 

Hankkeen tavoitteena on:

 • kehittää ja ottaa käytöön matalan kynnyksen etävalmennus- ja etäkuntoutuspalveluita työelämän ulkopuolella oleville.
 • kehittää Laukaan, Äänekosken ja Jyväskylän Katulähetyksen henkilöstön etävalmennus- ja etäkuntoutustaitoja ja rohkaista uusien etäpalveluiden käyttöönottoa.
 • vahvistaa kohderyhmän ja heidän kanssaan työskentelevien digitaitoja.
 • kehittää uusia moniammatillisia ja kuntarajat ylittäviä palvelumuotoja.

Toteutus

Hankkeen toteutus on jaettu kuuteen osa-alueeseen, jotka vaihe kerrallaan vievät kohti hankkeen tavoitteita.

 1. Kuntien ja Katulähetyksen työntekijät tutustuvat erilaisiin etävalmennus- ja etäkuntoutusratkaisuihin ja niistä saatuihin kokemuksiin. Lisäksi työntekijät pääsevät myös itse kokeilemaan erilaisia etävalmennuksessa ja -kuntoutuksessa käytettäviä sovelluksia.
 2. Mukana olevien kuntien ja Katulähetyksen työntekijöiden digitaidot kartoitetaan kyselyllä. Lisäksi järjestetään digitietoiskuja ja -työpajoja, joissa osallistujien on mahdollisuus vahvistaa omia digitaitojaan. Kohderyhmän keskuudesta kartoitetaan halukkaita osallistua etävalmennus- ja etäkuntoutuskokeiluihin sekä vahvistetaan myös asiakkaiden digitaitoja.
 3. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan etävalmennus- ja etäkuntoutusratkaisujen asiakaspilotit. Pilottien toteutuksesta vastaavat mukana olevien organisaatioiden työntekijät yhteistyössä projektitiimin kanssa. Pilotit arvioidaan ja kokemukset hyödynnetään palveluiden suunnittelussa.
 4. Etävalmennus- ja etäkuntoutuspalveluita kehitetään yhteistyössä asiakkaiden ja mukana olevien organisaatioiden henkilöstön kanssa. Kehittämisessä hyödynnetään palvelumuotoilun keinoja. Kehittämisprosessi ja uudet palvelut kuvataan oppaan muotoon.
 5. Hanketta arvioidaan koko hankkeen ajan keräämällä hankkeen toteutukseen liittyvää tietoa, mm. osaamisen kehittäminen, toteutetut asiakaspilotit sekä tavoitteiden toteutuminen.
 6. Hankkeesta viestitään blogikirjoitusten ja some-kanavien kautta (facebook ja instagram). Lisäksi järjestään loppuseminaari ja toimitaan aktiivisesti kuntoutuksen ammattilaisten foorumeilla.

Tulokset

Hankkeella tavoitellaan seuraavia tuloksia:

 • Etävalmennukseen osallistuneiden työ- ja toimintakyky on parantunut ja eteneminen kohti työelämää on nopeutunut.
 • Asiakkaiden ja työntekijöiden digitaidot ovat parantuneet​.
 • Ammattilaisten etäohjaus- ja valmennustaidot ovat kehittyneet​.
 • Uusia etäkuntoutuspalveluita yksilö- ja ryhmätoimintaan on syntynyt​.
 • Kuntarajat ylittäviä yhteistyömuotoja on syntynyt​.
 • Etäkuntoutuspalveluiden kehittämis- ja käyttöönottoprosessi on kuvattu ja siitä on kirjoitettu opas.