ERKKERI -projekten slutfördes

I februari 2013 slutfördes det fyraåriga projektparets arbete – de nationella utbildningsprojekten ERKKERI och TE-ERKKERI kom till sin ände. Detta firades under ERKKERI -projektens slutseminarium i Jyväskylä den 14 februari 2013.

I utredningarna från medlet av 2000-talet konstaterades att det finns en brist på yrkeskvalificerad personal inom vuxenvägledning och -handledning. Dessutom fanns det ett tydligt behov av nätverksaktiga arbetssätt inom vuxenutbildningen. Dessa faktorer skapade utgångspunkten till att man med hjälp av projektfinansiering började grunda nya former av samarbete för utbildning. Det riksomfattande Läroport -nätverket skötte om grundandet av regionala samarbetsnätverk för vägledning samt om kartläggningen av utbildningsbehoven. De nationella STUDIO- och ERKKERI -projekten erbjöd å sin sida olika slags utbildningar i vägledning och handledning för dessa behov.

ERKKERI och TE-ERKKERI bildade en fungerande helhet som tillsammans erbjöd utbildningar i vägledning och konsultationer. ERKKERI -projektet förverkligades av Yrkespedagogiska lärarhögskolan vid Yrkeshögskolan i Jyväskylä i samarbete med Yrkespedagogiska lärarhögskolan vid Yrkeshögskolan i Tavastehus och Institutet för lärarutbildning vid Jyväskylä universitet. TE-ERKKERI -projektet förverkligades av Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia.

Det gemensamma målet med projekten var att öka på kunnandet för vägledning och handledning av vuxna samt handledarnas beredskaper att samarbeta med andra yrkesgrupper. Man strävade efter detta mål genom att utbilda mångyrkesgrupper. Detta innebar att studerandena kom från följande organisationer: arbets- och näringsförvaltningen och servicecentren för arbetskraft, vuxenutbildningsorganisationer, universitet och yrkeshögskolor, vuxengymnasium, bildningsorganisationer, föreningar, förbund och församlingar samt från personalens utbildningsverksamhet (privata och offentliga sektorn) och kommunala och statliga organisationer. Studerandegrupperna var alltså väldigt heterogena, vilket utgjorde både en utmaning och rikedom.

Under projektens verksamhetsår 2009 – 2012 ordnades sammanlagt 45 olika ERKKERI -utbildningar. Dessa innefattade långvariga 60 sp studiehandledarutbildningar, 30 sp utbildning i vägledning och handledning av vuxna, 5 sp:s olika utbildningar samt konsultationer. Antalet deltagare var omfattande: 1331 personer från olika delar av Finland skaffade tilläggskunnande på detta sätt

Resultaten var utmärkta. Enligt feedbackförfrågningarna var genomsnittet på feedbacken från alla utbildningar 3.3 på en fyrskalig skala. Den långvarigare 30 sp utbildningens betydelse utreddes dessutom med en förfrågan ungefär ett halvt år efter utbildningen. Studerandena ansåg att den slutförda utbildningen varit betydelsefull för dem själv och deras jobb.

ERKKERI -projekten var inte enbart på tumanhand i sitt arbete utan både de lokala Läroport -projekten och de nationella projekten – Koordinationsprojekten för vuxenutbildning STUDIO, LAITURI, NUOVE och Arbetslivets ERKKERI -projekt – var också bra och viktiga partners. Läroport -projekten marknadsförde utbildningarna på sina områden och erbjöd utrymmen för utbildningarna. Med de nationella projekten samlades man aktivt för utbyte av erfarenheter och för att planera framtiden.

Vad förblir synligt av denna lyckade verksamhet? Ett viktigt resultat av detta projektarbete är att man skapat ett fungerande och öppet samarbete mellan organisationer som producerar handledningsutbildningar. Detta möjliggör ett utbyte av expertkunskap och skapande av nya slags innovationer också i framtiden. Dessutom utgör de utbildningsprodukter som skapats tillsammans gemensam egendom som varje organisation drar nytta av enligt egna möjligheter. Detta har redan skett. Planer är fortfarande på gång.

I slutseminariet Från ERKKERI -projekten framåt gav man en inblick i de gångna åren med musik men det viktigaste var blicken mot framtiden. Vad för perspektivet med livslång utbildning med sig? I och med att samhället blir allt mer komplicerat kommer behovet av handledning säkert bara att öka och samtidigt ökar också behovet av handledningsutbildningar.

Tillägsuppgifter

Projektchef Jorma Sinkkonen, etunimi.sukunimi@jamk.fi, ERKKERI-projektet
Projektchef Merja Niemi-Pynttäri, etunimi.sukunimi@salmia.fi , TE-ERKKERI-projektet