Utvecklingen av vuxenhandledning på slutrakan – Koordinationsprojekt behövs också i framtiden

Header_10_2014_matala

Färden för vuxenhandledningens koordinationsprojekt avslutas i slutet av detta år. Projektets uppgift har varit att stöda andra Läroportar samt sprida och samla ihop deras resultat och god praxis. Opinovi.fi-webbsidan, nätverkshandledning, Läroport-klinikerna och Läroport-turnén som genomfördes under detta år har kommit till. En sak har blivit klar – ett omfattande utvecklingsprogram behöver ett koordinerande projekt.

Resurserna från koordinationsprojektet har varit av stor betydelse för samlande och spridande av resultat och god praxis från utvecklingsprogrammet samt för stödande av projektens nätverkande. Denna period har visat att ett motsvarande projekt och utvecklingsprogrammets struktur också kan rekommenderas för framtida strukturfondsperioder. Man måste i synnerhet se till att koordinationsprojektet sköter sina uppgifter i nära samarbete och i form av nätverk med den myndighet som ansvarar för utvecklingsprogrammet.

Målet för kommunikationen för koordinationsprojektet för vuxenhandledning har varit att se till att projektets samarbetskumpaner, ministerierna och professionella inom rådgivningsbranschen har omfattande kunskap om det arbete som Läroportarna gjort samt resultaten från det. I den mån det har varit möjligt har man i kommunikationen strävat efter att ställa Läroportarnas arbete i relation till den mer omfattande diskussion som pågår inom rådgivningsbranschen samt förklara rådgivningens betydelse samt utvecklingsarbetet också åt allmänheten.

Det riksomfattande Koordinationsprojektet för vuxenhandledning  genomfördes 1.8.2008–31.12.2014. Det genomfördes av JAMK:s yrkespedagogiska lärarhögskola. Syftet med koordinationsprojektet för vuxenhandledning har varit att fungera som brobyggare över administrativa gränser samt mellan regional och nationell utvecklingsverksamhet för utvecklandet av informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för vuxna. Till en början genomfördes projektet delvis i samarbete med Arbetskraftsinstitutet (senare Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia) ända fram till 30.4.2010. Projektet finansierades av Närings-, trafik- och miljöcentralen i sydöstra Finland (ESF).

ELO-handboken, konsultationer och stöd för utvecklande av livslång handledning

LAITURI-projektet har varit del av Jyväskyläregionens insats för Läroport-projekthelheten ända sedan år 2010. Nu håller projektet på att avsluta sin verksamhet, men arbetet för att utveckla nätverkssamarbetet fortsätter på många olika sätt. Den kunskap och de förfaringssätt som man fått från projektet överförs bland annat till Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia som har fungerat som moderorganisation. Salmia fortsätter från och med år 2015 sin verksamhet som del av NTM-centralernas och TE-tjänsternas nya KEHA-center.

Från år 2012 blev NTM-centralerna och de ELO-grupper som grundats i samband med dem, samarbetsgrupperna för livslång handledning, en viktig målgrupp. Man var med då grupperna startades och man stödde bl.a. uppgörandet av de regionala verksamhetsplanerna för koordinering av rådgivningstjänster med hjälp av konsultationer. Förverkligandet av ungdomsgarantin främjades genom att ordna stödforum gällande god praxis som fåtts till stånd i olika områden.

LAITURI nådde med sin verksamhet – och kartlade till en början också – alla 15 NTM-centralers centrala TNO-aktörer och samlade dessa för diskussion och linjedragning av det regionala utvecklingsarbetet för livslång handledning. Också begreppet för livslång handledning fick en gemensam innebörd och betydelse under mötena som hölls två gånger om året i samarbete med Salmia. Tillställningarna som ordnades som utbildningsdagar fortsätter också efter att projektet har avslutats.

Som det mest synliga och konreta resultat skapade projektet en handbok om Livslång handledning riktad åt regionala ELO-grupper (elo-opas.fi). Syftet med handboken är att ge en helhetsbild och exempel om livslång handledning, i synnerhet gällande samarbetet i det, både gällande mål och strategier men också praxis från utvecklingsarbetet. Informationen i handboken kan utnyttjas i branschövergripande nätverk eller i den grupp som koordinerar dem, där man koncentrerar sig på rådgivning av personer i olika åldrar. Handboken ger också verktyg för gruppens arbete med tanke på granskning av kvaliteten för ELO-verksamheten och rådgivningen.

För att stöda utvecklingsarbetets kontinuitet och till dels också utnyttjandet av den uppgjorda handboken gjorde LAITURI en plan om ett handledningsprogram riktat till ELO-grupperna. Det, liksom övriga modeller och lärdomar som uppstått i projektet, har satts till den nationella ELO-gruppens bruk för vidare åtgärder.

LAITURI-projektet genomfördes av Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia under åren 2010-2014.

Unga i centrum för handgivning – KOHTAAMO-projektet startar

KOHTAAMOs projektchef Kati Soanjärvi.
KOHTAAMOs projektchef Katariina Soanjärvi.

Genomförandet av ungdomsgarantin, förbättrandet av ungas sysselsättning och förebyggande av marginalisering ligger i fokus i det nya KOHTAAMO-projektet. KOHTAAMO är del av den ESF-åtgärdshelhet som arbets- och näringsministeriets startat och projektchef Katariina Soanjärvis nya arbetsfält vid NMT-centralen i Mellersta Finland.

Kohtaamo är ett koordinationsprojekt. I samband med det utvecklas Ohjaamo-servicemodellen för unga under 30-år samt nättjänsten för ungas informations-, väglednings- och rådgivningstjänster.

Ohjaamo-projekten är branschövergripande servicehelheter med låg tröskel. I dem får unga tillgång till central rådgivning med tanke på tjänster för utbildning, sysselsättning och rehabilitering. Ohjaamo-projekt startas till en början i de största städerna för kommunförsök. Ohjaamo-piloterna börjar med projektfinansiering, men målet är att rotfästa dem som bestående verksamhet. Ohjaamo-projekten startar 1.3.2015. Som aktörer deltar de unga själva, den tredje sektorn samt företag.