Ammattilainen asiakkaana –digivalmennuksen kokemuksia

Kevään aikana TiimiVerkossa mukana oleville ammattilaisille Katulähetyksellä, Laukaassa ja Äänekoskella järjestettiin Ammattilainen asiakkaana- verkkovalmennuskokeilu. Siinä ammattilaiset pääsivät ensinnäkin vahvistamaan omia digitaitojaan, oppivat lisää digivalmennuksen mahdollisuuksista ja saivat omakohtaisen kokemuksen digivalmennukseen osallistumisesta.

Verkkovalmennuksessa oli mukana 37 ammattilaista.  Valmennus koostui viidestä eri osa-alueesta ja osallistujat saivat uuden teeman tutustuttavaksi kerran viikossa. Lisäksi verkkovalmennuksen tueksi perustettiin WhatsApp-ryhmät, joissa muistutettiin valmennuksen etenemisestä, tehtävien tekemisestä ja uusien osioiden avautumisesta. Kussakin teemassa oli tietoa, tehtäviä ja myös lisämateriaalia tutustuttavaksi. Osa oli aktiivisesti mukana läpi valmennuksen käyden kaikki materiaalit läpi ja tehden tehtävät. Osalla osallistuminen jäi työkiireiden vuoksi vähäisemmäksi. Kaikki osallistujat olivat vähintäänkin kirjautuneet valmennusalustalle ja tutustuneet joihinkin teemoihin. Valmennuksessa käytiin läpi mitä digivalmennus voi olla, perehdyttiin digivalmennuksen prosesseihin ja toimintatapoihin, tarkasteltiin läsnäoloa ja vuorovaikutusta tukevia elementtejä, ideoitiin sisältöä tulevia asiakaskokeiluja varten sekä perehdyttiin tarvittaviin välineisiin ja materiaaleihin. Lopuksi osallistujien kokemuksia kerättiin sekä yksilöllisellä kyselyllä että ryhmähaastatteluilla, joihin osallistui 20 ammattilaista Katulähetykseltä, Äänekoskelta ja Laukaasta.

Loppuhaastattelut toteutettiin ryhmähaastatteluina kaikissa kolmessa toimipisteessä. Kokemukset sekä hyväksi koettujen käytäntöjen, että haasteiden osalta olivat olleet hyvin samankaltaisia. Kokonaisuus oli koettu selkeäksi, ohjeet hyviksi ja aihe kiinnostavaksi oman työn kehittämisen kannalta. Erilaiset tehtävämuodot koettiin hyväksi – on hyvä, että tehtävät eivät ole pelkkää kirjoittamista. Esimerkiksi monivalintatehtävät tuovat keveyttä valmennukseen ja alentavat kynnystä osallistua. WhatsApp –ryhmät verkkovalmennuksen tukena keräsivät kiitosta osallistujilta – ne oli koettu hyväksi arjen apuvälineeksi muistuttamaan materiaalien avautumisesta ja tehtävien tekemisestä. Positiiviseksi oli koettu myös se, että valmennusalustalle merkittiin visuaalisesti, kun pyydetty tehtävä oli tehty tämän auttaessa hahmottamaan valmennuksen etenemistä.

Suurimpana haasteena kaikissa ryhmissä nousi toiminnan aikataulutus. Suuri osa koki, että valmennuksen tekemistä varten olisi pitänyt heti alussa tehdä aikataulu ja varata aikaa omaan kalenteriin. Yhdessä pohdittiinkin sitä, että valmennuksen alussa kannattaisi olla ohjeistusta valmennuksen tekemistä, aikataulutusta ja ylipäätään käytännön ohjeistusta varten. Valmennus aloitettiin kontaktitapaamisina. Kaikki eivät olleet päässeet siihen mukaan ja keskusteltiinkin siitä, että kaikkien ohjeistusten tulisi olla sellaisia, että ne pystyy ymmärtämään, vaikka ei olisikaan päässyt mukaan mahdollisiin kontaktitapaamisiin.

Valmennuksessa esitellyt materiaalit oli koettu hyviksi ja selkeiksi. Siihen oli kiinnitetty huomiota, että sekä tehtävien että materiaalien kannattaa olla vaihtelevia, esimerkiksi esittelyvideot ylipäätään valmennuksen kokonaisuudesta ja eri teemoista voisivat tuoda valmentajat lähemmäksi osallistujia. Helposti verkossa materiaali ja tehtävät voivat painottua kirjalliseen materiaaliin. Verkkovalmennuksessa oli mukana osallistavia harjoituksia sekä henkilökohtaisesti palautettavina tehtävinä, anonyymisti kaikkien yhteiselle alustalle osallistuen, että omalla nimellä keskusteluihin osaa ottaen. Keskusteluja pohdittiin paljon haastatteluissa. Moni oli kokenut, että kun valmennuksessa oli itselle outoja ammattilaisia mukana, se oli hieman nostanut kynnystä osallistua keskusteluun aktiivisesti. Esimerkiksi valmennuksessa mukana olevien esittäytymiset olisivat voineet alentaa kynnystä osallistumiseen. Ohjaajat voisivat myös toimia aktiivisena osallistajana ja kommentoijana keskusteluissa antaen siten esimerkkiä osallistujille. Myös valmentajien olisi ollut hyvä esittäytyä, sillä ohjattaville oli osin jäänyt epäselväksi, ketkä valmentajia ovat ja kuka palautettavia tehtäviä lukee.

Valmennuksen aikana oli syntynyt monia hyviä ideoita siitä, miten digivalmennusta voisi lähteä yhdistämään omaan työhön. Esimerkiksi Skype-etäyhteyden käyttö osassa asiakastapaamisia, CV-klinikka verkossa, tiedottaminen ja eri teemoihin liittyvät verkkovalmennukset nousivat esille. Seuraavaksi vielä ennen kesälomia järjestetään jokaisessa toimipisteessä ideointityöpajat syksyllä järjestettäviä asiakastyön digivalmennuksia ennakoiden.

Jätä kommentti