YAMK-tradenomien tavoitteena johtaja- tai asiantuntijaura

Yksilön näkökulmasta tavoitteiden asettamisella on vaikutuksia urapolkuun. Näiden tunnistaminen ja tiedostaminen on tärkeää yksilölle, mutta myös korkeakouluille uraohjauksen näkökulmasta. Kalliomaan ja Törn-Laapion (2022a) tutkimuksessa tarkasteltiin miten YAMK-tradenomiopiskelijat jäsentävät ja kuvaavat sattuman roolia ja tavoitteitaan urapolullaan. Aiemmin olemme kirjoittaneet Finnish Business Blogissa opiskelijoiden kokemista sattumista (Törn-Laapio & Kalliomaa, 2022). Tässä blogissa kerromme ensiksi opiskelijoiden asettamista tavoitteista…

Continue reading

Korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia sattumista urapoluillaan

Työurien ennustetaan tulevaisuudessa muuttuvan entistä pirstaleisemmiksi, monimuotoisemmiksi ja monimutkaisemmiksi (mm. Dufva, Halonen, Kari, Koivisto, Koivisto & Myllyoja, 2017; Järvensivu & Pulkki, 2019). Uratutkimuksen kentässä tätä monimuotoisuutta vastaamaan ovat kehittyneet niin sanotut postmodernit urateoriat (mm. Brown, 2002, XI; Bright & Pryor, 2007). On näet huomattu, että yksilön näkökulmasta niin suunnitelluilla kuin sattumanvaraisillakin tekijöillä on vaikutuksia jokaisen…

Continue reading

Master Career Wheel-malli uraohjausinnovaationa

Korkeakouluopiskelijat tarvitsevat uraohjausta Työelämän muutokset työurien pirstaloitumisineen ovat aiheuttaneet osaaja- ja henkilöstöpulaa sekä osaamistarpeiden muuttumista eri aloilla. Euroopan unioni on asettanut elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikassaan uraohjauksen osaksi kaiken ikäisten ihmisten kehityskaarta (ELGBN 2016).  Ammattikorkeakoululain 4§ (932/2014) sisältää perusteet uraohjaukselle. Osaamisvajetta parantaaksemme tarvitaan joustavia koulutusrakenteita, panostusta ja innovaatioita uraohjaukseen korkeakouluissa. Uraohjausta toteutetaan ja kehitetään laajasti kansainvälisesti akkreditoiduissa…

Continue reading

Työntekijä ”kierrätettävänä”?

Kestävän työllistyvyyden ylläpitäminen työurien johtamisen haasteena Vuosituhannen vaihteen tienoilla työelämän tutkijat hahmottelivat uudenlaista työuraa, jolle ominaista olisivat lyhyet työsuhteet, vaihtuvat työnantajat sekä jatkuva oppimisen ja mukautumisen tarve. He kutsuivat tämän kaltaista työuraa portfolioksi (Mallon, 1999), rajattomaksi eli yksittäiseen organisaatioon, alaan tai maahan rajoittumattomaksi (DeFillippi & Arthur, 1994; Mirvis & Hall, 1994; Arthur, 1994), luovaksi (Peiperl…

Continue reading

Uraohjauksen kehittämistä YAMK-ohjelmissa

Työelämä on murroksessa. Työn sisällöt, tekemisen tavat ja paikat muuttuvat, mikä tarkoittaa, että koulutuksessa on panostettava entistä enemmän opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittämiseen. Tämä haastaa ammattikorkeakoulun koulutuksen sisällön, mutta myös uraohjauksen. Opiskelijat tarvitsevat kykyä rakentaa ja suunnata omaa työuraansa muuttuvassa työelämässä. Uraohjauksen avulla opiskelijan urasuunnittelutaidot kehittyvät, mikä auttaa työllistymiseen ja uusien urien löytymiseen. Uraohjauksen toteutumista seurataan korkeakouluissa…

Continue reading