Vid Läroporten-kliniken funderade man kring etablering av god praxis

Under Läroportenkliniken vid Kommunhuset i Helsingfors funderade man tillsammans på varför det är så olidligt svårt att etablera god praxis.

”Vad är problemet”, frågade klinikens gästande stjärna, Björneborgs stads utvecklingschef Timo Aro i sitt eget anförande. Föreningen Ura Ovi ry:s projektplanerare Minna Kotilainen och Läroporten i Mellersta-Finlands projektchef Eeva Mäkinen presenterade sina framfångar med att lyckas etablera egna projekt i den vardagliga aktiviteten, och till slut funderade man ännu tillsammans på ämnet inom ramen för övningar som leddes av koordinationsprojektets nätverkscoach Hannele Torvinen.

Vågade idéer för projektverksamheten

”Ofta går det så till att man satsar på inledningen av ett projekt, men när man skall börja sprida verksamheten har den externa finansieringen tagit slut”, betonade doktorn i samhällsvetenskaper, Björneborgs stads utvecklingschef Timo Aro i sitt förmiddagsanförande. Aro, som har stor erfarenhet av projektarbete och kan bearbetning, produktskapande och utvärdering av praxis, såg de olika skedena i en etablering – kommunikation, spridning och påverkande – som en gemensam helhet med ett eget mål.

”Etablering bör drivas framåt som en systematisk process med början från kommunikation. Man bör starta med inställningen att inte sprida projektet utan att först ha berättat om dess fördelar. Detta i sin tur förutsätter att man beaktar olika målgruppers och aktörers synsätt. Finansiären informeras på ett annat sätt än den som utnyttjar tjänsten.”

Aro efterfrågade gerillamarknadsföring, okonventionella sätt att berätta om den egna verksamheten.  Samma mod önskar han också när det gäller spridning.

”Det har producerats hyllmeter med olika publikationer i Finland, men en mera planmässig och långsiktig spridningsverksamhet är ännu i barnskorna i Finland. Har man t.ex. inom ramen för era projekt prövat att byta experter med andra projekt? Eller, projekt av samma typ kunde byta experter för att generera jämförande utveckling och att ny kunskap sprids från projekt till projekt på ett sätt där människan är i centrum både när det gäller att göra och att sprida.”

Lyssna på podcast-intervjun med Timo Aro här. (på finska)

God praxis i vardaglig verksamhet

Föreningen Ura Ovi ry:s projektplanerare Minna Kotilainen presenterade sitt eget projekt, vilket startade utgående från Läroporten Södra-Birkaland och PYÖRRE-projektet.

”Ura Ovi ry:s mål är bestående, preventiva individuella och grupphandledningstjänster i vår region. Via Läroporten har vi kunnat bekanta oss med behovet av handledningsverksamhet inom vårt område och arbetet inom PYÖRRE-projektarbetsgruppen har t.ex., öppnat dörrar åt oss i riktning mot arbetslivssamarbete. Ura Ovi –föreningen representerar ett litet exempel på hur man kan få funktioner inom tidigare projekt att bli permanenta lösningar. ”

Ura Ovi ry:s verksamhet är tänkt att starta från början av januari. Kotilainen betonar att det är fråga om en förening för arbetssökande –alltså inte för arbetslösa -där tyngdpunkten ligger på handledning, inte på information eller rådgivning.

Projektchefen inom Läroporten Mellersta-Finland Eeva Mäkinen berättade i sin tur om den egna Läroportens modell för handledningstjänster.

”I praktiken är det fråga om en virtuell tjänst för handledning. Servicetjänsten har gemensam e-post och gemensamt telefonnummer via vilka klienterna kan ta kontakt. Handledningsturerna växlar mellan de organisationer som är med. telefonutgifterna har tillsvidare bekostats inom ramen för projektet, kostnaderna för handledarna betalas av organisationerna.”

Enligt Mäkinen var projektet ett pilotprojekt fram till slutet av maj, och efter pilotskedet kom fler aktörer med.

”I pilotskedet var sju organisationer med, nu är vi tio. Mellan de som är med har uppgjorts lösa avtalsnoter, vilka nu är i slutskedet för att färdigställas. När detta utkast är undertecknat innebär detta att kretsen att handledningsringen förblir aktiv. ”

Material från kliniken hittar du här.