Nyheter om utvecklingsprogrammets utvärdering

Utvärderingens senaste mellanrapport utkom i december 2012

Utvecklingsprogrammets förverkligande och resultat utvärderas under åren 2009-2013. Utvärderingen genomförs av Rehabiliteringsstiftelsens utvärderings- och utbildningsenhet på uppdrag av arbets- och näringslivsministeriet. Den färskaste mellanrapporten blev klar i december 2012. Iakttagelserna som bedömningarna grundar sig på och som framställs i rapporten, samt slutsatserna som dras av dessa speglar utvecklingsprogrammets situation under hösten 2012.

I mellanrapporten granskades speciellt utbytets och resultatens möjligheter och förutsättningar att rota sig. Rapporten i sin helhet kan läsas på opinto.fi –nätsidorna, men några av de mest centrala iakttagelserna återges nedan:

 • I utvecklingsprogrammet har man hittills gjort ett banbrytande arbete för utvecklingen av informations-, rådgivnings- och handledningstjänsterna samt av därtill hörande nätverk. Från ett konkurrentförhållande har parternas förhållande rört sig i en mer kundnära riktning. Såväl kunderna som producenterna av informations-, rådgivnings- och handledningstjänster drar nytta av detta.
 • Informations-, rådgivnings- och handledningstjänsteproducenternas inbördes nätverksbildande, både på ett lokalt och på ett nationellt plan, betraktas som en av projektets största bedrifter.
 • Uppbyggnaden av en verksamhet i form av samarbetsnätverk är ändå sårbart och man bör komma noggrant överens om parternas samarbete, roller och ansvar. Det är också en god ide’ att utnämna en ansvarsorganisation för nätverket. Fortsatta samarbetsavtal mellan nätverk har redan knutits efter att vissa projekt har avslutats.
 • Även konkreta arbetsformer och -verktyg har uppkommit som en följd av utvecklingsarbetet. Dessa kan utnyttjas också på ett bredare plan efter att ett projekt ha avslutats. Under det sista verksamhetsåret bör man därför fästa speciellt mycket vikt vid förutsättningarna för utnyttjandet av resultaten .
 • I ungefär en tredjedel av projekten var bindningsgraden endast godtagbar. Bakgrundsorganisationernas bindning till projekten bör vara en central tyngdpunkt i dessa projekt under 2013.
 • En metod som har visat sig effektiv vid spridningen av resultat är en spridningsplan som har gjorts upp tillsammans med samarbetsparterna och där klara målsättningar och tidtabeller samt parternas roller och ansvar för resultatspridningen skrivs in. Om inga konkreta planer för spridningen av resultat har gjorts upp, är det en god ide’ att göra upp en sådan genast i början av år 2013.
 • Även det nu insamlade utvärderingsmaterialet bekräftar uppfattningen att samarbetet inom arbetslivet fortsättningsvis bör intensifieras. Denna uppfattning framfördes även i tidigare mellanrapporter.
 • Rollen hos de projekt (Vuxenhandledningens koordinationsprojekt och Laituri-projektet) som koordinerar utvecklingsprogrammet betonas, speciellt vid befrämjande av rotning av projekt och vid rapportering. Ur projektens synvinkel kunde den nationella synligheten vara större, eftersom detta också skulle stöda det lokala rotnings- och spridningsarbetet.
 • Ministerierna som är ansvariga för utvecklingsprogrammet borde samarbeta mera inom vuxenhandledningen, vilken borde omskapas till en enhetlig och administrativ, organisatorisk helhet, gemensamt stödd av ministerierna.

Utvärderingen fortsätter under år 2013, dvs. till slutet av programsäsongen.

Under år 2013 kommer följande att ske ang. utvärderingen:

 • Under augusti och september kommer Rehabiliteringsstiftelsen att genomföra en motsvarande elektronisk förfrågan och verkstad för medlemmarna i handlednings- och samarbetsgruppen för livslång handledning. Arbetsgruppen fungerar som utvecklingsprogrammets styrgrupp.
 • Under april och maj genomförs temaintervjuer med projektcheferna och de centrala programaktörerna. På detta sätt försöker man få fram mer material av hög kvalitet om såväl projekten som, på ett bredare plan, hela utvecklingsprogrammets resultat och effekt. Intervjuerna fungerar som ett centralt material vid utarbetandet av mellanrapporten som utkommer i början av sommaren.
 • Under september och oktober genomförs en elektronisk förfrågan, där projektets anställda och de mest centrala intressentgruppernas representanter utgör målgrupper. Rehabiliteringsstiftelsen är i kontakt med varje projektchef under augusti och september och ber dessa meddela projektpersonalens och de mest centrala intressegruppernas representanters e-postadresser för genomföringen av förfrågan. Vi ber än en gång om samarbete gällande detta för att man ska få en så sanningsenlig bild av programmet och därtill hörande projekt som möjligt.
 • Hela utvärderingens slutrapport färdigställs under december 2013. Då analyseras hela det material som har samlats in under utvecklingsprogrammets utvärdering.
 • Rehabiliteringsstiftelsen stöder dessutom projektens självutvärderingsarbete.

Tilläggsinformation om utvärderingarna ges av:

Utvärderingschef Henna Harju vid rehabiliteringsstiftelsen, etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi och överinspektör Varpu Taarna vid arbets- och näringslivsministeriet, etunimi.sukunimi@tem.fi

Se även:

Utvecklingsprogrammets mellanrapport

Kehittävä arvointi -projektets nätsidor vid OpinOvi