Drömmar om ett nytt jobb -projektet stödde personer som jobbar i ett osäkert arbetsliv

Målet med projektet Drömmar om ett nytt jobb som finansierats av TJS Opintokeskus och STTK:s ESF-utvecklingsprogram var att stödja personer som jobbar i ett osäkert arbetsliv och förbättra arbetsförhållandena och -villkoren för dessa personer. I projektet framställde man kunskap, påverkade beslutsfattare och ordnade evenemang för allmänheten för att främja ändamålet. Projektet tar slut i mars 2013.

I början av projektet (2010) uppgjorde jag anvisningar för TJS Opintokeskus, STTK:s och Läroport -nätverkets webbsidor om hur man klarar sig i snittjobb. Anvisningarna baserar sig på min forskning samt erfarenhet av att utbilda personer som gör snittjobb. Samma år undersökte Verna Vaherjoki hur personer som gör snittjobb möter socialskyddssystemet och hur de upplever att de blir behandlade i systemet. Som slutprodukt publicerade vi Vaherjokis bok Minuus, sosiaaliturva ja hyvä elämä. Boken kan beställas från TJS Opintokeskus för priset av postavgiften. Målet med denna bok är också att stödja både socialskyddets kunder och erbjuda möjligheter för myndigheterna att utveckla sin egen verksamhet så att inte kunderna skulle uppleva att socialskyddet bryter ner det egna arbetet.

Publikationen som i och med projektet väckt mest intresse handleder olika parter i att uppgöra ett arbetsintyg baserat på kunnande. Publikationen utarbetades av Inka Ukkola (2012) och den trycktes i ny upplaga eftersom guiden visade sig vara mycket nödvändig. Denna publikation kan också beställas från TJS Opintokeskus mot postavgift.

De nya formerna för att låta utföra arbete ändrar också rejält på de krav på kunnande som uppställs på arbetstagaren, i synnerhet på kreativa branscher. Inom dessa branscher utförs arbete allt oftare i annat än i fast anställningsförhållande och arbetstagarna måste t.ex. kunna sörja om sin upphovsrätt. Detta är orsaken till att Ville-Veikko Järvilehto forskade i saken och hans undersökning gavs ut som webbpublikation i december 2012. Du hittar publikationen på TJS Opintokeskus webbsidor.

Också timlärarna stöter på förändringarna i sättet att låta utföra arbete i sin egen vardag. För forskning av denna grupp anställde man Ullastiina Hankala. Hennes forskning om utvecklingen av socioemotionella kunskaper är ännu på hälft vid skrivande stund, men vi tror att den blir klar i början av år 2013.

Dessutom producerades i projektet tidningsartiklar för fackförbundens tidningar och vetenskapliga publikationer, intervjuer gavs till olika medier och det deltogs i diskussionstillfällen samt läroverks planerings- och utbildningstillfällen. I projektet ordnades också seminariet Sopimaton? Työehtosopimusten ulkopuolelle jäävien asema i februari 2011. Föreläsnings- och diskussionstillfällen ordnades flitigt:

  • 3.5.2011 samt 10. och 16.10.2012 föreläste Sikke Leinikki om utvecklingen av kunnandet för personer som gör snittjobb
  • 27.4.2012 Teemu Turunen om arbetstagarnas förpliktelser
  • 10.5.2012 Tiina Huokuna om ägande av upphovsrätt
  • 11.9.2012 Antti Tanskanen om uthyrda arbetstagarens arbetsmarknadsställning
  • 18.10 2012 Katariina Sorvari om upphovsrätt från rättslig synvinkel
  • 14.11.2012 Liisa Lähteenmäki om reglering av tillfällig anställning

Under år 2013 ordnas ännu Hanna Sutelas föreläsningstillfälle om visstidsanställning och bildande av familj, föreläsningen hålls 25.3.2013.

Projektets andra part, dvs. STTK, har varit aktiv i arbetsgrupper som är förenliga med regeringsprogrammet och ramavtalet. Arbetsgruppernas påverkningsarbete blir inte klart medan projektet pågår utan fortsätter också efter att det tagit slut. Som betydande resultat kan anses lagförslaget om tillfällig anställning, påbörjandet av forskning som kartlägger statistik på personer som sysselsätter sig själva samt avgränsningen gällande o-avtal. Allt som allt gjorde den med regeringsprogrammet förenliga trendarbetsgruppen åtta ändringsförslag gällande de nya sätten att låta utföra arbete samt arbetsformerna.

Sikke Leinikki, projektchef