Markkinoinnin oppimisympäristön monet muodot

Liitutaululle piirrettyjä erilaisia kuvioita ja tekstejä., esim. "idea", "consept", ratas ja tietokone.

Markkinoinnin teknologiat, ohjelmistot, sovellukset ja työkalut muuttuvat nopeasti, minkä seurauksena opetuksen järjestäminen on haasteellista korkeakouluissa. FUDIX-hankkeen tavoitteena on kuvata markkinoinnin oppimisympäristö, joka mahdollistaa markkinoinnin käytännön taitojen opettamisen ja oppimisen. Oppimisympäristön tavoitteena on tukea opiskelijoiden markkinointitaitojen kehittymistä, mutta yhtä lailla myös mahdollistaa verkostoituminen keskisuomalaisten yritysten kanssa ja siten tukea opiskelijoiden yleisten työelämätaitojen kehittymistä. Tarkoituksena ei siis ole kehittää pelkästään verkossa toimivaa kohtaamispaikkaa tai portaalia, vaan kuvata sellaisia tapoja, joilla markkinoinnin opettamista ja oppimista voidaan tukea.

Yhteistyöllä eteenpäin

Osana oppimisympäristön kehittämistä järjestettiin syksyllä 2022 kaksi työpajaa, joihin osallistui joukko keskisuomalaisia yrityksiä. Edustettuina olivat niin pienet mikroyritykset, Jyväskylän Yritystehdas kuin myös digimarkkinointitoimistot ja ammatillinen oppilaitos Gradia. Työpajojen keskeisenä tuloksena todettiin, että yritykset toivovat ennen kaikkea pitkäkestoisia yhteistöitä, jolloin opiskelijat ja heidän osaamisensa tulevat tutuiksi yritykselle. Tällaiset yhteistyöt voisivat rakentua esimerkiksi sesonkien mukaisesti, jolloin sesonki tarjoaisi markkinointisisältöä ja ajoituksen. Sesonkien hyödyntäminen mahdollistaa myös yhteistyön paremman ennakoinnin.

Kehitettävän oppimisympäristön pitäisi vastata yritysten erilaisiin markkinoinnin tarpeisiin. Pienissä mikroyrityksissä tarpeet voivat olla pieniä, kun taas digimarkkinointitoimistossa osaamistarpeet ovat tyypillisesti monen muotoisia. Myös opiskelijoiden kyky oppia, liiketoimintaymmärrys ja markkinointiosaaminen vaihtelee. Siksi opiskelijan pitäisi saada riittävästi perehdytystä yrityksen kulttuuriin, toimintatapoihin ja liiketoimintaan. Opiskelijan oppimiselle on tärkeää ymmärtää, miksi asioita tehdään, jottei oppiminen jää vain työkaluosaamisen tasolle.

Sopivasti digitaalisuutta ja fyysistä kohtaamista yhdistäen

Työpajojen perusteella todettiin, että oppimisympäristön pitäisi olla osin digitaalinen, mutta toisaalta myös tarjota fyysistä kohtaamista verkostoitumisen tueksi. Yritykset arvostavat mahdollisuutta osallistua verkossa pidettäviin virtuaalitapahtumiin, ihan jo ajansäästönkin takia. Markkinoinnin tehtävissä digitaalisuus on hyvin perusteltua, sillä pilvipohjaiset työkalut mahdollistavat työskentelyn verkon kautta. Kuitenkin opiskelijoiden vertaisoppimisen mahdollistamiseksi ja toisaalta myös heidän toimijuutensa tukemiseksi oppimisympäristöön tulisi kuulua jossain määrin myös kasvokkain tapahtuvaa kontaktia.

Kokonaisuutena katsoen työpajat olivat onnistuneita: kuulimme eri toimijoiden tarpeita ja pääsimme jo ideoimaan joitakin ratkaisuehdotuksiakin. Oppimisympäristön kuvauksessa onkin haastetta kerrakseen, kun näkökulmia, tarpeita ja toimijoita on monia.

Kirjoittaja

Riika Ahlgren toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulussa lehtorina ja asiantuntijana FUDIX-hankkeessa.

FUDIX-projekti uudistaa ja kehittää digimarkkinoinnin opetusta/koulutusta. Projekti kestää 1.3.2021-31.8.2023 välisen ajan ja sen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Projektin kohderyhminä ovat liiketalouden opiskelijat, yhteistyöoppilaitosten opettajat sekä alueen pk-yritykset. FUDIX-verkoston toimijat osallistuvat opetusmallien ja -konseptien yhteiskehittämiseen workshopeissa ja opetuskokeiluissa.

Lisätietoja projektista: jamk.fi/fudix

FUDIX-projektin rahoittajien logot