Kerättävä aineisto ja käytettävät menetelmät

Tutkimuksen kohteena on kuntoutusalan opiskelijoiden simulaatiooppimistilanne. Samankaltaiset simulaatiotilanteet järjestetään toisen ja kolmannen opiskeluvuoden aikana, jotta on mahdollista verrata oppimisreaktioiden muutosta sekä opiskelijoiden reflektointi- ja itsearviointitaitoja suhteessa asiantuntijuuden kasvamiseen. Pilotointiasetelmassa seurataan fysiologisia muutoksia ja oppimisreaktioita simulaatio-oppimisen aikana opiskelijoilla, jotka toteuttavat simulaatiota ja jotka seuraavat simulaatiota. Lisäksi selvitetään, muuttuvatko oppimiskokemukset suhteessa fysiologisiin reaktioihin opintojen edetessä ja muuttuuko kokemus fysiologisen reaktion voimakkuudesta osaamisen kasvaessa.

Simulaatiotilanne pyritään toteuttamaan kymmenen kertaa eri opiskelijakokoonpanoilla. Simulaatiotilanteessa kuntoutusalan opiskelijat yhdessä toteuttavat ohjaustilanteen asiakkaalle, joka on standardoitu näyttelijäasiakas. Välittömästi simulaatiotilanteen jälkeen asia käydään läpi opiskelijoiden kanssa oppimiskeskustelussa. Keskustelun aikana tilannetta tarkkailemassa olleet opiskelijat, näyttelijäasiakas ja opettajat antavat palautetta toimijoille harjoituksen jälkeen.

Simulaatio-oppimistilanne ja sen jälkeinen reflektointi videoidaan ja siihen palataan noin viikon kuluttua, jolloin opiskelijat nostavat videolta esille oppimisen kannalta heille merkityksellisiä tilanteita. Opiskelijat täyttävät oppimispäiväkirjaa harjoituksen ja haastattelujen välisenä aikana.

Simulaatiotilanteen ja harjoituksen jälkeisen oppimiskeskustelun aikana mitataan fysiologisia muutoksia. Näihin sykevälivaihteluun perustuviin mittauksiin nojaten oppimiskeskusteluissa tuodaan esiin yksilöllisten fysiologisten tekijöiden vaikutus kuntoutusvuorovaikutukseen.