Aamusta Iltaan Palvelut Oy

Aamusta Iltaan Palvelut Oy on keuruulainen, kehittyvä hoivapalveluiden tuottaja. Yrityksessämme työskentelee hoito- ja sosiaalialan ammattilaisia. Olemme erikoistuneet ihmisten auttamiseen ja hoivaan heidän omassa kotiympäristössään. Monipuoliseen palveluumme kuuluvat sekä vaativa terveydestä huolehtiminen että kodinhoito. Palvelumme suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan. 

Tarjoamme kotihoitoa ikäihmisille ja vammaisille. Kotihoitokäynteihin varaamme riittävästi aikaa. Hoitajillamme ei ole niin kiire, että hoidon ohessa ei jäisi aikaa myös kuulumisten vaihtoon. Jokaiselle asiakkaallamme on vastuuhoitaja. Palveluihimme kuuluvat lisäksi tukipalvelut lapsiperheille, kuten lastenhoito, ruoanlaitto, kodin siisteys ja pyykinpesu. Lisäksi henkilökuntamme on ammattitaitoinen ja koulutettu saattohoitoon. Saattohoito toteutetaan aina yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa.  

Lisätietoja: 

Aamusta Iltaan Palvelut Oy:n verkkosivusto

Aamusta Iltaan Palvelut Oy Facebookissa

Aamusta Iltaan Palvelut Oy:n esite

Miksi lähdimme mukaan? 

Hanke vaikutti hyvältä keinolta saada sparrausta moniin asioihin. Se tarjosi myös mahdollisuuden verkostoitua sekä saada koulutusta henkilökunnalle. Aloitustyöpajassa hankkeessa työstettäviksi toimenpiteiksi nousivat seuraavat asiat: 

Viestintä 

 • Tärkeistä asioista tiedottamisen koettiin takkuavan. 
 • Viikko/kuukausipalavereja ei ollut ja niitä kaivattiin.

Yhteiset toimintatavat 

 • Yhtenevät työkäytännöt ja työtehtäviin perehdytys vaativat kehittämistä. 
 • Kirjaamiskäytännöt olivat vaihtelevia.

Esimiehen rooli työpaikalla  

 • Esimiehen läsnäoloa kaivattiin.

Ergonomian kehittäminen  

 • Työskentely asiakkaiden kotona koettiin haasteelliseksi.   

Mitä hankkeessa tehtiin?  

Hoitotyön ergonomia 

 • Hoitohenkilöstön työtä videoitiin, havainnointiin ja arvioitiin.  
 • Kotikäyntien ergonomia -neuvonta.
 • Hoitotyön ergonomia työpaja pidettiin henkilöstölle.

Digitaalisuus 

 • Yritykselle tehtiin tietosuojakartoitus ja annettiin ohjeet toimenpiteistä tietosuojan parantamiseksi. 
 • Verkkosivut arvioitiin ja annettiin kehittämisehdotuksia.
 • FB-sivujen avaamisessa avustettiin.

Viestintä 

 • Yrityksen painettua viestintämateriaali arvioitiin ja kehitettiin yhdessä yrityksen kanssa. 
 • Yrityksen markkinointiin suunniteltiin tapahtumia.

Mitä saimme – Hankkeen tulokset yrittäjän kokemana ja kertomana 

Johtaminen, sisäinen viestintä ja osallistava työn kehittäminen 

Lähtötilanteen arvioinnissa ilmeni, että työntekijät kaipaavat esimiehen vahvempaa läsnäoloa.  

”DIKOn aikana olemme pitäneet säännöllisesti palavereita päivän päätteeksi ja olemme enemmän läsnä toimistolla”, yrittäjät Sari ja Jukka kertovat. Lisäksi esimies voi seurata asiakastietojärjestelmästä, missä henkilöstö on menossa ja ottaa yhteyttä, jos kirjauksissa ilmenee jotain hälyttävää. 

Digitaalisena viestintävälineenä WhatsApp on otettu käyttöön. Se mahdollistaa henkilöstön välittömän viestinnän ja rakentavan palautteenannon – aina voi ottaa yhteyttää joko henkilökohtaisesti tai ryhmässä. ”WhatsAppista on tullut henkireikä henkilöstölle.” 

Kirjausten yhtenäistämiseksi nimettiin vastuuhoitaja, joka on kehittänyt kirjaamisen laatua ja reaaliaikaisuutta.  

Henkilökuntaa osallistuu nyt aiempaa enemmän työn kehittämiseen. Työntekijöiltä on tullut esimerkiksi idea siitä, miten vanhuksille saataisiin lisää elämää pienillä muutoksilla.  

”Jos vaikka aiemmin oli varattu tunti asiakkaan ostosten tekoon, niin nyt otetaan asiakas mukaan kauppakäynnille. Näin samassa tunnissa suoritetaan kaupassa käynti ja samalla tarjotaan liikuntaa ja sosiaalisia kontakteja vanhukselle. Pienillä oivalluksilla saadaan paljon aikaan.” 

Työntekijöille asiakkaan kotona järjestetty ergonominen neuvonta ja ohjaus toivat oivalluksia siitä, kuinka töitä voidaan tehdä ergonomisemmin kotien vaihtelevissa olosuhteissa.  

WhatsAppista on tullut henkireikä henkilöstölle.

Markkinointi ja omaisviestintä 

Verkkosivuissa on huomattu kehittämistarpeita ja niihin paneudutaan jatkossa. Omat Facebook-sivut on myös avattu. Yritys on aktivoitunut toimimaan ja markkinoimaan erilaisissa paikallisissa tiedotusvälineissä, verkostoissa ja tilaisuuksissa. Paras markkinointikanava tuntuu kuitenkin edelleen olevan suusanallinen viestintä.  

Liiketoimintaympäristö ja toiminnan tulevaisuus 

Lähitulevaisuus koetaan haasteelliseksi muuttuvan toimintaympäristön ja keskeneräisen sote/maku-uudistuksen vuoksi. Keväällä 2018 voimaan tulleen tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin on herätty. Tietoturvaa ja -suojaa on kehitetty sen mukaiseksi.

Yritys on halukas kehittämään toimintaansa kaupungin kanssa ja pyrkii aktiiviseen kumppanuuteen.

Yrityksessä on omistajien lisäksi työntekijöitä, jotka ovat osaavia ja työhönsä sitoutuneita. Työpaikan henkeen ollaan tyytyväisiä, ja työt tehdään täydellä sydämellä. 

Siivouspalvelun markkinointia on hankkeen aikana tehostettu. Siivouspalvelun nähdään toimivan väylänä jatkoasiakkuuksiin, kun muut kotipalvelut mahdollisesti myöhemmin tulevat ajankohtaisiksi.  

Hanke on tarjonnut myös runsaasti erilaisia valmennuksia, joiden avulla on lisätty henkilökunnan osaamista ja täytetty koulutusvelvoitetta. Yrityksissä tarvitaan ulkopuolisia näkemyksiä eteenpäin menemiseen. ”Jokainen tapaaminen on tuonut jotain uutta ajattelutapaan. Hyvin olette potkineet meitä eteenpäin.” 

Teksti (DIKO-projektitiimi ja hankkeeseen osallistunut yritys)