Aikuisohjauksen kehittäminen maalisuoralla – Koordinaatioprojekteja tarvitaan jatkossakin

Header_10_2014_matala

Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin taival päättyy tämän vuoden loppuun. Projektin tehtävänä on ollut tukea muita Opin ovia sekä levittää ja koota yhteen niiden tuloksia ja hyviä käytäntöjä. On syntynyt Opinovi.fi-sivusto, verkostovalmennukset, Opin ovi -klinikat ja tämän vuoden aikana toteutettu Opin ovi -kiertuekin. Yksi asia on käynyt selväksi – iso kehittämisohjelma tarvitsee koordinoivan projektin.

Koordinaatioprojektin resurssista on ollut erityistä hyötyä kehittämisohjelman tulosten ja hyvien käytäntöjen keräämisessä ja levittämisessä sekä projektien verkostoitumisen tukemisessa. Tämä kausi on osoittanut, että vastaavaa projektia ja kehittämisohjelman rakennetta voi suositella myös tuleville rakennerahastokausille. Erityisesti on huolehdittava, että koordinaatioprojekti hoitaa tehtäviä kiinteässä yhteistyössä ja verkostomaisesti kehittämisohjelman vastuuviranomaisten kanssa.

Ongelmiakin on ollut matkan varrella. Esimerkiksi kehittämisohjelman toimintaympäristön suuria muutoksia ei osattu odottaa. Koordinaatioprojekti pyrki parhaansa mukaan mukautumaan muutoksiin tuottamalla alueille erilaista konsultaatiota, valmennusta ja lisäksi lisäämällä viestintää alueiden ja ministeriöiden välillä. Seuraavalla kehittämiskaudella tulisikin kriittisesti ennakoida ja arvioida käytäntöjen vakiintumista vaarantavia tekijöitä esim. tähän tarkoitukseen soveltuvilla tulevaisuudentutkimuksen menetelmillä. Projektien käyttöön tulisi tuoda tietoa ja ennakointiosaamista tulevaisuuden toimintaympäristöstä ja lisäksi tulevaisuustietoa pitää käsitellä yhdessä toimijaverkoston, kehittäjien ja päättäjien kanssa.

Viestintä tärkeässä roolissa

Hupparikuva
Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin projektisihteeri Krista Karhunen, projektisuunnittelija Anna-Kaisa Tiihonen, projektipäällikkö Auli Ryhänen ja projektisuunnittelija Jaakko Rousu.

Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin viestinnän tavoitteena on ollut, että Opin ovien tekemästä työstä ja sen tuloksista tiedetään laajalti projektin yhteistyökumppaneiden, ministeriöiden ja ohjausalan ammattilaisten keskuudessa. Sikäli kuin se oli mahdollista, viestinnässä on pyritty suhteuttamaan Opin ovien työtä laajemmin ohjausalalla käytävään keskusteluun ja avaamaan ohjauksen merkitystä sekä kehittämistyötä myös suurelle yleisölle.

Yksi koordinaatioprojektin keskeisimmistä toimenpiteistä oli Opin ovien yhteisen verkkoportaalin rakentaminen. Sitä varten laadittu verkkoviestintäsuunnitelma valmistui joulukuussa 2008. Opinovi.fi-sivusto (linkki) on edistänyt yhteydenpitoa eri osapuolten välillä sekä myöhemmin toiminut projektien tulosten levittämiskanavana. Vuodesta 2015 alkaen sivusto toimii Opin ovien tulokset yhteen kokoavana tietopankkina.

Elinikäisen ohjauksen verkkolehti Elo (linkki) perustettiin vuonna 2011 levittämään tietoa aikuisohjauksesta ja laajemmin elinikäisestä ohjauksesta. Se nähtiin ratkaisuna mediatiedotuksen haasteeseen, mutta se tuki myös ajatusta poikkihallinnollisuudesta ja organisaatiorajoja ylittävästä viestintäkanavasta. Verkkolehteä on toimitettu yhteistyössä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa, myös sisällöstä suuri osa on tullut koordinaatioprojektin ulkopuolelta.

Verkostovalmennukset tukivat alueprojekteja

Kehittämispäivä
Verkostovalmentaja Hannele Torvinen mietti tulevaisuutta koordinaatioprojektin ja LAITURIn kehittämispäivillä kesällä 2013.

Opin ovien verkostomaisen toiminnan tueksi koordinaatioprojekti järjesti verkostovalmennuksia. Niiden lähtökohtana oli konsultoiva työote – valmennukset perustuivat aina kunkin Opin ovi -projektin ja alueen toimijoiden tarpeisiin. Niiden sisällöt ja työskentelytavat sovittiin neuvotellen ja yhteistä ymmärrystä hakien.

Vuonna 2014 toteutetuilla tilannekatsauskäynneillä taas kerättiin ja raportoitiin tietoa alueellisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tilanteesta ELY-alueilla.  Koordinaatioprojektin tuloksena alueelliset ja valtakunnalliset projektitoimijat ovat muodostaneet verkoston sekä saaneet tukea kehittämistyöhön sekä sen juurruttamiseen.

Valtakunnallinen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti toteutettiin 1.8.2008–31.12.2014. Sen toteuttaja oli Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu. Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin tavoitteena on ollut toimia sillanrakentajana yli hallinnonrajojen sekä alueellisen ja valtakunnallisen kehittämistoiminnan välillä aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisessä. Alkuvaiheessa projektia toteutettiin yhteistyössä osatoteuttaja Työvoimaopiston (myöhemmin Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia) kanssa 30.4.2010 saakka. Projektin rahoitti Kaakkois-Suomen ELY-keskus (ESR).