RALLATELLEN päiväkodeissa

Helmi – maaliskuun 2017 aikana olemme Eetu-hankkeessa mukana olevien varhaiskasvattajien kanssa tutustuneet lapsen leikki- ja kaveritaitojen havainnoinnin työkaluihin. Eetu hankkeessa mukana olevien lasten osallisuutta vertaisryhmän arjessa arvioidaan näillä kahdella RALLA:n havainnoitimenetelmällä. Nyt kasvattajat harjoittelevat näiden uusien sähköisten työkalujen käyttöönottoa. RALLA -työkalut pohjaavat tutkittuihin havainnointimenetelmiin ja mobiilisovellus mahdollistaa tutkimuspohjaisen tulosten analysoinnin ja raportoinnin.. Työkalut tuottavat objektiivista tietoa siitä, miten lapsi toimii osana vertaisryhmää ja sen leikkejä. Lue lisää www.ralla.fi.

Taataksemme varhaiskasvatuksen ja kuntoutuksen kentällä tuotettavien palveluiden tasavertaisuuden ja laadun, on asiantuntijatyössä pyrittävä subjektiivisten kokemusten lisäksi mahdollisimman objektiiviseen lasten taitojen arviointiin. Lapsen toiminnan objektiivisessa havainnoinnissa tulee pyrkiä systemaattisuuteen ja kerätyn tiedon luotettavuuteen. Objektiivisuuden edellytyksenä on, että tutkimukseen pohjaavan menetelmän avulla havainnoija keskittää huomion siihen mitä näkee, ilman että hän tekee heti tulkintaa syistä. Luotettavat havainnointimenetelmät auttavat siis kiinnittämään huomion siihen, mitä on tarkoituskin havainnoida. Lisäksi menetelmältä vaaditaan havaintojen pysyvyyttä siten, että menetelmän käyttö ei ole riippuvaista havainnoijan näkökulmasta, vaan se toimii samoin riippumatta arvioijasta tai arviointiajankohdasta.

Objektiivista arviointia on terveyden ja sosiaalihuollon perinteisiä traditioita noudattaen pyritty tekemään normatiivisesti testaamalla ja vertaamalla lapsen yksittäisiä suorituksia erilaisiin ikänormeihin. Lasta on siis arvioitu arjen toimintatilanteiden ulkopuolella. Nykykäsityksen mukaan optimaalisen oppimisen ja kehityksen mahdollistamiseksi on kuitenkin tärkeintä kartoittaa lapsen käyttäytymistä ja toimintaa arjessa: toimintataitoja ja kykyä osallistua vertaisten toimintaan. Lapsen leikki- ja kaveritaidot sekä toiminnassa näkyvät vahvuudet ja pulmat, tulevat näkyviksi ympäristön ja meneillään olevan tekemisen dynaamisessa prosessissa. Lapsen havainnoiminen hänelle arkisissa tilanteissa auttaa tunnistamaan mahdolliset pulmat ja löytämään niihin arjessa toimivia ratkaisuja.